Rhestri Busnesau a Sefydliadau Cymunedol

Yn yr Wyddgrug mae busnesau bach gwych yn cynnig gwasanaeth o’r radd flaenaf yn ogystal â chynhyrchion gwreiddiol sy’n rhoi blas ychwanegol i’w strydoedd siopa, ynghyd â marchnad brysur stryd ddwywaith yr wythnos (bob dydd Mercher a dydd Sadyrnau). Mae toreth o siopau arbenigol yn cadw amrywiaeth o nwyddau, o winoedd da a ffasiynau i ddodrefn a gemwaith.

Mae llawer o’n siopwyr a darparwyr gwasanaethau’n gallu gwerthu ar-lein trwy eu gwefannau neu dudalennau Weplyfr. Mae rhestr y busnesau isod yn rhoi’r holl fanylion.

Rydym yn dal i roi ein rhestr busnesau a sefydliadau cymunedol lleol at ei gilydd ac mae croeso i holl fusnesau a sefydliadau cymunedol lleol yn nhref yr Wyddgrug gael eu rhestru yma’n ddi-dâl.

Os ydych chi’n fusnes neu sefydliad cymunedol o fewn Ffiniau Tref yr Wyddgrug, ac yr hoffech gael eich rhestru, llenwch y ffurflen isod:

Wyddoch chi fod llawer o fusnesau yn yr Wyddgrug yn croesawu cŵn?

Os hoffech chi restru'ch busnes ar y dudalen hon, nodwch eich gwybodaeth ar y ffurflen isod

Nac Ydym Ydym
Contact us

Thank you! your enquiry has been sent

Rhestr Busnesau A — Z

Abbeyfield House

Abbeyfield House, cartref ymddeol sy’n cynnig cartref gwarchod ar gyfer pobl hŷn.
Abbeyfield House,
Clayton Road,
Yr Wyddgrug,
Sir y Fflint,
CH7 1SU
01352 756879
mold@abbeyfieldsw.co.uk
gwefan
facebook

Absolute Footcare

Mae pob un o’n trinwyr traed hollol gymwysedig wedi’u cofrestru â HPC, a gallant gynnwys amrywiaeth llawn o driniaethau gofal y traed, gan gynnwys: gofal traed i bobl ddiabetig, trin cyrn a chaledennau, traed poenus, triniaeth ar gyfer heintiadau ffyngaidd.
Ewinedd traed sydd wedi tyfu i’r byw, orthoteg bwrpasol i’r unigolyn, mewnwadnau arbenigol, llawdriniaeth ar gyfer ewinedd, dafadennau… a llawer mwy.
20 Ffordd yr Iarll,
Yr Wyddgrug,
CH7 1AX
01352 753303
gwefan
facebook

Academy of Design

Busnes teuluol cyfeillgar a dibynadwy, a sefydlwyd yn 1998, ar gyfer dylunio a gosod Prydeinig, ceginau ac ystafelloedd gwely gosod o safon. Gallu gwneud pob prosiect o’i ddechrau i’w ddiwedd.
36 Stryd Wrecsam,
Yr Wyddgrug CH7 1ES
01352 751567
info@academyofdesign.co.uk
gwefan

Accounting & Bookkeeping Consultancy Ltd

Cwmni cyfrifyddu arobryn ac enw da iddo am fod yn rhagweithiol ac am ymateb i anghenion ein cleientiaid. Ni fyddwn yn eich mwydro â gwag siarad ac fe wnawn eich helpu i ddeall eich ffigurau ac i fwrw ymlaen â’ch busnes. Mae croeso ichi gysylltu â ni er mwyn cael sgwrs ac ni fyddwch dan orfodaeth i’n defnyddio wedyn.
Ystad Ddiwydiannol Bromfield,
Yr Wyddgrug,
CH7 1XB
01352 872222
angela@accountingbookkeeping.co.uk
gwefan
facebook
instagram

ACRO SQUAD

Acrobateg, Acroddawnsio a dosbarthau Acro Cyn ysgol ar gyfer 3 i 16 oed. Hefyd dosbarthau Acro Oedolion.
The Clubhouse,
Park Avenue,
Yr Wyddgrug,
CH7 1RY
07521928375
Acrosquad@outlook.com
Instagram

Advocacy Services North East Wales (ASNEW)

Mae ASNEW yn darparu amrywiaeth o Wasanaethau Eiriolaeth ledled Sir y Fflint, Wrecsam a’r cylch
Swyddfeydd y Llawr 1af,
42 Stryd Fawr,
Yr Wyddgrug,
CH7 1BH
01352 759332
gwefan

Aesthetics & Beauty By Jade

Mae estheteg uwch, pigiadau gwrthgrychion a phob agwedd ar harddwch i’w cael yn ein hadeilad ni.
Y Groesffordd,
2 Stryd Gaer,
Yr Wyddgrug CH7 1EG
07527 048827
Jadeylea27@icloud.com
gwefan
facebook
instagram

A F Architectural Designs

Gwasanaethau Pensaernïol
Llys Y Coed,
54 Ffordd Byrnwr Gwair,
Yr Wyddgrug,
CH7 1FQ
07980799827
info@afad.co.uk
gwefan
facebook

A Fecci

Siop gwerthu papurau newydd, baco a hufen iâ
24-26 Stryd Wrecsam,
Yr Wyddgrug CH7 1ES
01352 753052

A Fish Artist from Fleetwood

Gwerthwr pysgod ac arbenigwr bwyd môr

Uned 10,
Marchnad Dan Do, Yr Wyddgrug

07977722100
Preaderftfc@gmail.com
facebook

Age Cymru

Siop elusen
28 Stryd Fawr,
Yr Wyddgrug,
CH7 1AZ
01352 700067
gwefan
facebook

All About You Hair & Beauty

Salon croesawgar sy'n cynnig pob agwedd ar wallt a harddwch
56-58 Heol Newydd,
Yr Wyddgrug, CH7 1 NZ
01352 758199
Allaboutyou1353@outlook.com
facebook
instagram

Aldi

Archfarchnad Bwyd
Heol y Brenin,
Yr Wyddgrug,
CH7 1LA
0800 042 0800
gwefan
facebook

Alpha Cycle Worx

Canolfan a siop feiciau, gweithdy, bar coffi, hyfforddiant/ymarfer rhyngweithiol ‘Zwift’, a sba a champfa gyflawn.
Uned 3,
Lôn y Frenhines, Ystad Ddiwydiannol Bromfield,
Yr Wyddgrug, CH7 1XB
01352 746118
sales@alphacycleworx.co.uk
gwefan
facebook
instagram

Alton Murphy

Gwasanaeth ardderchog a phrisiau gwych, rydym yn gofalu am eich llygaid trwy bob cam o’ch prawf llygaid hyd at y diwedd.
34 Stryd Fawr,
Yr Wyddgrug, CH7 1BH
01352 750 250
mold@altonmurphy.co.uk
gwefan
facebook


Alun School

Ysgol Uwchradd
Ffordd Wrecsam,
Yr Wyddgrug, CH7 1EP
01352 750755
school@alun.flintshire.sch.uk
gwefan
facebook
twitter
instagram

Alexander's

Rydyn ni newydd lansio ein Siop Cludfwyd Pizza Baked Stone newydd. Mae ein Pitsas i gyd yn gartrefol gan ddefnyddio cynhwysion ffres o'r ansawdd uchaf
52 Stryd Fawr,
Yr Wyddgrug CH7 1BH
07912 159802
alexanderscoffee@hotmail.co.uk
facebook

Amanda's Fabrics

Deunyddiau cotwm o safon ar gyfer cwiltio a gwneud dillad. Dewis llawn o fanion gwnïo. Dosbarthiadau gwnïo ar gyfer dechreuwyr llwyr, gwneud dillad, cwiltio a brodwaith.
30 Stryd Fawr,
Yr Wyddgrug CH7 1BH
07849 962312
amandasfabrics@gmail.com
gwefan
facebook

Anderson Blinds

Busnes teuluol yn gwerthu llenni, bleindiau, eitemau dodrefnu’r cartref. Rydym yn cynnig gwasanaeth cyflenwi, mesur a gosod. Mae holl gynhyrchion wrth fesur.
4 Ffordd yr Iarll,
Yr Wyddgrug CH7 1AJ
01352 752467
enquiries@andersonsblinds.co.uk
gwefan
facebook

Archway Reflexology

Triniaeth sydd mor unigol â chi. Pa un ai ydych eisiau ymlacio, ailfywiogi neu ailsbarduno, bydd Archway’n addasu triniaeth benodol i’ch anghenion. Mae Archway’n cynnig Adweitheg a therapïau holistaidd eraill mewn amgylchedd hamddenol a phroffesiynol gyda’ch cysur a’ch ffyniant chi mewn golwg.
The Wellbeing Centre,
23b Stryd Caer,
Yr Wyddgrug CH7 1EG
0740 0846 303
archwayreflex@hotmail.co.uk
gwefan
facebook

Arrow Cars

Tacsi
82-84 Stryd Fawr,
Yr Wyddgrug, CH71BH
01352 754044
amandascars@outlook.com

Art and Crafts by Farnworth Supplies (Masnachwr Marchnad)

Rydym yn dylunio a chynhyrchu celfyddydwaith a chrefftau pren ynghyd â chynhyrchion o bren i’w rhoi yn yr ardd. Rydym yn arbenigo mewn gwneud standiau arddangos ac arwyddion ar gyfer blaenau siopau a stondinau marchnad, trwy gydweithio â’r cwsmer er mwyn sicrhau fod popeth yn bodloni eu hanghenion. Rydym hefyd yn cynnig arwyddion i’ch bar gartref, arwyddion enwau tai ac ati. Byddwn yn gwneud popeth yn ôl y gofynion penodol. Rydym yn tueddu i wneud pethau hynod wahanol ar gyfer yr ardd, o’n blwch adar ar ffurf tŷ tylwyth teg hyd at ein colomendai addurnol. Nid y pethau arferol a welwch mewn canolfan garddio.
Marchnad
Yr Wyddgrug
07894 529021
fsandsenquiries@gmail.com
gwefan
facebook
instagramAsia Sensation

Bwyty Maleisaidd.
Heol y Brenin,
Yr Wyddgrug, CH7 1LA
01352 876009
asiasensation168@gmail.com
facebook

Atropa Cleaning Services

Tîm proffesiynol, profiadol ac ymroddedig ydym ni, sy’n cynnig amrywiaeth o wasanaethau glanhau. Mae ein gwasanaethau’n cynnwys eiddo domestig a masnachol, adeiladau ar rent, lletyau gwyliau ar osod, a llawer mwy er mwyn sicrhau y bydd ein cwsmeriaid yn fodlon ar ein gwasanaeth. Rydym yn cynnig gwasanaeth glanhau carpedi/clustogwaith, golchi dillad, smwddio a gwasanaethau glanhau poptai.
The Britannia Inn,
57 Stryd Wrecsam,
Yr Wyddgrug, CH7 1ET
01352 756552
gwefan
facebook

Avatar Fitness

Campfa annibynnol leol a chyfeillgar lle mae croeso i bawb! Rydym yn cynnig amrywiaeth llawn o offer gwrthiant a chardiofasgwlaidd. Mae gennym amserlen ar gyfer y dosbarthiadau sy’n cynnwys dwysedd uchel, tynhau a chyfannol. Mae dewisiadau contract a heb gontract ar gael ar gyfer pob aelodaeth debyd uniongyrchol. Ar agor o 6am o ddydd Llun-Gwener – Ystafell godi pwysau ar wahân – Hyfforddiant personol – Coffi organig a byrbrydau iachus.

Uned 7,
Parc Busnes y Derwen,
Lôn y Frenhines,
Ystad Ddiwydiannol Bromfield,
Yr Wyddgrug CH7 1XB

01352 331392
info@avatarfitness.co.uk
gwefan
facebook
instagram

Back Alley Music

Gwerthwr offerynnau cerdd, yn arbenigo mewn gitarau.
5 Stryd Caer,
Yr Wyddgrug CH7 1EG
01352 758619
info@backalleymusic.co.uk
gwefan
facebook

Baibua Thai Massage

Mae Baibua yn cynnig ichi dawelfan lle gallwch chi ymlacio a throi cefn ar straen bywyd beunyddiol. Gallwn gynnig amrywiaeth o driniaethau, o dylino yn null traddodiadol y Thai a thylino’r traed hyd at driniaethau Cerrig Poeth, a thriniaeth i’r wyneb a’r pen.
Uned 7,
Canolfan Siopau Daniel Owen,
Yr Wyddgrug CH7 1AP
01352 217200
gwefan
facebook

Beans Blooms

Gwerthwr blodau wedi'i leoli mewn stiwdio gartref, rydym yn darparu ar gyfer priodasau, angladdau, pob digwyddiad, partïon, gosodiadau, ac yn cynnal dosbarthiadau hefyd!
Yr Wyddgrug, CH7 1SU 07873 156559
Beansbloomsflowers@gmail.com
facebook
instagram

B&M

Stryd Gaer,
Yr Wyddgrug,
CH7 1UF
facebook

Barclays Bank

38/42 Stryd Fawr,
Yr Wyddgrug CH7 1BB
0345 734 5345
gwefan
facebook

Bargain Booze

Siop gadwyn all-drwydded sy’n gwerthu cwrw, gwin a gwirodydd am brisiau rhatach a rhywfaint o fyrbrydau a bwydydd.
62 Stryd Fawr,
Yr Wyddgrug, CH7 1BH
01352 700203
gwefan
facebook

Barnard Engineering Ltd

Peirianwyr Sifil ac Adeiladu.
Tŷ'r Groesffordd,
Lôn Bromfield,
Yr Wyddgrug,
CH7 1JW
01352 753141
info@barnardengineering.co.uk
gwefan
facebook

Barnardo's

Siop elusen
4 Stryd Fawr,
Yr Wyddgrug,
CH7 1AZ
01352 757447
gwefan
facebook

Beauty By Design

Stiwdio Harddwch. Mae’n cynnig triniaethau Environ arbennig ar gyfer yr wyneb, triniaethau MONU Spa a Lash Perfect ar gyfer y blew amrant.
20 Heol Newydd,
Yr Wyddgrug,
CH7 1NZ
01352 700081
mybeautybydesign@hotmail.com
gwefan
facebook
instagram

Beauty by Sian

Therapydd harddwch sy’n darparu gwasanaeth teithiol
Yr Wyddgrug 07584128323
beautybysian@hotmail.com
gwefan
facebook
instagram

Belvedere Italian Restaurant

Bwyty Eidalaidd teuluol ydym ni sy’n coginio seigiau gwladaidd hollol ddilysedig.
85 Wrexham St, Yr Wyddgrug, CH7 1
01362 753229
facebook

Benchmarx Kitchens & Joinery

Mae ein tîm arbenigol yma, yn y fan a’r lle, i gydweithio â chi er mwyn ichi gael eich cegin ddelfrydol.
Rydym wedi’n lleoli y tu mewn i Travis Perkins,
64 Heol Newydd,
Yr Wyddgrug,
CH7 1NZ
01352 744406
gwefan

Beresford Adams

Rydym yn arbenigo mewn eiddo ledled Gogledd Cymru a Sir Gaer ac felly os ydych chi’n prynu, gwerthu neu rentu eiddo, neu ei roi ar osod, mae ein tîm cyfeillgar wastad yma i’ch helpu chi.
Y Groesffordd,
Yr Wyddgrug CH7 1ER
01352 620024
gwefan
facebook

Bevans (Home & Garden)

Cwmni hirsefydlog yng Ngogledd Cymru, Gororau Cymru, Sir Gaer a Chilgwri ydym ni, ac rydym yn manwerthu nwyddau gwaith haearn, garddio a DIY. Ein nod yw gwerthu cynnyrch gwaith haearn o safon uchel, nwyddau’r prif frandiau am brisiau cystadleuol.
68 Stryd Fawr,
Yr Wyddgrug, CH7 1BE
01352 751714
gwefan
facebook

Blades

Busnes teuluol ydym ni, â mwy na 40 mlynedd o brofiad, a buom ar agor yn yr Wyddgrug ers 26 blynedd. Rydym yn dîm cyfeillgar a phroffesiynol sy’n cynnig pob un o’r steiliau a’r afliwiadau croen diweddaraf un.
35 Stryd Wrecsam,
Yr Wyddgrug,
CH7 1ET
07713 028283
facebook

Bliss Lingerie Ltd

Mae Bliss Lingerie Cyf. yn cynnig gwasanaeth ffitio bronglwm personol, gan arbenigo mewn bronglymau arferol, brondrychiad, mamolaeth, nyrsio, chwaraeon ac i enethod yn eu harddegau. Rydym hefyd yn cadw stoc amrywiol a helaeth o nicers, siapddillad a hosanau. Yn ein siop ac ar-lein hefyd mae ein dillad ‘Bliss Fashion Edit’ ac esgidiau ar gael – ffasiwn arbennig i ferched.
5 Adeiladau’r Iarll,
Ffordd yr Iarll,
Yr Wyddgrug,
CH7 1AN
01352 217276
gwefan
facebook

Bodycare

Siop Iechyd a Harddwch.
15 Stryd Fawr,
Yr Wyddgrug CH7 1AZ

Boots

Fferyllfa, Siop Iechyd a Harddwch Boots.
19-21 Stryd Fawr,
Yr Wyddgrug, CH7 1AZ

01352 700325
gwefan
facebook

Bradley Medical Practice

Meddygfa
Canolfan Feddygol Glanrafon,
Ffordd Glanrafon,
Yr Wyddgrug,CH7 1PA
0345 900 7851
admin.w00076@wales.nhs.uk
gwefan
facebook

Branded Outlet UK (Masnachwr Marchnad)

Enwau’r stryd fawr yn rhatach

Mold Market 07745 962201
kennyrowe288@googlemail.com
facebook
instagram

British Heart Foundation

Siop elusen
8 Stryd Fawr,
Yr Wyddgrug, CH7 1AZ
01352 750791
M21@bhf.org.uk
gwefan
facebook

Bryn Siriol Dental Practice

Deintydd
Ffordd Pwll Glas,
Yr Wyddgrug, CH7 1RA
01352 758707
gwefan
facebook

Bryn Griffith Working men’s Social Club (Top Club Mold)

Mae croeso i aelodau newydd ymuno â ni. Rydym yn dangos y rhan fwyaf o’r digwyddiadau chwaraeon yn fyw ac mae’r cyfleusterau’n cynnwys dau fwrdd snwcer maint llawn ac ystafell i’w llogi.

85 Stryd Fawr,
Yr Wyddgrug,
CH7 1BQ
01352 753651
facebook

Bupa Dental Care UK

Mae Bupa Dental Care yn geffyl blaen ym maes darparu gwasanaethau deintyddol preifat a’r GIG hefyd.

25 Stryd Gaer,
Yr Wyddgrug CH7 1EG
01352 759162
mold@oasis-healthcare.com
gwefan
facebook

Cambria Costume House

Mae gan Cambria Custom House wisgoedd theatr i'w llogi sy'n ymwneud â phob oes hanesyddol, ynghyd â gwasanaeth gwneud gwisgoedd at y pwrpas. Ar ben hynny mae gennym le gweithdy creadigol lle byddwn yn cynnal gweithdai a chyrsiau trwy gydol y flwyddyn ar gyfer dechreuwyr a dysgwyr uwch mewn torri patrymau, teilwrio, staesiau, gwneud hetiau, brodwaith, gwneud gwisgoedd, gwnïo a thecstilau creadigol.
Yr 2il Lawr,
43-47 Stryd Fawr,
Yr Wyddgrug,
CH7 1BQ
01352 758796
gwefan
facebook

Canolfan Gwaith yr Wyddgrug

Canolfan Byd Gwaith yr Wyddgrug,
Lôn Dewi Sant,
Yr Wyddgrug,
CH7 1LH
gwefan

Canolfan Gymuned Daniel Owen

Caffi’n cynnig prydau i’w bwyta i mewn ac i fynd. Fel canolfan CommUnedy wrth galon yr Wyddgrug, rydym hefyd yn llogi ystafelloedd ar gyfer grwpiau a busnesau a chynnal pob math o achlysuron.
Canolfan Siopa Daniel Owen,
Ffordd yr Iarll,
Yr Wyddgrug CH7 1AB
01352 754792
danielowencentre@outlook.com
facebook

Capel Bethel

Heol Newydd,
Yr Wyddgrug, CH7 1UL

Capel Bethesda

33 Heol Newydd,
Yr Wyddgrug, CH7 1UL

Capper & Jones Solicitors

Cwmni cyfreithiol hirsefydlog yn yr Wyddgrug, Sir y Fflint, yw Capper & Jones Solicitors ac rydym wedi darparu gwasanaethau cyfreithiol ers dros 40 mlynedd. Gallwn gynnig cyngor cyfreithiol cost-effeithiol i bob un o’n cleientitiad, a byddwn yn gwneud ein gorau glas i roi cyngor cyfreithiol a chymorth cyfreithiol o’r radd flaenaf mewn modd proffesiynol, ond personol.
Siambrau’r Hen Fanc,
1 Stryd y Brenin,
Yr Wyddgrug,
CH7 1LA
01352 752020
gwefan
facebook

Capacity Marketing for Charities

Rydym yn fwyaf adnabyddus am ein rhaglenni elusennol Free Wills – Free Wills Month a’r Free Wills Network, yn cynorthwyo elusennau gyda’u codi arian etifeddol.
Uned 17, Parc Busness,
Yr Wyddgrug, Ffordd Wrecsam, CH7 1XP
01352 755771
enquires@capacity-marketing.com
gwefan
facebook
twitter

Card Factory

Cardiau cyfarch, addurniadau ar gyfer anrhegion, a chynhyrchion sy’n gysylltiedig ag anrhegion a phartïon.
9 Stryd Fawr,
Yr Wyddgrug CH7 1AZ
01352 751773
gwefan
facebook

Cariad Nails

Mae Cariad Nails yn cynnig dewis proffesiynol llawn o driniaethau ewinedd a thriniaethau harddu; microlafnu, cwyro, blew llygaid ffug a phyrmio a lliwio blew llygaid, mewn awyrgylch hamddenol a chyfeillgar gan dechnegydd cwbl gymwysedig.
(Tanz & Hands) 72 Stryd Fawr,
Yr Wyddgrug CH7 1BH
07947 797037
facebook

Castle Taxi

Tacsi

01352 755666

Cavendish Ikin

Gwerthwyr tai ac eiddo arobryn yw Cavendish Residential a buom yn gwerthu eiddo yn llwyddiannus ledled Sir Gaer a Gogledd Cymru ers 1993.
Y Groesffordd, 1 Stryd Fawr,
Yr Wyddgrug CH7 1AZ
01352 751515
mold@cavres.co.uk
gwefan

Celtic Financial Planning Ltd

Mae Financial Planning Ltd yn gwmni arobryn sy’n gallu rhoi cyngor annibynnol ynghylch arian a morgeisi – rydym wedi ymsefydlu yn nhref farchnad hanesyddol yr Wyddgrug
Tŷ Florence,
Lôn Bromfield,
Yr Wyddgrug,
CH7 1JW
01352 390 121
hello@celticfp.co.uk
gwefan
facebook
instagram

Celtic Law Limited

Gwasanaethau Cyfreithiol.
Florence House,
Bromfield Lane,
Mold, CH7 1JW
01352 860 890
emily@celtic-law.co.uk
gwefan
facebook
twitter

Chain Store Outlet

Rydym yn gwerthu dilladau siopau cadwyn i bawb yn y teulu am brisiau bargen.
Canolfan Siopau Daniel Owen,
Yr Wyddgrug CH7 1AP
facebook

Checkpoint Service Centre

Gwasanaeth Trwsio a Chynnal a Chadw Ceir
Ffordd Gaer,
Yr Wyddgrug,
CH7 1UF
01352 700005
gwefan
facebook

Chelsea Ann Hair

Technegydd steilio, torri a lliwio mewn ffordd greadigol, sy’n cynnig gwasanaeth o safon dda mewn awyrgylch hapus a chroesawgar.
12 Stryd Gaer,
Yr Wyddgrug, CH7 1EG
07889 876898
chelsieann@icloud.com
facebook

Cherise Amore

Tîm Trin Gwallt a Harddu cymwysedig dros ben, yn cynnig triniaethau canol dinas o safon yn nhref yr Wyddgrug.

22 Heol Newydd,
Yr Wyddgrug CH7 1NZ
01352 752840
cherisedavies1@live.co.uk
gwefan
facebook

Cheryl's Nails

Triniaethau cyflawn sielac, ombré, triniaeth i’r traed a’r dwylo.
5 Stryd Wrecsam,
Yr Wyddgrug, CH7 1ET
07850 423969
facebook

Choice Workwear Ltd

Cyflenwyr dillad gwaith a Chyfarpar Diogelu Personol i bob math o sectorau busnes. Rydym hefyd yn cynnig gwasanaeth brodwaith mewnol a gwasanaeth argraffu.
Vision House,
Ffordd Ddinbych,
Yr Wyddgrug,
CH7 1FT
01352 748672
info@choiceworkwear.wales
gwefan
facebook
twitter
instagram

Chopstix

Prydau Parod Tsieineaidd.
13 Elm Dr,
Yr Wyddgrug CH7 1SF
01352 758793

Christopher Barrie Hair and Beauty

Salon gwallt a harddwch, benigamp arobryn 5* yn yr Wyddgrug, Sir y Fflint. Busnes cyfeillgar, ymlaciol a phroffesiynol.
Siambrau Tudur,
Stryd Gaer,
Yr Wyddgrug, CH7 1EG
01352 753871
info@christopherbarrie.co.uk
gwefan
facebook

Church of Saint David

2 Lôn Dewi Sant,
Yr Wyddgrug, CH7 1LH
01352 752087

CJ's Butchers

Mae Cj’s Butchers yn siop gig draddodiadol ynghanol tref yr Wyddgrug. Rydym yn cynnig amrywiaeth eang o gynhyrchion cig, i gyd o amaethwyr lleol Cymreig.
Uned 26, Canolfan Siopa Daniel Owen,
Yr Wyddgrug CH7 1AP
01352 219216
facebook

CJ's Traditional Farmstyle Cooking

Mae Cj’s Butchers bellach wedi agor eu cownter cig parod ym Marchnad Dan Do’r Wyddgrug yn gwerthu detholiad rhyfeddol o gigoedd a phasteiod parod.
Marchnad Dan Do,
Yr Wyddgrug, CH7 1AP
01352 331529
facebook

Clwydian Sports Therapy & Injury Clinic

Rydym eisiau eich cael yn rhydd o boen ac yn ôl i weithgareddau arferol mor fuan ag y bo modd, boed hyn yn golygu chwaraeon, gweithgareddau i’r teulu neu waith. Gwasanaethau’n cynnwys: * Asesu a thrin anafiadau * Tylino chwaraeon ac adferol * Orthoteg wrth fesur * Pilates 1 i 1 a dosbarthiadau * adsefydlu trwy ymarfer
Swyddfa 2,
Parc Masnach Bromfield,
Ffordd Stephen Gray,
Yr Wyddgrug,
CH7 1HE
01352 746 500
info@clwydiansportstherapy.co.uk
gwefan
facebook
Instagram

Club Spice

Prydau Parod Indiaidd.
80 Stryd Fawr,
Yr Wyddgrug, CH7 1BH
01352 759616
gwefan

Clwb Rygbi Yr Wyddgrug

Rydym wastad yn croesawu chwaraewyr newydd.
Ffordd Gaer,
Yr Wyddgrug,
CH7 1UF
01352 755635
gwefan
facebook

Cyngor Ar Bopeth Sir y Fflint

Mudiad Gwirfoddol/y Trydydd Sector sy’n darparu gwasanaeth cynghori, rydym yn cynnig cyngor cydgyfrinachol, diduedd ac annibynnol, am ddim, i bobl Sir y Fflint. Rydym yn rhoi i bobl yr wybodaeth a’r hyder y mae arnynt eu hangen er mwyn camu ymlaen – ni waeth pwy ydynt ac ni waeth beth yw eu problem.

Tŷ Terrig,
Stryd Gaer,
Yr Wyddgrug, CH7 1EG
01352 706841
admin@flintshirecab.org.uk
gwefan
facebook
twitter
instagram

Connection Magazines Ltd

Rydym yn cyhoeddi’r cylchgronau Mold Connection a Clwyd Connection sy’n cael eu danfon i fwy na 16,500 o gartrefi yn yr ardal bob mis. Mae’r cylchgronau hyn yn cynorthwyo busnesau lleol i hysbysebu eu hunain mewn modd effeithiol a fforddiadwy.

16 Parc Alun,
Yr Wyddgrug,
Sir y Fflint CH7 1LQ
01824 707013
trevor@connectionmagazines.co.uk
gwefan
facebook
twitter

Coppersun Dental Ltd

Deintydd
12 Stryd Grosvenor,
Yr Wyddgrug, CH7 1EJ
01352 752795
coppersundental@hotmail.com

Corbett Sports

Siop Fetio Drwyddedig
6 Stryd Wrecsam,
Yr Wyddgrug,
CH7 1HQ

Costa Coffee

Siop Goffi.
17 Stryd Fawr,
Yr Wyddgrug CH7 1AZ
01352 752618
gwefan
facebook

Cottage Nursing Home

Cartref nyrsio teuluol, annibynnol yw’r Bwthyn sy’n darparu gofal arobryn mewn amgylchedd cynnes, cartrefol.
54 Ffordd Hendy,
Yr Wyddgrug, CH7 1QS
01352 753600
gwefan

Coversure Insurance

Gwasanaethau Yswiriant Coversure
Swyddfa 1,
Tŷ Winston,
Stryd Fawr,
Yr Wyddgrug,
CH7 1BQ
01352 218004
mold@coversure.co.uk
gwefan
facebook

Cols Keys & Vapes (Masnachwr Marchnad)

Rwy’n cynnig gwasanaeth torri allweddi sydd hefyd yn cynnwys allweddi rhai ceir hefyd ond nid dyna’r cyfan. Rwyf hefyd yn newid batrïau a strapiau watshis ynghyd â chadw amrywiaeth eang o fatrïau lithiwm CR ar gyfer allweddi ceir. Rwy’n cadw dewis eang o hylifau DU Ecig o safon.
Marchnad Yr Wyddgrug 0789995167
col_mat@hotmail.com

CP Heating & Plumbing

Amrywiaeth gynhwysfawr o wasanaethau plymwaith a gwresogi yn yr Wyddgrug, Caer a’r ardal oddi amgylch, o dasgau syml fel gosod wasier newydd ar y tap hyd at osod system wres canolog gyflawn. Mae’r gwahanol wasanaethau’n cynnwys Gwaith Cynnal a Chadw, gosod a thrwsio offer Nwy, olew ac LPG mewn cartrefi. Rydym wedi cofrestru gydag OFTEC a GasSafe ac mae gennym yswiriant cwbl-gynhwysfawr.
Bron Afon,
Maes Bodlonfa,
Yr Wyddgrug, CH7 1DR
07767777204
charlie@cpheating.co.uk
gwefan

Cravin

Teisennau ar Archeb a Danteithion Melys. Siop Teisennau yng Nghanol Yr Wyddgrug
Canolfan Siopau,
Daniel Owen, Yr Wyddgrug,
CH7 1AP
01352 750117
Cravinuk@outlook.com
gwefan
facebook

Creative in Excellence

Cwmni Tiwtora Mathemateg a Saesneg
Uned 12 Parc Busness,
Yr Wyddgrug,
Yr Wyddgrug,
CH71XP
01352 755141
darren@creativeinexcellence.co.uk
gwefan
facebook
twitter
instagram

Credyd Cynhwysol

gwefan

Cresta Cars

Tacsi

30 Stryd Gaer,
Yr Wyddgrug,
CH7 1EG
01352 876666
crestamold@mail.com
facebook
instagram

Crown Fuels

Cyflenwad o Danwydd Solet a nwyddau i’r ardd, ynghyd ag amrywiaeth helaeth o stofiau traddodiadol, o safon uchel.
Unid 1,
Parc Busnes Argoed, Ffordd Gaer,
Yr Wyddgrug
CH7 1UE
01352 753137
gwefan
facebook

Cyngor Gwirfoddol Sir y Fflint

Sefydliad ambarél yw Cyngor Gwirfoddol Sir y Fflint sy’n gweithredu ar gyfer elusennau a grwpiau gwirfoddol a chymunedol yn y sir. Trwy gyfrwng Cytundeb Seilwaith Llywodraeth Cymru, mae ein gwasanaethau’n cynnwys:

  • Darparu gwybodaeth, cyngor a hyfforddiant ynghylch cyllid a threfn llywodraethu (cynnal grŵp neu sefydliad yn llwyddiannus)
  • rhoi cymorth i grwpiau er mwyn iddynt benodi a rheoli gwirfoddolwyr yn effeithiol
  • Cynorthwyo unigolion i fachu ar y cyfle iawn i wirfoddoli, a darparu rhaglen wirfoddoli gymorthedig ar gyfer unigolion sy’n wynebu rhwystrau i wirfoddoli
  • Creu cyfleoedd rhwydweithio, dysgu a rhannu ar gyfer gweithwyr a gwirfoddolwyr y trydydd sector. Rhestru ac ymateb i’r anghenion hyfforddiant a dysgu yn y trydydd sector. Sicrhau bod y penderfynwyr yn gwybod beth yw sylwadau barn y sector gwirfoddol
  • Meithrin partneriaethau â’r sefydliadau gwirfoddol a statudol. Ymateb i anghenion y gymuned ar y cyd ag asiantaethau eraill
Corlan Parc Busnes Yr Wyddgrug,
Ffordd Wrexham,
Yr Wyddgrug Sir y Fflint, CH7 1XP
01352 744030
mel.salisbury@flvc.org.uk
gwefan
facebook
twitter

Crystals Fast Food

Prydau Parod - Pysgod a Sglodion, Bwyd Tsieineaidd a Seisnig.
83 Stryd Fawr,
Yr Wyddgrug CH7 1BQ
01352 754083

Cutting Edge Barbers

Barbwyr
Uned 1,
Canolfan Siopau Daniel Owen,
Yr Wyddgrug, CH7 1AP
07865 053096
cuttingedge@gmail.com
facebook

Cymdeithas y Lluoedd Wrth Gefn a Chadetiaid (Cymru)

Ffordd yr Iarll,
Yr Wyddgrug,
CH7 1AX
01352 752782

Dalton Wood

Rwyf yn defnyddio pren lleol o goetiroedd wedi’u rheoli, i greu cefluniau unigryw o bren a cherfiadau unigol â llif gadwyn. Rwyf hefyd yn derbyn gwaith ar gomisiwn. Mae croeso ichi ddod draw i’m siop yn y farchnad dan do, neu fwrw golwg ar fy ngwefan. Edrychaf ymlaen at glywed gennych.

Marchnad Yr Wyddgrug 07967889685
email@daltonwood.co.uk
gwefan
facebook

Daniel Morris Butchers

Mae Daniel Morris Butchers yn ymfalchïo yn y ffaith fod ganddo dîm o gigyddion medrus, sy’n rhoi sylw manwl a pherffaith i bopeth a wnant. Cafodd Daniel Morris Butchers Ltd ei sefydlu yn 2019, ond mae gan Daniel ei hun fwy na 15 mlynedd o brofiad ym maes cigyddiaeth.
53 Stryd Fawr,
Yr Wyddgrug CH7 1BQ
01352 746296
info@dmorrisbutchers.co.uk
gwefan
facebook

Deadwood Smokehouse

Yn Deadwood Smokehouse mi gewch chi’r bwyd Barbeciw Americanaidd ar ei orau yma yn Sir y Fflint, cig trwy fwg trwy’r dydd – bwyd gwych, diodydd gwych, coctels gwych.

8 Stryd Wrecsam,
Yr Wyddgrug ,
Sir y Fflint CH7 GB
01352 754187
moldbookings@deadwoodsmokehouse.co.uk
gwefan
facebook

Defining Hair & Beauty

Yn eu maes mae gan Lianne a Zoe fwy nag 20 mlynedd o brofiad, ac maent yn cynnig pob math o driniaethau gwallt a harddwch mewn salon broffesiynol a chroesawgar.
1 Lôn yr Eglwys,
Yr Wyddgrug,
Sir y Fflint CH7 1BW
01352 755014
defininghb@gmail.com
facebook

Delyn Safety Ltd

Hyfforddiant ac Ymgynghoriaeth.
Delyn Safety Ltd,
6 Lôn y Frenhines,
Yr Wyddgrug,
CH7 1JR
01352 756114
info@delynsafety.co.uk
gwefan
facebook
twitter

Dickens Station Motors

Dewis o geir ail-law o safon uchel, ynghyd â gwasanaeth cynnal a chadw a phrofion MOT, rydym yn arbenigwyr ar geir pwerus iawn.
Ffordd Gaer,
Yr Wyddgrug,
CH7 1UE
01352 758673

Doherty's Café

Rydym yn darparu prydau bwyd wedi’u coginio gartref, hyd at saladau ysgafn, gan ddefnyddio cynnyrch o’r ardal leol. Rydym hefyd yn gwerthu coffi gwych yn null yr Eidal.

65 Stryd Wrecsam,
Yr Wyddgrug,
CH7 1HQ
01352 757585
facebook

Domino's Pizza

Siop gadwyn danfon a gwerthu pizza parod, sy’n cynnig amrywiaeth fawr o pizzas a dewis o seigiau a phrydau ychwanegol eraill.
Uned 2 a 3 Canolfan Siopau Daniel Owen,
Yr Wyddgrug CH7 1AP
01352 755777
gwefan
facebook
twitter

Doughnutology (Masnachwr Marchnad)

Cwmni toesenni moethus a wneir gan grefftwr.
Marchnad Yr Wyddgrug 07876 343913
doughnutologychester@gmail.com
gwefan
facebook

Dragon Cars

Tacsi

01352 751111

Eastern Red

Bwyty a Phrydau Parod Tsieineaidd.
1-4 Grosvenor St,
Mold CH7 1EJ
01352 757555
gwefan
facebook

Ebenezer Baptist Church

Ffordd Glanrafon,
Yr Wyddgrug,
Sir y Fflint, CH7 1PA
01352 754341

Eddy’s Barbers shop

Barbwr Traddodiadol Twrcaidd
Heol Newydd,
Yr Wyddgrug,
CH7 1NY
07479 613633

Emma James Hair Salon

Salon gwallt i ferched.
18 Stryd Wrecsam,
Yr Wyddgrug, CH7 1ES
01352753445
emmajameshairsalon@talktalk.net
facebook

Emma Rose Photography

Ffotograffydd lleol ydw i sy’n tynnu ffotograffau o deuluoedd a phortreadau ynghyd â gwahanol sesiynau gyda babanod newydd-anedig, clecio’r gacen a sesiynau model, yma yn fy stiwdio yn yr Wyddgrug. Byddaf yn sicrhau y byddwch yn teimlo’n ymlaciol er mwyn gwneud yn siŵr y gwnawn ni dynnu’r ffotograffau arbennig hynny sy’n cadw atgofion melys o’r achlysuron arbennig hynny. Rwyf yn hoff iawn o weithio gyda phlant a darlunio eu personoliaethau unigryw ynghyd â’ch gwylio chi, y rhieni, yn ymadweithio yn y sesiwn./td>
Uned 25,
Parc Busness,
Yr Wyddgrug Ffordd Wrecsam,
Yr Wyddgrug, CH7 1XP
07506 603916
emma@emmarosephotography.co.uk
gwefan
facebook
instagram

E & K Magnetic Healthcare (Masnachwr Marchnad)

Breichledau a Gemwaith Magnetig i leddfu symptomau a phoenau llid y cymalau, poenau’r cefn, gwar ac ysgwydd, Syndrom Twnnel yr Arddwrn a llawer o gyflyrau corfforol eraill. Dewch i siarad â ni i gael cyngor cyfeillgar, diduedd.
Marchnad Yr Wyddgrug 01512002247
e.gunn10566@ntlworld.com

Elizabeth's Family Childminding

Gwarchodwyr Plant yn yr Wyddgrug â lleoedd gwag ar gael ar gyfer plant 0-5 oed yn ystod amser tymor yn unig. Rwyf i a’m gŵr, Owen, yn Warchodwyr Plant Cofrestredig yn yr Wyddgrug (Elizabeth's Family Childminding, Yr Wyddgrug). Mae’r Gymraeg a’r Saesneg yn cael eu siarad yma. Cafodd y ddau ohonom ein haddysgu mewn prifysgol ac mae Elizabeth yn Athrawes Ysgol Feithrin a Chynradd hollol gymwysedig. Mae gennym 20 mlynedd a rhagor o brofiad ym maes gofal plant. Mae gennym gartref mawr sy’n addas ar gyfer plant ynghyd â gardd fawr ddiogel a phreifat sy’n berffaith i blant. Rydym yn arbenigo mewn darparu cerddoriaeth a gweithgareddau chwarae natur. Yn arolygiad CIW, cawsom sgôr safon DA ym mhob maes. Am ragor o wybodaeth mae croeso ichi gysylltu â ni ac edrychwn ymlaen at glywed gennych.
Glasdir,
Yr Wyddgrug. CH7 1TN
07446 336308
elizabethsfamilychildminding@gmail.com
facebook


Enable Orthotics

Clinig blaenllaw ym maes dadansoddi cerddediad (osgo) yw Enable Orthotics. Rydym yn arbenigo mewn gwneud diagnosis a thrin poenau ac anafiadau i aelodau isaf y corff. Rydym yn falch o’r ffaith ein bod yn rhan o rwydwaith cenedlaethol o arbenigwyr dadansoddi cerddediad – Clinigau Cerddediad a Symudiad. Ein nod yw sicrhau bod y boen yn eich troed, coes neu gefn wedi mynd am byth er mwyn ichi allu canlyn arni â’ch bywyd. Rydym yn defnyddio’r technolegau diweddaraf un, fel gwasgedd-blatiau sganio troed ynghyd â fideo i ddadansoddi’r cerddediad er mwyn gwneud diagnosis manwl gywir o’r camweithrediad biomecanyddol sydd, yn aml, yn gallu arwain at boen ac anafiadau. Trwy ddefnyddio’r wybodaeth hon gallwn ni wedyn gynnig triniaethau ar sail tystiolaeth, gan gynnwys orthoteg ac argymell ymarfer wedi’i dargedu er mwyn lleihau poen ac adfer anafiadau.

10 Stryd Grosvenor,
Yr Wyddgrug, CH7 1EJ
07858 865169
emma@enableorthotics.co.uk
gwefan
facebook
instagram
Eyelicious Brow, Lash & Skin Clinic

Arbenigwr tra chymwys ar gyfer HD Brows, LVL Lashes, llyfnu croen, pilio cemegol, micronodwyddo, mesotherapy a BB Glow.
3 Ffordd yr Iarll,
Yr Wyddgrug CH7 1AJ
07775 182871
hello@eyelicious.co.uk
gwefan
facebook

Evans Veterinary Practice Ltd

Milfeddygfa gyfeillgar yn yr Wyddgrug ydym ni, ac mae gennym bedwar milfeddyg yma.
Ffordd Glai,
Yr Wyddgrug, CH7 1SX
01352 752919
website
facebook

Evolve Hair Company

Yn Evolve, rydym yn ymfalchïo mewn cynnig steiliau gwallt ffasiynol, o’r radd flaenaf a rhoi gwasanaeth o’r safon uchaf i’n cwsmeriaid, a hynny i gyd am bris fforddiadwy.
20 Heol Newydd,
Yr Wyddgrug, CH7 1NZ
01352 753952
kayeighjameshair@hotmail.co.uk
facebook

Excel Cars

Tacsi

01352 741715

FABeauty

Salon harddwch a gwallt.
36 Heol Newydd,
Yr Wyddgrug,
CH7 1NZ
01352758335
fabeauty36@gmail.com
gwefan

FACE Ltd (Facial Aesthetics and Cosmetic Enhancement's)

Estheteg feddygol a gofal y croen, therapïau cyfannol. Hyfforddiant mewn estheteg feddygol.

7 Stryd Gaer,
Yr Wyddgrug, CH7 1EG
07904 168438
info@face-mold.co.uk
gwefan
facebook
instagram

Family Tree Wealth Management

Cynllunwyr Ariannol
36 Stryd Fawr,
Yr Wyddgrug,
CH7 1BH
01352748870
marcus.platt@sjpp.co.uk
gwefan
facebook

Farmfoods

Archfarchnad Bwyd
Lead Mls,
Yr Wyddgrug,
CH7 1UD
0121 700 7160

Fat Boar

Bar a thŷ bwyta annibynnol sy’n cynnig bwyd bendigedig, gwasanaeth gwych, diodydd delfrydol ac awyrgylch heb ei ail.
17 Stryd Caer,
Yr Wyddgrug CH7 1EG
01352 759890
enquiries@thefatboar.co.uk
gwefan
facebook

Flintshire Motorcyles

Yn Flintshire Motorcycles mae gennym fecanyddion profiadol ym maes beiciau modur, staff cyfeillgar, amrywiaeth o ddarnau sbâr, dillad, sgwteri a beiciau modur. Felly rydym yn gwbl sicr y gallwn eich helpu chi i fanteisio i’r eithaf ar eich sgwter neu’ch beic modur./td>
Ystad Ddiwydiannol Bromfield,
Lôn y Frenhines,
Yr Wyddgrug,
CH7 1JR
01352 759222
info@flintmc.co.uk
gwefan
facebook

Florence & Bunce

Dodrefn Peintiedig o’r Oes a Fu
Uned 4,
Parc Busnes Argoed,
Ffordd Gaer,
Yr Wyddgrug,
CH7 1UE
01352 331049
gwefan
facebook

Florence & Company

Dillad merched o’r Eidal, ynghyd ag esgidiau, sgarffiau ac ati.
14 Stryd Fawr,
Yr Wyddgrug CH7 1AZ
01352 751436
sales@florenceandcompany.co.uk
gwefan
facebook

Flooring & Blinds

Beth bynnag yr ydych yn ei wneud - diweddaru’ch addurnwaith neu osod offer mewn cartref newydd sbon - beth am ichi adael i ddawn y dylunydd, Flooring & Blinds, berffeithio popeth ichi, gyda’n dewis trawiadol o lenni at chwaeth y cwsmer.
20 Stryd Gaer,
Yr Wyddgrug CH7 1EG
01352 750874
gwefan

Flowers By Anne

Gwerthwr blodau ynghanol yr Wyddgrug, yn cyflenwi blodau ffres a ffug ar gyfer pob achlysur. Mae modd danfon yn lleol yn yr Wyddgrug. Pob agwedd ar flodeuwriaeth.
Uned 2 Marchnad Dan Do,
Canolfan Siopa Daniel Owen,
Yr Wyddgrug CH7 1AP
01352 331014
flowersbyanne11@gmail.com
facebook

Freedom Showers

Busnes teuluol yw Freedom Showers ac at ei gilydd mae gennym fwy na 25 mlynedd o brofiad o weithredu yn y farchnad symudedd.
12 Heol Newydd,
Yr Wyddgrug CH7 1NZ
01352 750099
info@freedomshowersltd.co.uk
gwefan
facebook


Forrester

Rydym yn arbenigo mewn gwerthu dillad ysgol.
14-16 Heol Newydd,
Yr Wyddgrug, CH7 1NZ
01352 756636
website

Gamlins Law

Gamlins yw’r cwmni cyfreithiol mwyaf blaenllaw yng Ngogledd Cymru ac rydym wedi ymrwymo i roi cyngor personol fforddiadwy i’n cleientitiad corfforaethol a phreifat.
Siambrau Cambria,
Ffordd yr Iarll,
Yr Wyddgrug,
CH7 1AJ
01352 758533
gwefan
facebook

Gemania Jewellers

Gemwaith aur ac arian, rydym yn prynu aur a hefyd yn trwsio gemwaith
Uned 7C,
Marchnad Dan Do,
Yr Wyddgrug, CH7 1AP
07984 629147
Gemania.jewels@gmail.com
facebook

Georgina Bailey Physiotherapy

Ffisiotherapi arbenigol ar gyfer iechyd pelfig
y tu mewn i Grosvenor Street Physiotherapy,
10 Stryd Grosvenor,
Yr Wyddgrug,
CH7 1EJ
07709 427353
gwefan
facebook

Gerrads

Pobydd teuluol a siop goffi.
11 Stryd Fawr,
Yr Wyddgrug CH7 1AZ
01352 759272
gwefan
facebook

Get Connected

Get Connected ydym ni – y siop ffonau sy’n hwyluso popeth ar gyfer y cwsmer. Yn y DU, ni yw’r manwerthwr ffonau mwyaf sydd mewn perchnogaeth breifat.
Y Groesffordd,
1a Stryd Fawr,
Yr Wyddgrug CH7 1AZ
01873 85 88 11
admin@get-connected.com
gwefan
facebook

Glambox

Colur, penwisgoedd cyfaredd, bagiau, pyrsiau, sgarffiau a menig, gemwaith ffasiwn ac yn y blaen
Uned 7A,
Marchnad Dan Do,
Yr Wyddgrug, CH7 1AP
07984 629147
glambox2019@gmail.com

Glasfryn

Bwyty tafarn sy'n gweini cwrw, gwin a bwyd o ansawdd gwych.
Lon Raikes,
Yr Wyddgrug,
CH7 6LR
01352 750500
glasfryn@brunningandprice.co.uk
gwefan
facebook

Gleamz Hand Car Wash

Golchi Ceir â Llaw
Ffordd Rhuthun,
Yr Wyddgrug,
CH7 1QQ
01352 750060

Glenn’s Dysons

Gwasanaeth gwerthu sugnyddion llwch adnewyddedig Dyson a gwaith trwsio cyffredinol sugnyddion unionsyth Dyson, bob dydd Sadwrn trwy gydol y flwyddyn (os bydd y tywydd yn caniatáu). O flaen siop “Rock Bottom” ar ddyddiau Sadwrn yn unig!
Marchnad Yr Wyddgrug 07734260926
Glennsdysons@googlemail.com

Glow Beauty

Bydd Glow’n creu amgylchedd moethus a diogel i chi ddianc iddo. Bydd ein gwasanaeth digyfaddawd a’n therapyddion proffesiynol cymwysedig yn personoli eich triniaethau gan sicrhau y gwelwch y gwahaniaeth y gall ychydig o GLOW ei wneud.
43 Stryd Wrecsam,
Yr Wyddgrug CH7 1ET
01352 750756
mold@glow-beauty.com
gwefan
facebook

Golden Lion Sub Aqua Club

Clwb BSAC hynod gyfeillgar ac egniol ydym ni sy’n mwynhau plymio bob wythnos mewn amryw fannau yng Ngogledd Cymru. Byddwn yn mynd ar deithiau yn aml, i fannau eraill yn y DU a dramor. Rydym yn cwrdd bob nos Fercher am 8pm yng Nghanolfan Chwaraeon yr Wyddgrug, ac os hoffech ddysgu sut i blymio neu snorcelu neu os ydych eisoes yn gallu plymio, mae croeso ichi ddod i’n cyfarfod. Mi gewch chi archwilio byd hollol newydd o dan y don! Yn ystod misoedd yr haf byddwn yn gwneud defnydd da o’n cwch plymio sy’n gyflawn o bob offer, ac yn mynd i weld rhai o’r basgreigiau, y llongau drylliedig a’r cildraethau hardd sydd i’w gweld o amgylch Ynys Môn a Gogledd Cymru.

Canolfan Chwaraeon Yr Wyddgrug,
Ffordd Wrecsam,
Yr Wyddgrug,
CH7 1HT
01244 550169
diving@goldenlionsac.org.uk
gwefan
facebook

Goldfields Jewellers

Dewis mawr o emwaith gan gwmnïau Aur Clogau, Fiorelli, Celtic a llond gwlad o ddarnau unigol. Yn ogystal ag oriaduron Sekonda, mae gennym ni weithdy gemwaith ar y safle, gwasanaeth trwsio oriaduron a gosod batris. Rydym hefyd yn prynu aur ac arian.

6 Stryd Caer,
Yr Wyddgrug, CH7 1EG
01352 757852
Julian.murphy90@yahoo.co.uk
gwefan
facebook


Grange Veterinary Hospital

Y milfeddygon mwyaf blaenllaw yn Sir y Fflint, ac rydym yma 24 y dydd 7 diwrnod yr wythnos er mwyn sicrhau bod eich anifail anwes yn cael y gofal gorau posibl.
Stryd Tyddyn,
Yr Wyddgrug, CH7 1DX
01352 700087
grangevetcomms@gmail.com
gwefan

Grays Kiosk

Busnes bwyd a diod parod sy'n gwerthu bwyd poeth ac oer ac, os oes modd yn y byd, byddwn yn defnyddio cynhwysion lleol. Rydym hefyd yn cynnig prydau arbennig y dydd.
Canolfan Siopa Daniel Owen,
Yr Wyddgrug,
CH7 1AP
contact@grayskiosk.com
gwefan
facebook


Gregory's Rugs & Carpets

Busnes teuluol bychan ydym ni, sy’n ymfalchïo mewn rhoi gwasanaeth i’r cwsmer, a rhoi’r pwys mwyaf ar bob tasg a wnawn. Rydym yma i ddigoni pob un o’ch anghenion ar gyfer llawr eich cartref ac mae gennym ddewis helaeth o rygiau, gorchyddion finyl, carpedi a laminiadau.
54 Stryd Fawr,
Yr Wyddgrug CH71 1BH
01352 754481
gregoryscarpets@outlook.com
facebook

Grosvenor Carpets & Furniture

Am garpedi a lloriau hardd gan lawr-osodwyr profiadol, beth am ichi ffonio Grosvenor Carpets & Furniture. Cewch ddewis o blith yr amrywiaeth aruthrol o ddefnydd llorio sydd gennym, a hyn i gyd am brisiau isel bendigedig.
12 Stryd Wrecsam,
Yr Wyddgrug, CH7 1ES
01352 700002
gwefan
facebook

Grosvenor Place Dental Practice

Deintydd
4 Stryd Grosvenor,
Yr Wyddgrug CH7 1EJ
01352 753777
reception@dentistmold.co.uk
gwefan

Grosvenor Street Physiotherapy Health and Wellbeing Clinic

Yn ein Clinig Ffisiotherapi, Iechyd a Lles yn Stryd Grosvenor rydym ni wedi ymrwymo i gynorthwyo ein cleifion i wella safon eu bywyd trwy leihau eu poen, adfer a gwella’r modd y mae’r corff yn symud a gweithredu.

Mae ein tîm amltherapi, medrus dros ben, yn canolbwyntio’n gyfangwbl ar eich lles a’ch iechyd, trwy wrando arnoch er mwyn gwybod beth yw’r broblem a rhoi digon o amser ichi ei hegluro. Mae ein gwasanaethau’n cynnwys: Ffisiotherapi, therapi tylino, therapïau cyfannol, Pilates, iechyd menywod/pelfig, cynghori, clinig orthotist a chlyw. Pan ydych chi’n teimlo’n well, rydych chi’n byw’n well – dyna yw’n barn ni.

10 Stryd Grosvenor,
Yr Wyddgrug,
CH7 1EJ
01352 753400
info@gsphysio.co.uk
gwefan
facebook
instagram

Gwesty’r Beaufort Park

Gwesty’n cynnig llety, bwyd a diod, achlysuron.
New Brighton, CH7 6RQ 01352 758 646
info@beaufortparkhotel.co.uk
gwefan
facebook

G styles

Siop Barbwr Twrcaidd Traddodiadol yw G Styles. Mae gennym farbwyr profiadol iawn sy’n golygu y cewch chi brofiad bendigedig yn ein siop.
17 Stryd Wrecsam,
Yr Wyddgrug CH7 1ET
07414 505440
gstylesmold@gmail.com
facebook

Hafod Brewery

Bragdy teuluol, annibynnol yw Hafod sy’n gwneud dewis o gwrw perffaith gytbwys sy’n wych i’w yfed. Mae ein tîm teuluol yn canolbwyntio ar roi gwasanaeth ardderchog i’n cwsmeriaid er mwyn ichi flasu’r Hafod ar ei orau.
1A Hen Waith Nwy,
Lôn Nwy,
Yr Wyddgrug,
Sir y Fflint, CH7 1UR
07901 386638
sales@welshbeer.com
gwefan
facebook

Halifax

25 Stryd Fawr,
Yr Wyddgrug, CH7 1AZ
0345 720 3040
gwefan
facebook

Happy Garden

Bwyty Tsieineaidd.
87 Wrexham St,
Yr Wyddgrug, CH7 1
01352 750695
facebook

Harun's

Tŷ Cebabau a Pizza.
67 Stryd Wrecsam,
Yr Wyddgrug,
CH7 1HQ
01352 758768
facebook

Hawkeye Entertainment

Ffilmiau, cerddoriaeth, gemau a nwyddau cofiadwy.
14 Stryd Wrecsam,
Yr Wyddgrug,
CH7 1ES
01352 752978

Hays Travel

Hays Travel yw’r Trefnydd Teithiau Annibynnol mwyaf yn y DU gyda swyddfa yng nghanol tref yr Wyddgrug
4-5 The Cross,
Stryd Wrecsam,
Yr Wyddgrug,
Sir y Fflint CH7 1ER
01352 757000
mold@hays-travel.co.uk
gwefan
facebook

HeadQuarters

Siop Barbwr – siop trin gwallt fodern i ddynion. Mae ein tîm profiadol a chyfeillgar yn cynnig amrywiaeth eang o steiliau torri gwallt penigamp am brisiau cystadleuol. Mae croeso i bawb o bob oedran.
Kemar House,
Ffordd yr Iarll,
Yr Wyddgrug CH7 1AX
01352 759500
natashaellis93@hotmail.com
gwefan
facebook

Helen Jones Holistic Therapist

Rwyf yn cynnig gwasanaethau fel adweitheg, adweitheg i’r wyneb, adweitheg oncoleg, adweitheg mamolaeth, reiki, tylino’r pen yn null India, therapi cerrig poeth, canhwyllau Hopi i’r glust, tyliniadau aromatherapi a thriniaethau aromatherapi i’r wyneb gan ddefnyddio cynhyrchion organig naturiol ‘Pinks Boutique’.

y tu mewn i Grosvenor Street Physiotherapy,
10 Stryd Grosvenor,
Yr Wyddgrug,
CH7 1EJ
07932 129115
helenjones8@yahoo.co.uk
gwefan
facebook
Instagram

HGC De Sir Fflint

Gorsaf heddlu
Stryd y Brenin,
Yr Wyddgrug,
CH7 1EF
0300 330 0101
gwefan
facebook

Hill & Roberts

Cyfrifwyr Siartredig
48-50 Stryd Fawr,
Yr Wyddgrug,
CH7 1BH
01352 700086
gwefan
facebook

Holistic Bliss

Tylino, Adweitheg, Aromatherapi, Reiki, darlleniadau cardiau Angel
Yn Wellness, 1-2 Griffiths Square,
Yr Wyddgrug CH7 1DJ
07904 575930
rmholisticbliss@gmail.com
gwefan
facebook

Holland & Barrett

Siop Bwyd Iachusol.
1 10a Stryd Fawr,
Yr Wyddgrug CH7 1AZ
01352 759536
gwefan
facebook

Home Bargains

Stryd Gaer,
Yr Wyddgrug,
CH7 1UF
01352 872543
gwefan

House of Beauty

Therapyddion harddu a chynllunwyr gwallt profiadol yn cynnig triniaethau o’r ansawdd uchaf yn ein salon fodern a chyfeillgar, gyferbyn â swyddfa bost yr Wyddgrug.
3 Adeilad Dewi Sant,
Ffordd yr Iarll,
Yr Wyddgrug CH7 1DQ
01352 754610
houseofbeauty.mold@gmail.com
gwefan
facebook

HSBC

22 Stryd Fawr,
Yr Wyddgrug, CH7 1AR
03457 404 404
gwefan
facebook


H.T. Millington

Gwasanaeth symud a storio dodrefn.
1 Victoria Crescent,
Yr Wyddgrug,
CH7 1LL
01352755084
Pat.millington@btconnect.com
facebook

Hulsons

Nwyddau pob, cynhyrchion porc, cigoedd oer a phasteiwyr.
35-37 Stryd Wrecsam,
Yr Wyddgrug CH7 1ET
01352 753112
facebook

Hughes Pharmacy

Gan mai fferyllfa gymunedol annibynnol yn yr Wyddgrug ydym ni, gallwn roi’r flaenoriaeth i’n cwsmeriaid o ran bodloni eu hanghenion yn ogystal â darparu amrywiaeth o wasanaethau yn y fferyllfa.
Uned 11,
Canolfan Siopau Daniel Owen,
Yr Wyddgrug CH7 1AP
01352 753393
gwefan
facebook

Hux The Barber

Barbwr Traddodiadol
Sgwâr Daniel Owen,
2 Adeilad Dewi Sant,
Yr Wyddgrug,
CH7 1DQ
07446 145232
gwefan
facebook

Iceland

Archfarchnad Bwyd
28/44 Heol Newydd,
Yr Wyddgrug,
CH7 1NZ
01352 700468
gwefan
facebook

Igloo Dream Co Limited

Cwmni Iglwâu Pwrpasol, sy’n helpu i gynllunio’ch digwyddiad ni waeth beth ydyw – dathlu dyweddïad, parti, pen-blwydd neu ben-blwydd priodas, gallwn gydweithio â chi er mwyn ichi gael y lleoliad perffaith â’r atgofion oesol.

Badgers Rise,
Ffordd Newydd,
Yr Wyddgrug, CH7 1GX
07540 889919
chantelle@igloodreamco.co.uk
gwefan
facebook
instagram

I-Lift Fitness

Offer cryfder a nerth. Offer ffitrwydd i’w ddefnyddio gartref ac yn fasnachol:
- Rhaciau cwrcwd
- Bariau tynnu i fyny a gostwng
- Platiau codi pwysau
- Pwysau codi
- Ategolion

Uned 7,
Ystad Ddiwydiannol Bromfield,
Yr Wyddgrug, CH7 1HA
01352 752690
info@i-liftfitness.co.uk
gwefan
facebook

InsideOut Wellness

Rydym yn arbenigo mewn rhoi cymorth i bobl mewn poen, rhoi therapi anymledol i’r croen ar gyfer creithiau a llosgiadau, ac iechyd a lles menywod. Gallwn lunio uwch driniaethau i unigolion o’r tu mewn i’r tu allan. Aciwbigo – Meithrin y Corff –Therapi Endermologie® i’r Croen.
1-2 Sgwâr Griffiths,
Yr Wyddgrug,
Sir y Fflint CH7 1DJ
01352 339123
info@insideoutwellness.healthcare
gwefan
facebook
instagram

Intec Enquiry Agency

Ymchwiliadau Preifat.
Blwch S B 530,
Ffordd yr Iarll,
Yr Wyddgrug,
CH7 9DH
01352 758230
info@intecea.co.uk
gwefan

Iron Asylum Gym

Campfa deuluol ar gyfer cryfhau’r corff a chadw’n heini; ystafell codi pwysau dros 4000 troedfedd sgwâr gyda mwy na 60 o beiriannau; siop ychwanegion a gwelyau haul ar gael hefyd; croeso i bawb
Heol Newydd,
Yr Wyddgrug,
CH7 1NY
01352 705019
facebook
Instagram

Jacksons Barbers

Barbwyr - rydym yn croesawu pob oed
18 Stryd Wrecsam,
Yr Wyddgrug CH7 1ES
07783 319515
facebook

James Hughes Funeralcare

Yn James Hughes Funeralcare rydym yma ar eich cyfer chi pan mae arnoch ein hangen fwyaf. Mae croeso ichi ddod draw i’r parlwr angladdau neu gallwch drefnu apwyntiad os hoffech gael gair â ni.
Yr Hen Gapel,
Ffordd Glanrafon,
Yr Wyddgrug,
CH7 1PA
01352 700266
facebook

Jane Davies

Dillad ac ategolion moethus i ferched gyda gwasanaeth dylunio wrth fesur ar gael yn fewnol.
10 Stryd Wrecsam,
Yr Wyddgrug CH7 1ES
01352 700101
jane@janedavies.co.uk
gwefan
facebook

J Bradburne Price & Co

Busnes teuluol yw J Bradburne Price & Co a sefydlwyd ym 1902 ac mae o’n cynnig gwasanaethau proffesiynol ac amaethyddol yn ddwyieithog.
14-16 Stryd Gaer,
Yr Wyddgrug CH7 1EG
01352 753873
contact@jbradburneprice.com
gwefan
facebook

J E Davies & Son

Ers canrif a mwy, mae J. E. Davies a’i Fab wedi bod yn rhoi gwasanaeth i gymunedau lleol Sir y Fflint a’r ardaloedd cyfagos. Mae’r busnes teuluol hwn bellach yn ei bedwaredd genhedlaeth, a’r dyddiau hyn mae o’n cael ei arwain gan Edward Davies, gor-ŵyr y diweddar J. E. Davies. Fe wnawn ni wrando ar yr hyn sydd ar eich meddwl ynghyd â’ch disgwyliadau, cyn eich tywys a’ch cynghori chi er mwyn sicrhau y bydd y deyrnged olaf yn achlysur cysurlon a pharchus.
90 Stryd Wrecsam,
Yr Wyddgrug,
CH7 1HQ
01352 700155
gwefan

Joan's Plants

Planhigion y tymor, llwyni ffrwythau a phlanhigion llysiau, perlysiau, grugoedd, prysglwyni, coed Nadolig, planhigion alpaidd, blodau parhaol, torchau celyn, a chynwysyddion â phlanhigion ynddynt.

Marchnad Yr Wyddgrug

facebook

Jones Price Ltd

Cyfanwerthwyr ffrwythau a llysiau sy’n cyflenwi ysgolion, tafarnau, tai bwyta, cartrefi gofal yn y CommUnedy. Mae ein warws ar agor i’r cyhoedd ar gyfer danfon gartref / clicio a chasglu neu dewch i siopa am gynnyrch o safon bob dydd. Rydym hefyd yn defnyddio cyflenwyr lleol lle gallwn ac yn cefnogi llai o ddeunydd pacio.
Uned 1, Parc Busnes Cambria,
Lôn y Frenhines,
Yr Wyddgrug CH7 1NJ
01352 758861
tracey@jonesprice.co.uk
gwefan
facebook

Josar

Gwasanaeth fframio lluniau, fframiau wedi’u gwneud ar archeb, engrafu, torri agoriadau, nwyddau lledr o waith llaw, anrhegion bedyddio, gwasanaeth gosod batris mewn oriaduron ac engrafu tlysau.

Marchnad Dan Do,
Yr Wyddgrug, CH7 1AP
07952 643210
facebook

JS-PT Health Studio

Stiwdio iechyd yn yr Wyddgrug sy’n cynnig dewis arall yn lle’r gampfa a’r hyn mae hi’n canolbwyntio arno. Rydym yn rhoi cymorth a chefnogaeth i bobl er mwyn eu gwneud yn fwy heini ac egnïol trwy gyfrwng hyfforddiant ac atebolrwydd. Mae gennym raglenni ar wahân ar gyfer dynion a merched.
Uned 3,
Llys Daniel,
Lôn Nwy, Yr Wyddgrug,
CH7 1UR
0771 5643062
liz@js-pt.co.uk
gwefan
facebook

Just ONE

Darparwyr gofal yn y cartref.
Swyddfa 1,
Canolfan Daniel Owen,
Yr Wyddgrug,
CH7 1AP
01352 700300
gwefan

Just Steak

Stecdy bach annibynnol yw Just Steak. Pleidleisiwyd yn Stecdy Rhif 1 yng Nghymru 2020. Just Steak yw’r unig stecdy sy’n gweini darnau anodd eu cael fel “Bullet Steak”, “Bed Steak” a “Tres-Major Steak”… Caiff ein holl gig eidion ei aeddfedu dros am o leiaf 30 diwrnod ac rydym yn cigydda’n fewnol.
56 Stryd Fawr,
Yr Wyddgrug CH7 1BH
01352 759225
juststeakmold@gmail.com
gwefan
facebook

Karizma Barbers

Lleolir Karizma yng nghanol tref yr Wyddgrug ac ef yw’r barbwr mwyaf blaenllaw yng Ngogledd Cymru. Sefydlwyd y busnes yn 2018. Rydym yn canolbwyntio ar gynnig steiliau gwallt o safon uchel i ddynion, am brisiau gwych. Mae gennym farbwyr hynod ddawnus, ac felly gallwn dorri’ch gwallt yn y steil sy’n eich plesio chi. Dros y blynyddoedd rydym wedi gweithio’n galed er mwyn gallu darparu’r gwasanaethau a’r cynhyrchion yr ydym yn eu cynnig heddiw. Gwasanaethau: Eillio Pro-Steam Tywel Poeth. Beth am ichi fwytho’ch hun, a chael un heddiw? Eisteddwch yn ôl yn ein cadeiriau lledr a gadael i un o’n harbenigwyr wneud popeth ar eich cyfer. I goroni bob dim mi roddant fymryn o cologne ‘Red One’ sy’n golygu y bydd aroglau da arnoch yn barod ar gyfer gweddill y diwrnod. Mae’r gwasanaethau’n cynnwys torri gwallt, torri gwallt plant, toriadau â chlipiwr, ail-steilio a thocio barf.

49 Stryd Fawr,
Yr Wyddgrug CH7 1BQ
07492 691937
karizmabarbers49@gmail.com
facebook
instagram


Kate Alexandra Nails

Salon ewinedd
3 Sycamore Villas,
Trem y Gorllewin,
Yr Wyddgrug, Ch7 1DP
07805 475919
facebook

Kate Barlow Embroidery

Rwyf yn ddylunydd a thiwtor brodwaith llaw, ac fe enillais radd ar ôl dilyn Rhaglen Tiwtoriaid y Dyfodol yn yr Ysgol Frenhinol ar gyfer Gwniadwaith. Defnyddiaf fy mhecynnau brodwaith fy hun i addysgu, yn lleol a rhyngwladol, gan ddefnyddio technegau traddodiadol mewn modd cyfoes. Rwyf hefyd yn ymhyfrydu mewn cyfuno fy mrodwaith â’m hoffter angerddol o wisg hanesyddol, a byddaf yn llunio pecynnau wedi’u seilio ar ddarnau gwreiddiol. Gall fy nosbarthiadau ddarparu ar gyfer dysgwyr o bob gallu, o ddechreuwyr pur hyd at bwythwyr mwy datblygedig.

Uwchben Williams Estates,
Stryd Fawr,
Yr Wyddgrug,
CH7 1AZ
07990 921982
katenataliebarlow@gmail.com
gwefan
facebook
instagram

Kave Barbershop

Siop torri gwallt i ddynion sy’n cynnwys ymdwtio, toriadau ymdoddi, eillio tywel poeth, siapio barf.
34 Heol Newydd,
Yr Wyddgrug, CH7 1NZ
01352 219213
kavebarbershop@gmail.com
facebook

Kings Christian Centre

Canolfan Gristnogol Y Brenin,
Pwll Glas,
Yr Wyddgrug, CH7 1RA
01352 752039

KMA Tool Hire & Sales

Rydym yn gwmni llogi, gwerthu a chreu atebion annibynnol lleol sy’n cynnig llogi offer, gwerthu offer, ategolion offer, Cyfarpar Diogelu Personol, offer coedwigaeth, offer garddio, dillad arolygu, nwyddau traul a rhannau diogel ac o safon i’w gwsmeriaid; yn brydlon ac am bris cystadleuol.
Uned 8, Parc Busnes Broncoed,
Ffordd Wrecsam,
Yr Wyddgrug CH7 1HP
01352 873511
cs@kmatoolhiresales.co.uk
gwefan
facebook

Korahi Kitchen

Prydau Parod Indiaidd, Balti ac Asiaidd.
69 Stryd Wrecsam,
Yr Wyddgrug CH7 1HQ
01352 756999
gwefan

Krystal Kiss Beauty

Gweithiwr proffesiynol ym maes harddwch, â 12 mlynedd o brofiad yn y diwydiant, sy’n gweithio yn salon gwallt ‘Lush’ a hefyd yn cynnig gwasanaeth teithiol. Mae’n arbenigo mewn triniaethau fel Haenellu Aeliau, Aeliau Trawiadol, Edafu, Coluro, Ewinedd Gel, Acryligau, Triniaethau Dwylo a Thraed a Chwyro’r Corff. Terfynwr yng Ngwobrau Gwallt a Harddwch 2021.

Lush Hair Studio,
45 Stryd Fawr,
Yr Wyddgrug, CH7 1BQ
07929030107
Krystalkisscosmetics@outlook.com
facebook
instagram

Ladbrokes

Siop Fetio Drwyddedig
20 Stryd Wrecsam,
Yr Wyddgrug,
CH7 1HQ
0800 022 3454

Ladybird Vapours & CBD store

Siopau e-sigaréts o’r radd flaenaf yn y gogledd-orllewin sy’n cynnig y gwasanaeth a’r cynhyrchion gorau un i’r cwsmer.
Uned 25,
Canolfan Siopau Daniel Owen,
Yr Wyddgrug CH7 1AP
01352 751518
david.ladybirdvapours@gmail.com
gwefan
facebook

LHM Automotive

Mae LHM yn canolbwyntio ar dwf y farchnad am ddarnau offer gwreiddiol ôl-farchnad a gwasanaethau ôl-werthiant, ac mae hyn wedi bod yn allweddol i alluogi busnesau ein cleientiaid i ehangu a sicrhau llwyddiant yn y dyfodol. Rydym yn cynnig asiantaeth fasnachol, ymgynghoriaeth e-fasnach ac ymchwil i’r farchnad a phrisio.

Tŷ Winston, Stryd Fawr,
Yr Wyddgrug,
Sir y Fflint,
CH7 1BQ
01352 810968
info@lhmautomotive.co.uk
gwefan

Liberty Care

Mae Liberty Care Flintshire Ltd yn cynnig cymorth i unigolion dros 18 oed. Gallwn roi cymorth i unigolion sydd ag anawsterau dysgu, anableddau corfforol, coll/nam synhwyraidd ynghyd â darparu gofal arbenigol ar gyfer unigolion sydd â dementia ac anghenion gofal lliniarol. Ar ben hynny mae Liberty Care Flintshire yn cynnig gofal er mwyn rhoi cymorth i bobl sydd wedi cael strôc, a hefyd i drychedigion, pobl sy’n defnyddio cadair olwyn, a phobl ag anhwylderau ar y galon. Gallwn ni gynorthwyo â gofal rhai unigolion trwy eu codi a chario â llaw, yn ogystal â chynorthwyo gyda’r feddyginiaeth i bob unigolyn os bydd angen.
Swyddfa 1,
Canolfan Fusnes Podiwm,
Yr Wyddgrug,
CH7 1NH
01352 756706
gwefan
facebook

Lidl

Archfarchnad Bwyd
Ffordd Dinbych,
Yr Wyddgrug,
CH7 1BL
0370 444 1234
gwefan
facebook

Limelight Letting

Cwmni rheoli eiddo
Tŷ Grosvenor,
Stryd Grosvenor,
Yr Wyddgrug,
CH7 1RJ
01352 218210
gwefan
facebook

Little Welsh Pantri

Jamiau, siytni a phicls wedi'u gwneud gartref yn y dull traddodiadol. Os oes modd yn y byd byddwn yn defnyddio cynnyrch lleol. Hefyd rydym yn gwerthu mêl lleol sy'n cael ei wneud mewn Gwenynfeydd sydd o fewn pellter o 8 milltir i'r Wyddgrug.
Marchnad Yr Wyddgrug 07521 301285
facebook

Llewellyn Jones

Cwmni cyfreithiol hirsefydlog yw Llewellyn-Jones sydd â swyddfeydd yn y trefi marchnad canlynol yng Ngogledd Cymru, sef yr Wyddgrug, Sir y Fflint a Rhuthun, Sir Ddinbych.
Victoria House,
Stryd Grosvenor,
Yr Wyddgrug,
CH7 1EJ
01352 755305
gwefan
facebook

Lloyds Bank

Stryd Fawr,
Yr Wyddgrug,
CH7 1AS

0345 602 1997
gwefan
facebook


Louboo Pet Grooming

Gwasanaeth proffesiynol ymdecáu anifeiliaid anwes mewn lleoliad ymlaciol, sy’n gallu ymdrin â mathau nerfus a bygythiol o anifeiliaid. Rydym hefyd yn ymdecáu moch cwta a chwningod, ac yn cynnal sesiynau galw heibio er mwyn torri ewinedd anifeiliaid.

60 Heol Newydd,
Yr Wyddgrug,
CH7 1NZ
07563 184079
facebook

Lovelies Delights

Mwy na siop goffi a dewis braf yn lle ystafell de, mae Lovelies Delights yn cynnig coffi organig Masnach Deg, te rhydd lleol a theisenni nodedig ynghyd â bwyd ffres, a wnaed â llaw. O frecwast i ginio a the’r prynhawn, waeth ba bryd yr ymwelwch, fe fydd rhywbeth newydd i roi cynnig arno bob tro.
46 Stryd Fawr,
Yr Wyddgrug CH7 1BQ
01352 757836
info@loveliesdelights.com
gwefan
facebook

Love Mortgages

Ymgynghorwyr ynghylch Morgeisi a Gwarchod
16-18 Stryd Gaer,
r Wyddgrug, CH7 1EG
01244 904410
enquiries@lovemortgages.co.uk
gwefan
facebook

Lush Hair Studio

Salon gwallt ac ewinedd. Salon ymlaciol a chyfeillgar â gweithwyr tra phroffesiynol. Gallwn steilio gwallt pawb o bob oedran, dynion, merched a phlant. Gallwn ddefnyddio’r holl dechnegau ar gyfer ewinedd.
45 Stryd Fawr,
Yr Wyddgrug CH7 1BQ
01352 700870
facebook

Mancave

Rydym yn gwerthu anrhegion pwrpasol, fframiau celfyddyd bop, posteri a phethau cofiadwy hollol ddilys – ac mae popeth yn ymwneud â byd chwaraeon ac adloniant. Bydd cewri byd chwaraeon yn dod draw i’n siop yn aml er mwyn cynnal sesiynau cwrdd a chyfarch a sesiynau arwyddo llyfrau. Mae ein cwmni’n trefnu digwyddiadau elusennol ac yn darparu pethau cofiadwy yn ôl trefniadau gwerthu a dychwelyd.
28 Stryd Wrecsam,
Yr Wyddgrug, CH7 1WS
07852 680664
andynicks@icloud.com
facebook

Maria’s Cafe

Caffi traddodiadol yn gweini prydau a thameidiau cartref gan gynnwys adran bwyd cartref Eidalaidd ar y fwydlen! Bwyd da a chroeso cynnes.
7 Stryd y Brenin, Yr Wyddgrug, CH7 1LA
07715376417
mariabinelli123@hotmail.com

Mark Leonard's hair salon

Salon gwallt.
16 Stryd Wrecsam,
Yr Wyddgrug CH7 1ES
01352 755984
facebook

Mati & Meg

Siop nwyddau cartref ac anrhegion yw Mati & Meg hefyd yn cadw Paent Sialc Annie Sloan
24 Heol Newydd,
Yr Wyddgrug CH7 4GZ
01352 331606
anwen@matiameg.com
gwefan
facebook

Max Spielmann

Gwasanaeth argraffu ffotograffau digidol a datblygu ffilmiau, ffotograffau pasbort ac anrhegion personol.
13A Stryd Fawr,
Yr Wyddgrug CH7 1AZ
01352 756898
customercare@maxspielmann.com
gwefan
facebook

McColl's

Siop gwerthu papurau newydd a nwyddau cyfleus
18 Stryd Fawr,
Yr Wyddgrug, CH7 1BH
01352 758142
gwefan
facebook

McDonald's Restaurant

Bwyty Bwyd Brys
Stryd y Brenin,
Yr Wyddgrug,
CH7 1LA
01352 759790
gwefan
facebook

Melody Dean Pilates

Mae Melody Dean Pilates and Lifestyle yn cynnal dosbarthiadau a sesiynau pilates yn Grosvenor Street Physiotherapy. Athrawes brofiadol ym maes Pilates yw Melody sydd â diddordeb angerddol mewn rhoi hwb i bobl gredu ynddynt eu hunain. “Rwyf yn dymuno ichi deimlo’n dda yn eich hanfod eich hun. Rwyf i’n credu ynoch ac rwyf am i chi gredu ynoch eich hun hefyd.”
y tu mewn i Grosvenor Street Physiotherapy,
10 Stryd Grosvenor,
Yr Wyddgrug,
CH7 1EJ
07951 145117
gwefan
facebookMel's Café

Siop Goffi.
21 Stryd Wrecsam,
Yr Wyddgrug CH7 1ET
01352 744908
facebook

Meraki Beauty Ltd

Salon harddwch cyfeillgar yw Meraki sy'n cynnig pob agwedd ar harddwch, gan gynnwys estyniadau ewinedd, estyniadau i'r blewyn amrant, hwbio’r blewyn amrant, lamineiddio aeliau a llawer elfen arall o harddwch. Rydym am i bawb sy'n cerdded drwy ein drws deimlo bod croeso iddynt, eu bod nhw’n cael y profiad gorau a theimlo eu bod wedi cael gwerth eu harian.
84 Stryd Fawr,
Yr Wyddgrug,
CH7 1BH
07720 299078
Merakibeauty2022@gmail.com
instagram

Michel Davies (Electrical Services)

Gwasanaeth trwsio offer.
3A Stryd Caer,
Yr Wyddgrug,
CH7 1EG
01352 753496

Mind Gogledd Ddwyrain Cymru

Cefnogi pobl yn Sir y Fflint a Wrecsam gyda'u hiechyd meddwl a'u lles emosiynol. Rydym yn darparu nifer o wasanaethau yn Yr Wyddgrug, gan gynnwys Cwnsela, yn ogystal â nifer o weithgareddau lles. Cysylltwch â ni am fwy o wybodaeth..

Y Ganolfan Les, 23b Stryd Caer,
Yr Wyddgrug,
CH7 1EG
01352974430
enquiries@newmind.org.uk
gwefan
facebook

Minorca Alteration's

Gwasanaeth o safon uchel. Ail-steilio a phatrymu, gwasanaeth ffitio a gwaith trwsio cyffredinol.
7 B Marchnad Dan Do,
Yr Wyddgrug, CH7 1AP
07908 654192
minorcarios777@gmail.com

Mococo

Mae gan siop Mococo’r Wyddgrug ddetholiad eang o rai o’r brandiau a dylunwyr gemwaith mwyaf ffasiynol. Galwch heibio ein siop yn yr Wyddgrug am brofiad siopa cynnes a chroesawus wrth bori dylunwyr fel Clogau, Pandora, Swarovski, ChloBo, Thomas Sabo, Nomination a mwy.
3 Ffordd yr Iarll,
Yr Wyddgrug CH7 1AN
01352 700 456
mold@mococo.co.uk
gwefan
facebook

Mold CB & Guitars

Cwmni sy’n gwerthu gitarau ac offerynnau llinynnol eraill, yn ogystal â setiau radio CB ac ategolion, ysbienddrychau/sgopau gwylio, sganwyr awyrennau a radio a llawer mwy!
Marchnad Dan Do,
Yr Wyddgrug,
CH7 1AP

Mold Chiropody & Podiatry

Ar gyfer nodi a thrin unrhyw cyflwr troed, bys troed neu ewin poenus gan bodiatrydd cofrestredig BSc, HCPC.
3 Sycamore Villas,
Trem y Gorllewin,
Yr Wyddgrug CH7 1DP
01352 331993
facebook

Mold Community Hospital

Ysbyty Cymunedol. Uned Mân Anafiadau (MIU) 8.00am - 6.30pm, 7 diwrnod yr wythnos. Ysigiadau/toriadau a sgriffiadau/sgaldiadau / rhywbeth yn eich llygad/ brathiadau a phigiadau gan bryfed/mân anafiadau’r pen.

Does dim angen apwyntiad, ac fel arfer gallant gynnig amseroedd aros llawer byrrach na’n prif adrannau argyfwng sy’n gorfod rhoi’r flaenoriaeth i’r cleifion hynny sydd ag anafiadau mwyaf difrifol.
Ash Grove,
Yr Wyddgrug,
CH7 1XG
0300 085 0006
gwefan
facebook

Mold Cricket Club

Rydym yn cynnal sesiynau ymarfer/hyfforddi i’r holl sêr a phlant iau ar ddyddiau Gwener, gyda 4 tîm oedran hŷn yn cynnig criced yn ystod penwythnosau a chanol wythnos. Mae gennym ystafelloedd i glybiau a bar ar gael i’w llogi, felly mae croeso ichi ddod draw i’n gweld!
Ffordd Gaer,
Yr Wyddgrug,
CH7 1UF
01352 756066
gwefan
facebook

Mold Ex-Servicemens Club (Bottom Club)

Yng nglwb y cyn-filwyr yn Yr Wyddgrug mae gennym ystafell fawr ar gyfer cynnal digwyddiadau, y gallwch ei llogi i fwynhau’ch digwyddiadau preifat. Mae’r offer yn cynnwys llwyfan, llawr dawnsio, goleuadau disgo â’r system uned sain ddiweddaraf un. Ac ar ben hynny mae gennym ddau fwrdd snwcer maint llawn a sgrîn anferthol!
77 Stryd Wrecsam,
Yr Wyddgrug,
CH7 1HQ
01352 752819
facebook

Mold Flower Club

Mae’n cwrdd bob 3ydd dydd Iau ym mhob mis yn Neuadd Eglwys Dewi Sant, ac mae croeso cynnes i bawb sy’n mwynhau blodau. Noson ymlaciol dros ben yw hon pan fydd pawb sy’n mynd yno’n cael cyfle i eistedd a gwylio amryw arddangoswyr dawnus yn llunio trefniadau blodau hardd. Ar ddiwedd y noson gellir ennill yr arddangosiadau mewn raffl.

Neuadd Eglwys Dewi Sant,
Lôn Dewi Sant,
Yr Wyddgrug, CH7 1LH
07809 375228
gwefan

Mold Hearing Clinic

Gwasanaeth gofal clyw a chael gwared â chŵyr clustiau a gofal clyw – microsugno, profion am ddim ar gymhorthion clyw ac ymweliadau â chartrefi ar gael.

y tu mewn i Grosvenor Street Physiotherapy,
10 Stryd Grosvenor,
Yr Wyddgrug,
CH7 1EJ
01492 540000
advice@colwynbayhearing.co.uk
gwefan

Mold Kebab House

Tŷ Cebabau, Byrgyrs a Pizza.
30-32 Stryd Wrecsam,
Yr Wyddgrug, CH7 1ES
01352 753092
gwefan
facebook

Mold Library & Museum

Gwasanaethau Llyfrgell a Sir y Fflint yn Cysylltu. Yn yr Amgueddfa ar y llawr cyntaf mae gennym drysorau o’r Oes Efydd, gan gynnwys bwyeill a gemwaith, yn ogystal ag atgynhyrchiad o Fantell Aur yr Wyddgrug. Rydych yn gallu cael naws yr Wyddgrug yn Oes Fictoria trwy lygaid y nofelydd Cymraeg, Daniel Owen, sydd i’w weld yn ei astudfa a’i siop teiliwr a ailgrewyd i’r pwrpas.
Sgwâr Daniel Owen,
Yr Wyddgrug, CH7 1DQ
01352 754791
gwefan
facebook

Mold Methodist Church

Stryd Wrecsam,
Yr Wyddgrug, CH7 1HQ
01352 700191

Mold Motor Services Ltd

Cafodd Mold Motor Services ei sefydlu ym 1976. Eiddo newydd ei ddatblygu â’r offer diweddaraf un ydym ni, yng nghanol yr Wyddgrug.
12 Ffordd Rhuthun,
Yr Wyddgrug,
CH7 1QQ
01352 756784
gwefan
facebook

Mold Post Office

18 Ffordd yr Iarll,
Yr Wyddgrug,
CH7 1AA
0345 602 1021
gwefan
facebook

Mold Tennis Club

Cyfle i unrhyw un sy’n dymuno chwarae tenis.
Maes Bodlonfa,
Mold CH71DR
07835909997
krymertennis@gmail.com
gwefan
facebook
twitter
instagram

Mold Town Council

Llawr 1af,
Neuadd y Dref,
Ffordd yr Iarll,
Yr Wyddgrug,
Sir y Fflint, CH7 1AB

01352 751819
gwefan
facebook

Mold Tyres

Gwasanaeth gwerthu a gosod teiars
Stryd Gaer,
Yr Wyddgrug,
CH7 1EG
01352 700465

Mold WI (Women's Institute)

Sefydliad sy’n dod â merched at ei gilydd gyda’r bwriad o wneud ffrindiau, rhannu profiadau, dysgu a chael hwyl.
Cyfrinfa Seiri Rhyddion,
Ffordd yr Iarll,
Yr Wyddgrug
01352 799223
Hazelevans2@btinternet.com
facebook

Molyneux Estate Agents

Ym Molyneux rydym wedi bod yn gwerthu a rhoi pob mathau o eiddo ar osod yn llwyddiannus ledled Caer a Gogledd Cymru ers dros 50 mlynedd.

13-15 Stryd Gaer,
Yr Wyddgrug CH7 1EG
01352 758088
mold@molyneux-estateagents.co.uk
gwefan
facebook

Moore's Dental Studio

Mae The Dental Studio yn darparu gwasanaeth llawn o gymorth i ddeintyddfeydd ledled y DU gyda’r amrywiaeth cynhwysfawr o gynhyrchion sydd gennym, er mwyn i chi a’ch cleifion fod wrth eich bodd â’r canlyniadau y gallwn eu rhoi ichi.
2-4 Stryd Gladstone,
Yr Wyddgrug,
CH7 1PF
01352 706100
gwefan
facebook

Morgans of Mold

Cyflenwr adeiladwyr, DIY, cyflenwr amaethyddol
Ffordd Ddinbych,
Yr Wyddgrug,
Sir y Fflint, CH7 1BF
01352 746909
mold@morgansltd.com
gwefan
facebook


Muka Hair Design

Mae Muka yn frwd dros lunio gwallt hardd a hybu lles cyffredinol ein cwsmeriaid, trwy ddefnyddio dull cynaliadwy mwy cyfannol. Rydym yn rhoi’r flaenoriaeth fwyaf i gynaliadwyedd ac addysg ac yn ceisio ysbrydoli ein gwesteion yn ein salon sydd wedi’i hadnewyddu’n hyfryd, trwy ddefnyddio cynhyrchion organig, figanaidd naturiol a wnaethpwyd â llaw. Mae ein rhesymau dros wneud yr hyn a wnawn yn mynd y tu hwnt i’r diddordeb angerddol sydd gennym mewn gwallt hardd... mae’n ymwneud â chael cydbwysedd trwy ein crefft a meithrin amgylchedd gwell i bawb sy’n byw yn ein cymuned ac ar ein planed.
Tŵr y Cloc,
28 Stryd Fawr,
Yr Wyddgrug,
CH7 1BH
01352 757575
muka.hair.design@gmail.com
gwefan
facebook

My Hair Lady

Salon gwallt a harddwch yn yr Wyddgrug yw My Hair Lady Ltd. Mae gennym 20 mlynedd a rhagor o brofiad o weithio yn y diwydiant gwallt a harddwch.

Rydym yn cynnig amrywiaeth eang o driniaethau, ac rydym yn arbenigo mewn torri a lliwio’r gwallt.
Canolfan Siopau Daniel Owen,
Yr Wyddgrug CH7 1AP
01352 219125
facebook

My Moroccan Folly

Busnes yn yr Wyddgrug; Menter Crefftwr â’i gwreiddiau yn Essaouira, Moroco, sy’n ymwneud ag ymdeimlo ag adnoddau byd-eang; mae gennym ganghennau yn y DU;
Menter crefftwr bwtîc fychan yw My Moroccan Folly a sefydlwyd gan Kosovo, a Helen, gŵr a gwraig sy’n dylunio, gwneud a gwerthu anrhegion unigryw, o waith pren, sy’n hardd a defnyddiol hefyd. Kosovo sy’n dylunio a gwneud ein hanrhegion tra mae Helen yn canolbwyntio ar werthu, marchnata a datblygu’n cynhyrchion. Sut y bu i My Moroccan Folly ymsefydlu yn yr Wyddgrug, Gogledd Cymru? Wel, mae’r stori honno llawn mor unigryw â’r anrhegion yr ydym yn eu dylunio, gwneud a gwerthu. Pan fyddwch chi’n prynu anrheg gennym, yna mi gewch chi’r hanes i gyd, ynghyd â chyfarwyddiadau ynghylch gofalu am eich anrheg. Ffrwyth llafur ein llaw a’n cariad yw’n holl waith - ar gyfer ein gilydd, ar gyfer ein cartref arall, Essaouira, Moroco; yr hyn sy’n ein hysbrydoli yw’r diddordeb angerddol sydd gennym mewn gwaith crefftwr, menter a gwneud anrhegion hardd a chynaliadwy o wreiddiau a changen y binwydden thwia sydd ond yn tyfu yn rhanbarth Essaouira. Rydym yn defnyddio pren cynaliadwy ac mae ailddefnyddio ac ailgylchu yn rhan annatod o egwyddorion ein busnes. Rydym hefyd yn sicrhau bod ein costau postio a phacio cyn ised â phosibl, gan ein bod yn ailddefnyddio hen amlenni, papur ac ati. Felly os bydd gennych unrhyw flychau ac amlenni yr hoffech gael gwared â hwy, cofiwch roi gwybod inni oherwydd gallwn ni ddod i’w nôl a’u hailddefnyddio os ydych chi’n byw yn ein hardal leol.
65 Ffordd Hendy,
Yr Wyddgrug, CH7 1QR
07713997075
mymoroccanfolly@hotmail.com
facebook
twitter

Nationwide Building Society

Cymdeithas Adeiladu
26 Stryd Fawr,
Yr Wyddgrug CH7 1AZ
0345 605 1522
gwefan

NatWest

48 Stryd Fawr,
Yr Wyddgrug CH7 1BA
0345 302 0774
gwefan
facebook

NEWCIS

Mae siopau elusennol NEWCIS yn cynorthwyo i godi arian er mwyn rhoi cymorth i ofalyddion lleol nad ydynt yn cael eu talu.
Canolfan Siopau Daniel Owen,
Yr Wyddgrug, CH7 1AP
01352 250144
enquiries@newcis.org.uk
gwefan
facebook
twitter
instagram

NEWCIS Carers Centre

Mae NEWCIS yn darparu gwybodaeth, cefnogaeth un ag un, hyfforddiant a chwnsela i ofalyddion sy’n rhoi cefnogaeth ddi-dâl i’w teuluoedd neu ffrindiau sy’n byw yng Ngogledd-ddwyrain Cymru.

28-44 Heol Newydd,
Yr Wyddgrug, CH7 1NZ
01352 752525
enquiries@newcis.org.uk
gwefan
facebook
twitter
instagram

New Home 4U Ltd

Ni yw’r Gwerthwyr Tai ac Eiddo annibynnol, teuluol, mwyaf blaenllaw yn Sir y Fflint. Rydym wedi ennill gwobr am werthiannau eithriadol dair blynedd yn olynol gyda chefnogaeth Rightmove a The Best Estate Agency Guide. Felly rydym ymhlith y 5% uchaf – o ran Gwerthwyr Tai ac Eiddo – yn y DU. Rydym yn gwerthu eiddo ‘yn annhebyg i unrhyw werthwr tai ac eiddo arall’; gallwch weld ein hadolygiadau pum seren uchaf ar Gwgl, a ni yw’r unig werthwr tai ac eiddo sydd ar agor ar ddydd Sul.

16-18 Stryd Gaer,
Yr Wyddgrug, CH7 1EG
01352 837837
info@newhome4u.co.uk
gwefan
facebook
instagram

Net Result

Wedi'i sefydlu ym 1996, mae gan NetResult enw rhagorol ledled y DU am ddarparu datrysiadau a chefnogaeth TG ragorol, pob cleient mawr a bach. Gyda dros 20 mlynedd o brofiad o dan ein gwregys, rydym yn deall y dylid trin anghenion pob cleient fel achos unigol.
100 Stryd Fawr,
Yr Wyddgrug,
CH7 1BH
01244 478638
gwefan
facebook

Nicks Cheese and Meat stall

Caws a Chigoedd.
Marchnad Yr Wyddgrug 07517 686728
facebook

Nightingales

Siop elusen
20 Heol Newydd,
Yr Wyddgrug,
CH7 1NZ
01352 752373
gwefan
facebook

North Wales Animal Rescue (Charity Shop)

Siop elusen sy’n cefnogi gwaith Mudiad Achub Anifeiliaid Gogledd Cymru, sef yr elusen lles anifeiliaid fwyaf yn y Gogledd-Orllewin. Bob blwyddyn rydym yn gofalu am fwy na 1,800 o anifeiliaid anwes y cartref.
Heol Newydd,
Yr Wyddgrug, CH7 1NZ
01352 750652

NYAS Cymru

Swyddfa Elusen
43-47 Stryd Fawr,
Yr Wyddgrug,
CH7 1BH
01352 751399
gwefan

Omeda Crafts

Cyflawn o olewau ar gyfer y farf a nwyddau eillio. Mae gennym hefyd ategolion a setiau anrheg. Gallwn hefyd wneud setiau anrheg at y pwrpas, gan ddefnyddio unrhyw un/rai o’r cynhyrchion sydd ar gael ar ein gwefan. Cofiwch anfon e-bost er mwyn cael dyfynbris.
Marchnad Yr Wyddgrug 07393 2842233
gwefan
facebook

Outdoor Clothing (Masnachwr Marchnad)

Rydym yn manwerthu dillad, siacedi a fflisys i’w gwisgo yn yr awyr agored (ar gyfer dynion a merched)

Marchnad Yr Wyddgrug 07952 346472
tinapointing@sky.com

Outwrite PR

Asiantaeth cysylltiadau cyhoeddus integredig ac arobryn ydym ni ac rydym yn meddu ar sgiliau SEO a’r cyfryngau cymdeithasol.
Tŷ Belgravia,
Stryd Grosvenor,
Yr Wyddgrug,
CH7 1EJ
01352 706260
admin@outwrite.co.uk
gwefan
twitter
instagram

Oxfam

Siop elusen
Canolfan Siopa Daniel Owen,
Yr Wyddgrug,
CH7 1AP
01352 757156
gwefan
facebook

3B3D Printing Solutions

Cwmni yn y DU ydym ni, sy’n darparu atebion ar gyfer argraffu 3D. Rydym yn ymfalchïo mewn cynnig amrywiaeth helaeth o gynhyrchion a gwasanaethau pwrpasol i fodloni anghenion unigryw busnesau a’r unigolion hynny sy’n ymddiddori mewn hobïau. Rydym yn cynnig cynhyrchion o’r radd flaenaf fel ffilamentau argraffyddion 3D, argraffyddion 3D diwydiannol, a gwasanaethau arbenigol sy’n sicrhau y bydd pawb yn cael gwasanaeth argraffu di-fwlch. Yn ogystal â’r offer penigamp y gallwn ei gynnig, rydym hefyd yn darparu gwasanaethau ardderchog mewn argraffu a phrototeipio 3D. Gyda’r uwch dechnoleg ac arbenigedd sydd gennym gallwn eich cynorthwyo i wireddu’ch syniadau mewn ffordd fanwl gywir ac effeithlon. O ddatblygu’r syniad hyd at lunio’r cynnyrch terfynol, rydym wedi ymrwymo i roi’r gwasanaethau gorau posibl i’n cleientiaid yr ydym yn eu mawr werthfawrogi. Yn 3B3D Printing Solutions, mae gennym ddiddordeb angerddol mewn tynnu sylw at y manteision trawsnewidiol y gall technoleg argraffu 3D eu cynnig i’ch busnes. Felly, byddwn yn mynd ati i gymryd rhan mewn sioeau masnach diwydiant ledled y wlad er mwyn dangos y gallu cudd sydd gan ein casgliad o gynhyrchion. Mae croeso ichi gysylltu â ni er mwyn cael gwybod rhagor am y modd y gallwn ni gynorthwyo’ch busnes gyda’r holl anghenion argraffu 3D sydd gennych. Felly rydym yn rhoi gwahoddiad twymgalon ichi ddod draw i’n hystafell arddangos er mwyn ichi weld yr amrywiaeth lawn o gynhyrchion a gwasanaethau sydd gennym. Byddwch cystal â rhoi gwybod inni ymlaen llaw, a byddwn ni’n falch dros ben o drefnu ichi ddod i’n gweld.
Parkhouse suite 2 Broncoed Business Park Ffordd Byrnwr Gwair,Yr Wyddgrug,
Sir y Fflint, CH7 1FQ
+447979916247
Birgulcallaghan@gmail.com
gwefan
facebook
twitter
Instagram

Park Clinic

Ym 1989 y sefydlwyd Park Clinic sy’n darparu gwasanaethau therapi o safon uchel fel meddygaeth esgyrn ac aciwbigo.

Ffordd yr Iarll,
Yr Wyddgrug,
CH7 1AX
01352 753331
gwefan

Paolos

Bwyd parod yn unig, pizza fesul sleisen neu’n gyfan fel pryd parod; rydym hefyd yn gwerthu gwir gelato Eidalaidd a diodydd ysgafn Eidalaidd. Rydym yn gwneud pizzas Calzone a Sisilaidd yn ffres bob dydd.
47 Stryd Fawr,
Yr Wyddgrug, CH7 1BQ
01352 746901
facebook

Parkfields Community Centre

Canolfan gymuned groesawgar â chyfleusterau rhagorol, maes parcio a Wi-Fi. Mae amrywiaeth o ystafelloedd ar gael i’w llogi ac mae nifer helaeth o sefydliadau’n defnyddio’r Ganolfan. Mae Parkfields yn cynnal Cynllun Oergell Cymunedol, Clybiau i Blant a Phobl Ifanc, ac er mwyn cael rhagor o wybodaeth neu gyfle i fwrw golwg ar y lle mae croeso ichi anfon e-bost i’r Ganolfan.

Canolfan Gymuned Parkfields,
Ash Grove,
Yr Wyddgrug CH7 1TB
01352 756337
parkfieldsccmol@outlook.com
facebook

Parivaar

Cyfuniad unigryw o brydau bwyd Indiaidd/Bengalaidd traddodiadol a modern. Bwyty a phrydau parod.
Stryd Grosvenor,
Yr Wyddgrug CH7 1EJ
01352 752541
info@parivaar.co.uk
gwefan
facebook

Paterson Macaulay & Owens

Penseiri Siartredig.
9 Ffordd yr Iarll,
Yr Wyddgrug,
CH7 1AJ
01352 755703
gwefan
facebook

Peacocks

Siop gadwyn ffasiynol sy’n cynnig dillad, esgidiau ac ategolion am brisiau rhatach i’r holl deulu.
Uned 2,
Canolfan Siopau Daniel Owen,
Yr Wyddgrug CH7 1AP
01352 759759
gwefan
facebook

Pen Y Bont Farm

Bwyty a thafarn sy’n croesawu teuluoedd. Mae gennym ddewis amrywiol o brydau bwyd a diodydd, fel cyw iâr rhost a choctels.
Fferm Pen-y-Bont,
Ffordd Gaer,
Yr Wyddgrug,
CH7 1EJ
01352860101
penybontfarm.mold@marstons.co.uk
gwefan
facebook
twitter
Instagram

Peter Morris Funeral Directors

Trefnwyr angladdau yw Peter Morris Funeral Directors ac mae’r cwmni teuluol, annibynnol, hirsefydlog hwn wedi’i leoli yn yr Wyddgrug, Sir y Fflint. Mae e’n rhoi gwasanaeth i’r holl ardaloedd lleol a’r cyffiniau.
Stryd Gaer,
Yr Wyddgrug,
CH7 1EG
01352 700142
gwefan
facebook

P G Framing Ltd

Gwasanaeth fframio darluniau wrth fesur ac oriel gelfyddyd
23 Stryd Wrecsam,
Yr Wyddgrug,
CH7 1ET
01352 750011
Pgframing@hotmail.co.uk
gwefan
facebook
twitter

P&L Accountancy

Cyfrifyddion Siartredig a Chynghorwyr Busnes
Yr Ail Lawr, 51 Stryd Fawr, Yr Wyddgrug, CH7 1BQ
01352 755966
office@pandlaccountancy.co.uk
gwefan
facebook
twitter

P&L Homeworks

Rydym yn gwerthu anrhegion ac ategolion cartref o safon, dodrefn di-raen ffasiynol am brisiau rhyfeddol.
Marchnad Dan Do,
Yr Wyddgrug, CH7 1AP
facebook

Pitt-Stop garage

Canolfan MOT, cynnal, a thrwsio yn yr Wyddgrug yw Pittstop. Sefydlwyd dros 30 mlynedd yn ôl ac yn awr dan berchenogaeth newydd, gyda’r un gwasanaeth gwych.
Lôn Nwy,
Yr Wyddgrug, CH7 1UR
01352 758 687
enquiries@pittstop.wales
gwefan
facebook

Pendre Surgery

Meddygfa
47 Clayton Road,
Yr Wyddgrug, CH7 1SS
01352 759163
gwefan
facebook

Polka Dot Travel Mold

Rydym wedi ymrwymo i help teuluoedd, parau a ffrindiau i ddod o hyd i’w man gwyliau perffaith. Ble bynnag yr hoffech fynd iddo yn y byd gallwn ni fynd â chi yno.
Uned 23,
Canolfan Siopau Daniel Owen,
Yr Wyddgrug CH7 1AP
01352 746484
mold@polkadottravel.co.uk
gwefan
facebook

Poochie Pampers Dog Grooming

Croeso i Poochie Pampers Dog Grooming. Ateb holl ofynion eich ci.

Uned 1, Marchnad Dan Do,
Yr Wyddgrug CH7 1AP

07775 591955
Powellcharlie95@gmail.com
facebook

Pound Bakery

Pobydd cadwyn sy’n cynnnig bargeinion ynghylch nwyddau wedi eu pobi – poeth ac oer.
6 Stryd Fawr,
Yr Wyddgrug, CH7 1AZ
01352 753 778
gwefan
facebook

Poundland

Siop Adrannol
Canolfan Ambrose Lloyd Centre,
Yr Wyddgrug,
CH7 1NR
01352 759408
gwefan
facebook

Primo Amore

Bwyty Eidalaidd.
33 Heol Newydd,
Yr Wyddgrug, CH7 1NY
01352 757457
primoamore04@gmail.com
gwefan
facebook

Principality Building Society


39 Stryd Fawr,
Yr Wyddgrug CH7 1BQ
01352 756345
gwefan
facebook

Poundstretcher

Yr Ardd, Storio, Cegin, Dillad Gwely, Dodrefn a llawer rhagor.
Unedau 3-4,
Canolfan Siopau Daniel Owen,
Yr Wyddgrug CH7 1AP
01352 751268
gwefan
facebook

PRS Telecom Ltd

Darparwr telathrebu o fusnes i fusnes yw PRS Telecom ac rydym yn cynnig amrywiaeth o atebion i ddatrys problemau eich busnes penodol
8/8a Heol y Brenin ,
Yr Wyddgrug,
Sir y Fflint CH7 1LA
0330 400 4321
customerservice@prstelecom.co.uk
gwefan
facebook

PT Fitness

Campfa gyda dewis llawn o ddosbarthiadau. Busnes teuluol yn masnachu ers 2004. Dewis mawr o offer CV / pwysau rhydd. Hyfforddiant personol ar gael.
2 Lôn y Frenhines,
Ystad Ddiwydiannol Bromfield,
Yr Wyddgrug CH7 1JR
01352 753553
admin@ptfitness.co.uk
gwefan
facebook

Pure Beauty

Yn Pure Beauty bydd ein therapyddion yn rhoi croeso cynnes i chi ynghyd â phob math o driniaethau harddu proffesiynol. Bydd ein therapyddion profiadol dros ben yn eich mwytho gyda thriniaethau bythgofiadwy, o dylino a thrin wynebau, i drin dwylo a chwyro. Cewch hyd i ni fymryn oddi ar y Stryd Fawr gyda pharcio gerllaw.
18B Stryd Grosvenor,
Yr Wyddgrug CH7 1EJ
01352 219387
hello@purebeautymold.co.uk
gwefan
facebook

Pwdin Bach

Dillad plant ac anrehgion i blant
Canolfan Siopa Daniel Owen,
Yr Wyddgrug,
CH7 1AP
07542702800
pwdinbach@hotmail.com
facebook

Quantum AutoMarket UK

Rydym yn darparu gwasanaethau data a rheoli o safon uchel, er mwyn i’n cwsmeriaid allu sicrhau bod eu data yn fanwl gywir a chyfredol, gyda’r bwriad o hybu gwerthiant darnau yn llwyddiannus trwy e-fasnachu. Mae Quantum Automarket yn cynnig gwasanaethau pwrpasol ar gyfer meddalwedd a data rheoli darnau cerbydau. Mae Quantum Automarket yn rhan o Grŵp Gwasanaeth Cyfrifiadurol Coming, sy’n arbenigo mewn gwesteio, cefnogi a rheoli’r gwasanaethu TG allweddol ar gyfer y cwmniau penigamp mwyaf blaenllaw ledled y byd.

Tŷ Winston, Stryd Fawr,
Yr Wyddgrug,
Sir y Fflint,
CH7 1BQ
07811 369111
office@quantum-automarket.uk
website

Queens Head

Tafarn a Bwyty
Ffordd Gaer,
Yr Wyddgrug,
CH7 1QU
01352 218266
gwefan
facebook

RainbowBiz Hippy Shop

Mae’r Hippy Shop yn gwerthu nwyddau gwahanol, masnach deg, a dillad gŵyl, masgiau, arogldarth, dalwyr breuddwydion, dalwyr haul, clychau gwynt, cwrlidau Indiaidd, esgidiau mawr, hetiau, bagiau, anrhegion, a gemwaith. Gallwch gael hyd i ni hefyd ar-lein a defnyddio ein gwasanaeth clicio a chasglu gwych. Holl elw’n mynd yn ôl i brosiectau RainbowBiz commUnedy.

Mae ’na groeso bob amser i’n cyfeillion pedwartroedog ddod draw â’u “pobl” i gael golwg ar yr Hippy Shop. Neu beth am gymryd saib y tu allan i’r siop am funud er mwyn cael llymaid o ddŵr oer, Cymreig - bendigedig!

8 Canolfan Siopa Daniel Owen,
Yr Wyddgrug CH7 1AP
07759 753473
info@rainbowbizhippyshop.org.uk
gwefan
facebook

Reach Your Peak Facility

Cyfleuster preifat â thîm bach o weithwyr proffesiynol sydd â diddordeb angerddol mewn materion fel eich cadw’n heini ac iach, yn gryf ac wedi ymadfer. Dim ond trwy apwyntiad y gallwch chi ddefnyddio Cyfleuster ‘Reach Your Peak’. Mae gennym ni hyfforddwyr personol a phrif hyfforddwr cryfder, therapyddion a maethegydd. Ar ben hynny mae gennym ni ystafell newid, ystafell therapi a’r offer diweddaraf y byddech yn disgwyl eu gweld mewn campfa a hefyd rhai o’r pethau na fyddech chi’n eu gweld yn eich campfa gyffredin. Gallwn ni eich cynorthwyo chi gyda rheoli pwysau a chryfder a ffyrfhau trwy gyfrwng sesiynau hyfforddiant personol wyneb yn wyneb neu, fel arall, mae croeso ichi ymuno â dosbarth ymarfer mewn grŵp. Gallwn ni hefyd eich helpu chi gyda’ch diffyg cydbwysedd a’ch patrymau echddygol diffygiol trwy eu hegluro ichi wrth inni fwrw ymlaen â’r sesiynau. Felly mi gewch chi brofiad hwyliog sy’n llawn gwybodaeth. Mae ein gwasanaethau’n cynnwys hyfforddiant un ag un, sesiynau grŵp, dosbarthiadau, tylino ar gyfer chwaraeon, tylino’r pen yn null India, adweitheg, Reiki a llawer mwy.

63 Heol Newydd,
Yr Wyddgrug, CH7 1NY
07473857465
info@mattmorganpt.co.uk
gwefan
facebook
instagram

Red Lion

Tafarn
15 Stryd Wrecsam,
Yr Wyddgrug,
CH7 1ET
01352 758739
gwefan
facebook

Reid & Roberts

Busnes teuluol annibynnol ydym ni a buom ar fynd ers dros wyth mlynedd bellach. Rydym yn ymfalchïo mewn cynnig y gwasanaeth gorau un i’n cwsmeriaid gan fod ein cwsmeriaid yn bwysig dros ben inni.
4 Stryd Gaer,
Yr Wyddgrug CH7 1EG
01352 700070
mold@reidandroberts.com
gwefan
facebook
Cymdeithas y Lluoedd Wrth Gefn a Chadetiaid (Cymru)

Reynolds International Ltd

Ymgynghorwyr daearegol a geoffisegol.
Ystafelloedd 2 a 3,
Tŷ Broncoed,
Parc Busnes Broncoed,
Ffordd Wrecsam,
Yr Wyddgrug,
Sir y Fflint, CH7 1HP
+44 (0)1352 756196
info@reynolds-international.co.uk
gwefan

Revolution Hair & Beauty UK Ltd

Yn 2006 yr ymsefydlodd Revolution Hair and Beauty yn yr Wyddgrug, er mwyn rhoi gwasanaeth a bodlonrwydd o safon uchel i’w cwsmeriaid, sy’n nodweddiadol o’r busnes.

Felly os ydych chi am fwytho’ch hun, cael tipyn o geinder neu olwg newydd i chi’ch hun, yna bydd ein salon gwallt a’n salon harddwch eang, nodedig, wastad yma i fodloni’ch gofynion.

2 & 3 Sgwâr Griffiths,
Yr Wyddgrug, CH7 1BH
01352 751417 Lisa4hair@hotmail.com
facebook

RFL Credit Finance Broker

Cyllid asedau busnes, benthyciadau masnachol a morgeisi masnachol.
Ystafelloedd Llawr 1af,
Neuadd Seiri Rhyddion,
Ffordd yr Iarll,
Yr Wyddgrug,
CH7 1AX
01352 700033
finance@rflcredit.com
gwefan

Rock Bottom

Dillad, esgidiau a gemwaith merched
27 Stryd Fawr,
Yr Wyddgrug CH7 1AZ
01352 751436
sales@florenceandcompany.co.uk
gwefan
facebook

R&R Tattoo

Tatŵes, trydyllwyr y corff a therapyddion harddwch.
63 Stryd Wrecsam,
Yr Wyddgrug,
CH7 1HQ
01352 217130
facebook

Rubens

Coffi crefftwr yn yr Wyddgrug.
24 Stryd Fawr,
Yr Wyddgrug,
Sir y Fflint, CH7 1AZ
01352 754111
rubens.coffee@hotmail.com
facebook

Same but Different

Sefydliad yw ‘Same but Different’ sy’n defnyddio’r celfyddydau i sicrhau newid cymdeithasol er gwell er mwyn dod â chymunedau at ei gilydd a rhoi sylw amlwg i faterion anghydraddoldeb. Rydym yn llunio prosiectau celfyddyd sy’n ysgogi’r meddwl sy’n fodd i hybu trafodaeth, newid agweddau a grymuso’r bobl hynny sydd wedi cael eu heffeithio. Mae ein hwbfa ‘Rare Navigator’ a ‘Care for Rare’ yn cynnig cymorth a chyfarwyddyd i deuluoedd y mae clefydau prin wedi cael effaith arnynt.
Yr Hen Gapel,
91 Stryd Wrecsam,
Yr Wyddgrug
CH7 1HQ
07971 983028
enquiries@samebutdifferentcic.org.uk
gwefan
facebook
twitter
instagram

Sang Li

Prydau Parod Tsieineaidd.
29 Stryd Wrecsam,
Yr Wyddgrug
CH7 1ET
01352 758277

Santander

31 Stryd Fawr,
Yr Wyddgrug,
CH7 1BQ
0800 9123123
facebook
gwefan

Save the Children

Siop elusen yn gwerthu dillad, llyfrau, trugareddau, nwyddau cartref ac anrhegion
4 Lôn yr Eglwys,
Yr Wyddgrug,
CH7 1BW
01352 752753
moldshop4@gmail.com
facebook
gwefan

Sawadeeka Oriental Takeaway

Prydau Parod Dwyreiniol.
70 Stryd Fawr,
Yr Wyddgrug
CH7 1BH
01352 755688
facebook
gwefan

Seishin Ryu Ju Jitsu

Clwb Jw-jitsw hwyliog i’r teulu, ar gyfer plant 7+ oed ac oedolion – sy’n cynnig gwersi jw-jitsw clasurol a modern, paffio o hyd braich, trechu at y llawr yn null Brasil, hunanamddiffyn ar y stryd, a ffitrwydd.
Dydd Mawrth ac Iau 6pm – 8pm.
Ysgol Bryn Coch,
Ffordd Victoria,
Yr Wyddgrug, CH7 1EW
07791789028
seishinryujujitsu@gmail.com
gwefan
facebook
twitter

Securiweld Ltd

Gwneuthuriadau Carbon, Dur Di-staen ac Alwminiwm
Uned 7 Ystâd Ddiwydiannol Bromfield,
Yr Wyddgrug,
Sir y Fflint CH7 1HA
07834 393636
info@securiweld.co.uk
gwefan
facebook
instagram

S & F Barbers

Siop Barbwr
44 Stryd Wrecsam,
Yr Wyddgrug, CH7 1ES
07762 929197
chicago1000@hotmail.co.uk
facebook

Select Hair & Beauty

Salon neillryw yw Select Hair & Beauty yn cynnig amrywiaeth eang o driniaethau gwallt a harddu gan weithwyr proffesiynol hollol gymwysedig a phrofiadol. Rydym yn ymfalchïo yn ein gofal rhagorol o gleientiaid a’n gwir gariad o’r diwydiant.
65 Stryd Wrecsam,
Yr Wyddgrug CH7 1HQ
01352 755480
Jlp13@live.co.uk
facebook
instagram

Sheilas

Gwasanaeth gwneud newidiadau mewn dillad a theilwra.
31A Stryd Wrecsam,
Yr Wyddgrug,
CH7 1ET
01352 756515

Sheila Williams

Detholiad o emwaith aur ac arian, gan gynnwys Clogau, Ortak, Punty. Seiko, watshis Rotary, clociau, nwyddau grisial, tancardiau, fflasgiau poced, blychau gemwaith, dolenni llewys, fframiau pictiwr ac anrhegion cyffredinol. Trwsio gemwaith a watshis, cyfnewid batrïau, addasu breichledi a strapiau.
39/41 Stryd Wrecsam,
Yr Wyddgrug CH7 1ET
01352 752314
sheilawilliamsjewellers@btconnect.com

Simmi

Boutique dillad merched hefyd yn gwerthu anrhegion, gemwaith, bagiau, canhwyllau a phersawr. Mae brandiau’n cynnwys French Connection, Saint Tropez, Soya Concept, Italian Fashion, Joma Jewellery, Katie Loxton, East of India, The Bath House a mwy…
10A Heol Newydd,
Yr Wyddgrug,
CH7 1 NZ
01352 218162
hello@simmiwoman.co.uk
gwefan
facebook

Siop y Siswrn

Llyfrau lleol, cyrsiau a llyfrau ar gyfer dysgwyr Cymraeg, calendrau Gogledd Cymru, cardiau cyfarch Cymraeg a Saesneg, Mygiau’r Wyddgrug, anrhegion a chofroddion Cymreig, jig-sos, gemwaith Celtaidd, llwyau caru.
6-8 Heol Newydd,
Yr Wyddgrug CH7 1 NZ
01352 753200
siopysiswrn@aol.com
gwefan
facebook

Sliding Robes

Yn Sliding Robes yr Wyddgrug, mi gewch chi ddrychau mewn ffrâm a drysau solet addurnol, o safon uchel, wedi’u gwenud wrth fesur, ym Mhrydain – a hyn i gyd mewn amrywiaeth eang o liwiau a chabolwaith.
33 Stryd Wrecsam,
Yr Wyddgrug, CH7 1ET.
01352 759868
slidingrobesmold@yahoo.com
gwefan
facebook

Smiths Family Opticians Ltd

Optegwyr
Stryd yr Iarll,
Yr Wyddgrug,
Sir y Fflint, CH7 1AX
01352 753560
info@smithfamilyopticians.co.uk
gwefan
facebook

Snowdonia Windows & Doors Ltd

Ffenestri, drysau ac ystafelloedd gwydr
Ystad Ddiwydiannol Bromfield,
Yr Wyddgrug, CH7 1HA
01352 758812
reception@snowdoniawindows.co.uk
gwefan
facebook
twitter

Sparkling Transformations Ltd

Cwmni proffesiynol glanhau cartrefi ac adeiladau masnachol sy’n gweithredu yn Sir y Fflint , Sir Gaer, Ellesmere Port, Cilgwri a Sir Ddinbych
50 Stryd Fawr,
Yr Wyddgrug, Sir y Fflint, CH7 1BH
0741 5472179
mikeandsim@outlook.com
facebook

Spavens

Siop fferins a rhywle i gynnal parti. Mae ein dewis o felysion yn eang ac mae gennym y fferins traddodiadol i gyd, siocledi o Wlad Belg a licris o’r Iseldiroedd. Rydym yn gwneud ein Cyffug ein hunain a gallwch fwynhau crempogen a hufen iâ yn ein caffi hefyd.
5 Heol y Brenin,
Yr Wyddgrug CH7 1LA
01352 752695
info@spavens.co.uk
gwefan
facebook

Specsavers Mold

Yn Specsavers, rydym yn ceisio sicrhau y cewch chi’r gwasanaeth a’r arbenigedd o’r safon uchaf
7 Stryd Fawr,
Yr Wyddgrug,
Sir y Fflint CH7 1AZ
01352 705090
gwefan
facebook


Spoons & Forks

Bistro’n gweini brecwast, cinio, te’r prynhawn a phryd min nis arbennig. Teisenni a diodydd. Addas ar gyfer ymborth figan a rhydd o lwten.
1 Siambrau’r Iarll, Ffordd yr Iarll,
Yr Wyddgrug CH7 1 AL
01352 754612
facebook

Spunhill Ltd

Cwmni teuluol yw Spunhill Cyf. a sefydlwyd ym 1980 i gynnig cyngor a gwasanaethau agronomegol. Mae’r busnes wedi datblygu er mwyn cynnwys arbenigwyr iechyd anifeiliaid, tîm mwynder a chyflenwad o nwyddau cyffredinol i’r fferm, yn ein siopau yn Ellesmere, yr Wyddgrug a Hwlffordd.
Ffordd Rhuthun,
Yr Wyddgrug,
CH7 1QQ
01352 759189
gwefan
facebook

St David's Catholic Primary School

Ygsol Gynradd Gatholig.
Lôn Dewi Sant,
Yr Wyddgrug,
CH7 1LH
01352 752651
damail@hwbmail.net
gwefan
facebook
twitter

St Mary’s Chambers

Cartref Gwyliau Fictoraidd - tŷ
tref Fictoraidd tri llawr gwreiddiol wedi ei newid yn ôl yn eiddo gwyliau Fictoraidd ar osod sy'n llawn cymeriad yng nghanol y Wyddgrug.

St Marys Chambers,
87 High Street,
Yr Wyddgrug, CH71BQ
07807063886
kelvinlloydroberts@outlook.com
Gwefan

St Mary's Church

6 Lôn yr Eglwys,
Yr Wyddgrug, CH7 1BW
01352 752960

STAGGERED

Mae Staggered yn darparu cyflenwad o lieiniau moethus ac ategolion dodrefnu i rai o’r cadwyni gwestai mwyaf blaenllaw yn y DU. Rydym yn cynnig gwasanaeth heb ei ail sy’n canolbwyntio’n bennaf ar ddarparu defnyddiau o safon uchel ac ymateb a darparu popeth yn gyflym. Nid ydym yn disgwyl i’n cleientiaid neilltuo amser i gael cipolwg ar lyfrynnau broliant a dewis cynnyrch sydd rywfaint yn debyg i’w hanghenion. Bydd ein cleientiaid yn dweud wrthym yr union beth y mae arnynt ei angen a dyna’r hyn a gânt gennym. Cynhyrchion moethus, pwrpasol, o safon uchel.

Canolfan Siopa Daniel Owen,
Yr Wyddgrug,
CH7 1AP
07500 657529
info.staggered@gmail.com
gwefan

Stanways Taxis

Tacsi

01352 755669

Stunners Hair & Beauty

Salon trin gwallt a harddu, partïon / gwersi maldodi, LVL, trin wynebau, cwyro, llyfnu croen, trin traed, pecynnau BB Glow Mummy & Me, micronodwyddo, codi gwallt, lliwiau ysgytlaeth, triniaethau olpalex.

13 Stryd Wrecsam,
Yr Wyddgrug CH7 1ET
01352 700707
facebook

Subway

Siop brechdanau parod.
11 Stryd Fawr,
Yr Wyddgrug CH7 1AZ
01352 752323
gwefan
facebook

Sugarfayre

Arbenigwyr mewn nwyddau addurno teisennau a chrefft siwgr.
11 Stryd Wrecsam,
Yr Wyddgrug CH7 1ES
01352 757305
facebook

Sugar and Spice (Masnachwr Marchnad)

Rydym yn gwerthu cynfennau o safon uchel, ac yn eu prynu gan y cynhyrchydd ei hun er mwyn sicrhau eu bod mor ffres ag y bo modd. Ar ben hynny rydym yn dewis cwmnïau teuluol sy’n cynhyrchu eu nwyddau yn ôl y safonau traddodiadol, uchaf posibl. Mae ein nwyddau’n cynnwys: mêl crai (a gynhyrchir gan Haughton… neu o leiaf gan eu gwenyn), Picls (a gynhyrchir gan Bartons) , Jamiau, Siytni (Raydale) a Sbeisys (gan The Spice Company)

Marchnad
Yr Wyddgrug
07894 529021
fsandsenquiries@gmail.com
gwefan
facebook
instagramSuperdrug

Harddwch, Iechyd, Gofal y Croen, Persawr.

14/16 Stryd Fawr,
Yr Wyddgrug, CH7 1BQ,
01352 751849
gwefan
facebook

Sushi Bar

Rydym yn gwneud Swshi ffres 'ar archeb' a byddwn yn defnyddio cynnyrch lleol os oes modd. Mae gennym ddewis gwych o Swshi llysieuol, cyw iâr, toffw a physgod yn ogystal â diodydd a seigiau ychwanegol traddodiadol.
Canolfan Siopa Daniel Owen, Yr Wyddgrug, CH7 1AP 07787 953563
facebook

Tafarndy'r Wyddgrug

Microdafarn yn yr Wyddgrug a’r Ficrodafarn gyntaf yng Ngogledd Cymru
2, Earl Chambers,
Stryd yr Iarll,
Yr Wyddgrug,
Sir y Fflint CH7 1AL
01352 218188
facebook

Tails a Waggin

Siop deuluol draddodiadol trin a thwtio anifeiliaid anwes ar Stryd Fawr Yr Wyddgrug ers dros 15 mlynedd.

51 Stryd Fawr,
Yr Wyddgrug CH7 1BQ

01352 759535
hello@tailsawagginmold.co.uk
facebook

Tanz n Hanz

Yn nwylo Jane ers 2006, ailwampiwyd y salon yn ddiweddar yn cynnig gwelyau lliw haul cyflym, cyrsiau bloc rhatach, pob math o gyflymyddion lliw haul.
74 Stryd Fawr,
Yr Wyddgrug CH7 1BH
01352 751222
facebook

Taps 'n Tubs

Gwasanaeth Gwerthu Ystafelloedd Ymolchi a Phlymwaith i’r Fasnach a’r Cyhoedd
Uned 2,
Parc Busnes Argoed,
Ffordd Gaer,
Yr Wyddgrug,
CH7 1UE
01352 700129
facebook

Tasters Delicatessen

Bwydydd bendigedig o Gymru a’r cyfandir. Coffi a chinio i fynd. Rhewfwydydd a basgedi.
28 Canolfan Siopa Daniel Owen,
Yr Wyddgrug CH7 1AP
01352 752992
facebook

Tech 51 Mold

Ategolion ffonau poced, atgyweiriadau a datgloi.
Canolfan Siopa Daniel Owen,
Yr Wyddgrug,
CH7 1AP
07717 595504
facebook

Tenovus

Siop elusen
44 Stryd Fawr,
Yr Wyddgrug,
CH7 1BH
01352 759012
gwefan

Tesco

Archfarchnad Bwyd
Ponterwyl,
Yr Wyddgrug,
CH7 1UB
0345 677 9468
gwefan
facebook

Thai Kitchen

Mae gan The Thai Kitchen fwydlen lawn o brydau Thai blasus, ac mae popeth wedi’i goginio â chynhwysion ffres. Un o bentref Loei (yng Ngogledd-ddwyrain Gwlad y Thai) yw Aom yn wreiddiol, ac ef yw’r Pen-cogydd. Yn ôl diwylliant y Thaiaid maent yn bwydo eu gwesteion trwy roi iddynt fwyd gwirioneddol flasus sy’n ddigon i dynnu’r dŵr o dannedd unrhyw un.

Tŷ’r Abaty,
Stryd Gaer,
Yr Wyddgrug,
CH7 1EG
0751 7391847
thaikitchenltd@gmail.com
gwefan
facebook
instagram

The Allyway

Trwsio cyfrifiaduron ac atebion cyfrifiadurol
Y Llawr 1af,
82 Stryd Fawr,
Yr Wyddgrug,
CH7 1BH
01352 75115
info@theallyway.co.uk
gwefan

The Antiques Shop

Hen bethau, effemera ac arwyddion arddangos.
22 Stryd Wrecsam,
Yr Wyddgrug CH7 1ES
01352 753052

The Big Fish

Siop ‘Sgod a Sglods’ draddodiadol
10 Stryd Caer,
Yr Wyddgrug,
Sir y Fflint, CH7 1EG
01352 759925

The Book Shop

Rydym yn cadw detholiad eang o lyfrau, addas i bob oed. Rydym hefyd yn cadw mapiau’r arolwg ordnans, jig-sos a chyflenwadau celf. Mae modd archebu unrhyw lyfr nad yw gennym i gyrraedd cyn pen 24/48 awr (os yw ar gael). Porwch ein silffoedd ar-lein. Cyflenwi gartref ar gael.
33 Stryd Fawr,
Yr Wyddgrug CH7 1BQ
01352 759879
info@moldbookshop.co.uk
gwefan
facebook

The Counselling Hub Charity

Siop elusen fanwerthol
9 Stryd Wrecsam,
Yr Wyddgrug, CH7 IET
01352331330
contact@thecounsellinghubcharity.com
gwefan
facebook

The Dog Stall (Masnachwr Marchnad)

Cynhyrchion ac ategolion i gŵn fel: gwelyau, coleri, tenynnau, harneisiau, pethau neis i’r ci, bwyd, teganau, cynhyrchion gofal a llawer mwy. Ym Marchnad yr Wyddgrug bob dydd Mercher a dydd Sadwrn.
Marchnad Yr Wyddgrug 07710462306
pbproctor@hotmail.co.uk

The E-Cig Store

Siop e- sigaréts
7 Stryd Fawr,
Yr Wyddgrug,
CH7 1BH
facebook

The FDF

Sefyliad partneriaeth ar gyfer pobl anabl yw’r FDF (Fforwm Anabledd Sir y Fflint gynt), ac mae pob un aelod yn cydwewithio er mwyn meithrin, datblygu a rhoi cymorth i faes galluogrwydd, cydraddoldeb, byw’n anibynnol a symudedd ledled Cymru.
Neuadd y Dref,
Ffordd yr Iarll,
Yr Wyddgrug,
Sir y Fflint.
CH7 1AB
01352 756618
gwefan
facebook

The Food Warehouse by Iceland

Archfarchnad Bwyd
Stryd Gaer,
Yr Wyddgrug,
CH7 1UF
01352 755177
gwefan
facebook

The Gathering

Siop goffi’n gweini coffi lleol a theisenni a bwyd pob cartref.
1A Ffordd yr Iarll,
Yr Wyddgrug CH7 1AX
07434 504807
rick@thegatheringmold.co.uk
facebook

The Griffin

Tafarn
1 Stryd Fawr,
Yr Wyddgrug, CH71BQ
07827 757115
griffininn5@gmail.com
facebook

The GOLD Vape

Siop gwerthu e-sigaréts.
Stryd Gaer,
Yr Wyddgrug CH7 1EG
07572 927603
thegoldvape@outlook.com
facebook

The Great British Bakehouse (Masnachwr Marchnad)

Pobi crefftus, bara, teisenni a phasteiod arbenigol.

Marchnad Yr Wyddgrug
0151 336 2686
mellorbrownltd@aol.com
gwefan
facebook

The Mill Shop (Masnachwr Marchnad)

Siop ddillad enwog, sy’n arbenigo mewn brandiau Stryd Fawr a ffasiwn dylunwyr o’r Eidal
Marchnad Yr Wyddgrug 0151 336 1559
0151 625 0751
facebook
instagram

The Olive Tree

Deli crefftus gwobrwyol yn gwerthu cawsiau, olewau, finegrau, Charcuterie / antipasti a hamiau
33 Stryd Fawr,
Yr Wyddgrug
01352 744949
olivetreedeli@outlook.com
gwefan
facebook

The Organic Stores

Siop iechyd organig ydym ni, sy’n cael ei chynnal gan y teulu. Mae gennym gyflenwad ac amrywiaeth lawn o lysiau a ffrwythau organig ardystiedig, rhewfwydydd a bwyd cwpwrdd, cig a chynnyrch llaeth, ychwanegion, cynhyrchion harddwch, cynnyrch figanaidd; a dewisiadau llysieuol a heb glwten. Mae gennym wasanaeth danfon i’r ardal leol./td>
Uned 4,
Parc Busnes Oaktree,
Lôn y Frenhines,
Yr Wyddgrug,
CH7 1XB
01352 217568
facebook

The Platt Partnership

Yma, yn The Platt Partnership Ltd, rydym yn sylweddoli bod eich sefyllfa ariannol chi yn unigryw. Felly er mwyn i’r cyngor ariannol fod yn wirioneddol bwrpasol rhaid iddo gael ei seilio ar arolwg cynhwysfawr a manwl o’ch amgylchiadau presennol ac at y dyfodol.
21 Stryd Gaer,
Yr Wyddgrug CH7 1EG
01352 753353
gwefan

The Salvation Army

Siop elusen a chaffi Byddin yr Iachawdwriaeth.
27 Stryd Wrecsam,
Yr Wyddgrug CH7 1ET
01352 757998
gwefan
facebook

The Tanning Studio

Salon foethus i gael lliw haul, hefyd yn cynnig sgeintio lliw haul a thriniaethau harddu. Gwelyau gorwedd a chawodydd haul o safon gyda chyflymyddion wynebol, aerdymheru llawn a cherddoriaeth. Glanweithdra ac awyru yw’r flaenoriaeth uchaf.
18 Stryd Grosvenor (uwchben Simmi),
Yr Wyddgrug CH7 1EJ
07956 670021
thetanningstudiomold@gmail.com
facebook

The Time Travellers

Siop yn gwerthu amrywiaeth o eitemau o’r gorffennol. Mae pethau i’w casglu, hynodion, delwaith mewn ffrâm, ffasiwn ac ategolion o dras yn creu cymysgedd eclectig o ddyddiau a fu. Pa un ai ydych yn caru pethau ddoe, o dras neu hen, bydd gan y siop hon rywbeth i chi.
The Old Bowling Green Hotel,
94 Stryd Wrecsam,
Yr Wyddgrug CH7 1HG
07708 397420
thetimetravellers94@outlook.com
facebook

The Woodworks Garden Centre and Café

Mae Canolfan Garddio a Chaffi Woodworks yn ymfalchïo mewn cynnig dewis o gynhyrchion o safon uchel ar gyfer eich cartref a’ch gardd. Ar ben hynny mae gennym gaffi a siop anrhegion ardderchog.

Ffordd Wrecsam,
Ystad Ddiwydiannol Bromfield,
Yr Wyddgrug,
Sir y Fflint CH7 4HE
01352 752 555 - Option 3
info@woodworksgc.com
gwefan
facebook
twitter
instagram

The Woodworks Timber Buildings

Mae Woodworks Timber Buildings (a alwyd gynt yn P&A Fencing and Timber Buildings) yn arbenigo mewn datblygu adeiladau pren cynaliadwy sy’n gost-effeithiol ac yn gydnaws â’r amgylchedd a hefyd yn hybu dysgu a chreadigedd ac yn gwella lles pobl. Gallwn ni ddylunio ac adeiladau amgylcheddau dysgu naturiol ar gyfer ysgolion, adeiladu trawiadol i’w gosod yng ngerddi cartrefi pobl, swyddfeydd sy’n ecolegol-gyfrifol, ac adeileddau arloesol yn yr awyr agored.
Ffordd Stephen Gray,
Yr Wyddgrug,
Sir y Fflint, CH7 1HE
01352 752555 ext.221
john@p-a-group.com
gwefan
facebook
twitter

This Digital

Asiantaeth farchnata digidol yw This Digital sy’n arbenigo mewn hysbysebion ‘Talu Fesul Clic’. Rydym yn cydweithio â busnesau uchelgeisiol o bob math a maint sy’n dymuno datblygu rhagor ar eu marchnata digidol gyda’r bwriad o sicrhau twf hirdymor i’w busnesau – twf sy’n gwneud elw.
52 Stryd Fawr,
Wyddgrug,
Sir y Fflint, CH7 1BH
01352 876200
gwefan

Timpson

Siop trwsio esgidiau, torri goriadau, trwsio oriaduron, gwasanaeth ysgythru anrhegion personol.
13 Stryd Fawr,
Yr Wyddgrug CH7 1AZ
01352 759581
customer.support@timpson.com
gwefan
facebook

Top Taste

Gallwch archebu ar-lein bob un o’ch hoff brydau a llawer rhagor o ddewisiadau blasus, er mwyn iddynt gael eu danfon i’ch cartref yn syth bin.
10A Stryd Wrecsam,
Yr Wyddgrug CH7 1ES
01352 750378
gwefan

Town & Country

Gwerthwyr tai ac eiddo annibynnol yw Town & Country ac mae ein swyddfa yng nghanol tref Yr Wyddgrug. Rydym yn arbenigo mewn gwerthu eiddo preswyl, rhentu eiddo ac arwerthiannau.
2 Heol Newydd,
Yr Wyddgrug, CH7 1NZ
01352 750501
info@townandcountrymold.com
gwefan
facebook

Traders Paraphernalia (Masnachwr Marchnad)

Stondin marchnad sy’n gwerthu cynhyrchion ysmygu, arwyddion metel a gwelyau i anifeiliaid anwes. Marchnad yr Wyddgrug ar ddyddiau Mercher a Sadwrn.

Marchnad Yr Wyddgrug 07702 796540
davetrader.jones@live.co.uk
facebook

Trasmundi Glass

Anrhegion gwydr tawdd a lliw unigryw a wnaed â llaw a dosbarthiadau addurno gwydr
Glasdir,
Yr Wyddgrug CH7 1TN
07887 382520
wendi_trasmundi@btinternet.com
gwefan
facebook

Travelplaces

Trefnydd teithiau annibynnol sy’n arbenigo mewn trefnu gwyliau ichi ledled y byd, i gyd-fynd â’ch anghenion.
10 Heol Newydd,
Yr Wyddgrug CH7 1NZ
01352 700080
gwefan
facebook

Travis Perkins

Cyflenwyr adeiladwyr
64 Heol Newydd,
Yr Wyddgrug,
CH7 1NZ
01352 752255
gwefan
facebook

Truly Scrumptious

Ystafell de draddodiadol unigryw yn yr Wyddgrug yw Truly Scrumptious lle cewch chi groeso cynnes bob amser. Teisennau a sgons cartref, brecwastau iach. Prydau cinio ysgafn.
8 Stryd y Brenin,
Yr Wyddgrug,
CH7 1LA
01352 217210
facebook

Truwood Furniture Ltd

Seiri dodrefn pwrpasol nodedig – cafodd ei sefydlu ym 1984 gan Gordon Cook (y Rheolwr-Gyfarwyddwr). Rydym yn cynhyrchu dodrefn a chydrannau ar gyfer ceginau, ystafelloedd gwely ac ystafelloedd ymolchi ar gyfer ein cwsmeriaid masnach sydd â chleientiaid chwaethus. Yn yr ardal hon, dyma’r cwmni mwyaf sy’n cynhyrchu dodrefn pren.
Ystâd Ddiwydiannol Bromfield, Yr Wyddgrug, Sir y Fflint, CH7 1XB
01352750777
info@truwoodfurniture.co.uk
gwefan
facebook
twitter

Tyddyn Street Church

Stryd Tyddyn,
Yr Wyddgrug, CH7 1DX
01352 757049

UKI Financial Planning

Ymgynghorwyr annibynnol sy’n arbenigo mewn cynnig morgeisi ac yswiriant bywyd. Byddwn yn ymchwilio i’r farchnad gyfan ac yn cynnig dyfynbrisiau yn hollol rad ac am ddim. Mae apwyntiadau gyda’r nos ac yn ystod y penwythnos ar gael, a chofiwch am ein teclyn Canfod Morgeisi ar-lein.
3A Stryd Gaer,
Yr Wyddgrug, CH7 1EG
01352 756111
office@ukinvestments.co.uk
gwefan
facebook

UK Vapes

E-sigaréts, teclynnau e-sigaréts personol, e-hylif.
4 Heol Newydd,
Yr Wyddgrug, CH7 1AP
01352 752777‬
gwefan
facebook

Vaughan Davies

Busnes manwerthu hirsefydlog yn gwerthu dillad o safon i ddynion a dillad hamdden i ferched. Arbenigwr siwtiau gyda rhai o’r brandiau dillad gorau o Brydain a’r cyfandir. Llogi dillad a gwasanaeth addasiadau cyflym ar gael hefyd.
1-3 Stryd Wrecsam,
Yr Wyddgrug CH7 1ET
01352 752632
info@vaughandavies.co.uk
gwefan
facebook

Venue Alexandra, Clwb Pêl-droed Mold Alex

Rydym yn glwb pêl-droed lleol gyda chaffi a bar trwyddedig ac ystafell achlysuron i’w harchebu hefyd ar gyfer partïon ac achlysuron preifat.
Parc Alun,
Ffordd Dinbych,
Yr Wyddgrug CH7 1FT
07958074124
venuealexandra@gmail.com
facebook

VOD Music

Recordiau finyl, cryno-ddisgiau, disgiau DVD, bathodynnau, posteri, nwyddau. Rydym yn arbenigo mewn cerddoriaeth Roc, Cynyddgar, Pync, Annibyn-roc, Krautrock, ynghyd â’r Blŵs, Jazz, Reggae, Soul a llawer mwy.
28 Heol Newydd,
Yr Wyddgrug CH7 1NZ
07904 688739
enquiries@vodmusic.co.uk
gwefan
facebook

Vision Express

Optegwyr
27 Canolfan Siopau Daniel Owen,
Yr Wyddgrug,
Sir y Fflint, CH7 1AP
01352 756872
customer.care@visionexpress.com
gwefan
facebook

Waffle Box Mold

Wafflau melys a sawrus, ysgytlaethau, coffi barista a siocled poeth, cyrfau, gwin a choctels.
1 Adeiladau’r Iarll,
Yr Wyddgrug,
CH7 1AN
01352 753177
gwefan
facebook

Way of Mindfulness Counselling

Cwnsela seicotherapiwtig, teithiau cerdded ymwybyddiaeth fyfyriol, cyrsiau ymwybyddiaeth fyfyriol, dyddiau grymuso yn yr awyr agored i ferched, llaisdeithiau cerdded myfyriol.

y tu mewn i Grosvenor Street Physiotherapy,
10 Stryd Grosvenor,
Yr Wyddgrug,
CH7 1EJ
07851 218014
gwefan
facebook

Wes Edwards Traditional Fish & Chips

Pysgod a Sglodion Traddodiadol.
17 Elm Dr,
Yr Wyddgrug CH7 1SF
01352 753201

WHSmith

Llyfrau, deunydd ysgrifennu, anrhegion a llawer mwy.
24 Stryd Fawr,
Yr Wyddgrug CH7 1AZ
01352 754569
customer.relations@whsmith.co.uk
gwefan
facebook

Wild Birds & Pets

Rydym yn gwerthu amrywiaeth o gynhyrchion ar gyfer adar gwyllt, cŵn, cathod ac anifeiliaid bach.
Uned 4,
Canolfan Siopau, Daniel Owen,
Yr Wyddgrug,
CH7 1AP
07920 825779
wildbirdpets@gmail.com

Wildcats Shoes & Accessories

Ffasiynau merched, esgidiau, bagiau llaw, gemwaith a theganau meddal Jellycat
26 Heol Newydd,
Yr Wyddgrug CH7 1NZ
01352 750520
facebook

Williams Estates

Gwerthwyr tai ac eiddo arobryn yw Williams Estates sy’n arbenigo ym maes gwerthu eiddo preswyl, rhoi eiddo ar osod ac eiddo masnachol.
4 Stryd Fawr,
Yr Wyddgrug CH7 1AZ
01352 372111
mold@williamsestates.com
gwefan

Y Baedd Bach

Siop goffi ynghanol tref yr Wyddgrug.
4-5 Y Groes,
Yr Wyddgrug CH7 1ER
01352 754175
facebook

Y Delyn Wine Bar

Rydym yn gwerthu dros ugain o gyrfau arbenigol o Wlad Belg, rhestr o gyrfau Crefft yr ydym yn ei diweddaru’n gyson, unarddeg o gyrfau wastad ar gael gan gynnwys cyrfau gwadd, ynghyd â rhestr helaeth o winoedd i fodloni pob chwaeth. I gyd-fynd â’ch diodydd mae gennym ddewis bendigedig o tapas sy’n llawn blasau ysbrydoledig y Dwyrain Canol, trwy Sbaen a Gogledd Affrica. Caiff ein holl fwyd ei baratoi’n ffres a’i goginio’n berffaith, gan ein pen-cogyddioin sydd wedi’u hyfforddi’n fedrus i wneud tapas.
3 Stryd y Brenin,
Yr Wyddgrug,
CH7 1LA
01352 759642
facebook

Yarn O’clock

Siop edafedd unigryw yng Ngogledd Cymru, yn arbenigo mewn edafedd Prydeinig gan gynnwys cyflenwyr lleol, Cambrian Wool, John Arbon, Garthenor Organic ac WYS. Cyngor, gweithdai a chyflenwadau cyfeillgar ac arbenigol ar gyfer eich holl anghenion gweu / crosio.
2 Ffordd yr Iarll,
Yr Wyddgrug CH7 1AJ
01352 218082
yarnoclock@gmail.com
gwefan
facebook

Yellow Cars

Tacsi

01352 860860

Ynez Ink Tattoos

Stiwdio tatŵ a thyllu
72 Stryd Fawr,
Yr Wyddgrug,
CH7 1BH
01352 752008
website
facebook

Ysgol Bryn Coch

Ysgol Gynradd
Victoria Road,
Yr Wyddgrug, CH7 1EW
01352 752975
bcmail@hwbmail.net
gwefan
twitter

Ysgol Bryn Gwalia

Ysgol Gynradd
Clayton Road,
Yr Wyddgrug CH7 1SU
01352 752659
gwmail@hwbmail.net
gwefan
twitter

Ysgol Glanrafron

Ysgol Gynradd Gymraeg
Bryn Coch Lane,
Mold, CH7 1PS
01352 700384
postglanrafon@hwbmail.net
gwefan
twitter

Ysgol Maes Garmon

Ysgol Uwchradd Gymraeg
Stryd Conwy,
Yr Wyddgrug CH7 1JB
01352 750678
swyddfa@ymg.siryfflint.sch.uk
gwefan
facebook
twitter

Y Pentan

Tafarn
1-3 Heol Newydd,
Yr Wyddgrug,
CH7 1NY
facebook

Rhestr Busnesau yn ôl Dosbarth

Evans Veterinary Practice Ltd

Milfeddygfa gyfeillgar yn yr Wyddgrug ydym ni, ac mae gennym bedwar milfeddyg yma.
Ffordd Glai,
Yr Wyddgrug, CH7 1SX
01352 752919
gwefan
facebook

Grange Veterinary Hospital

Y milfeddygon mwyaf blaenllaw yn Sir y Fflint, ac rydym yma 24 y dydd 7 diwrnod yr wythnos er mwyn sicrhau bod eich anifail anwes yn cael y gofal gorau posibl.
Stryd Tyddyn,
Yr Wyddgrug, CH7 1DX
01352 700087
grangevetcomms@gmail.com
gwefan

Louboo Pet Grooming

Gwasanaeth proffesiynol ymdecáu anifeiliaid anwes mewn lleoliad ymlaciol, sy’n gallu ymdrin â mathau nerfus a bygythiol o anifeiliaid. Rydym hefyd yn ymdecáu moch cwta a chwningod, ac yn cynnal sesiynau galw heibio er mwyn torri ewinedd anifeiliaid.

60 Heol Newydd,
Yr Wyddgrug,
CH7 1NZ
07563 184079
facebook

Poochie Pampers Dog Grooming

Croeso i Poochie Pampers Dog Grooming. Ateb holl ofynion eich ci.

Uned 1, Marchnad Dan Do,
Yr Wyddgrug CH7 1AP

07775 591955
Powellcharlie95@gmail.com
facebook

Spunhill Ltd

Cwmni teuluol yw Spunhill Cyf. a sefydlwyd ym 1980 i gynnig cyngor a gwasanaethau agronomegol. Mae’r busnes wedi datblygu er mwyn cynnwys arbenigwyr iechyd anifeiliaid, tîm mwynder a chyflenwad o nwyddau cyffredinol i’r fferm, yn ein siopau yn Ellesmere, yr Wyddgrug a Hwlffordd.
Ffordd Rhuthun,
Yr Wyddgrug,
CH7 1QQ
01352 759189
gwefan
facebook

Tails a Waggin

Siop deuluol draddodiadol trin a thwtio anifeiliaid anwes ar Stryd Fawr Yr Wyddgrug ers dros 15 mlynedd.

51 Stryd Fawr,
Yr Wyddgrug CH7 1BQ

01352 759535
hello@tailsawagginmold.co.uk
facebook

Wild Birds & Pets

Rydym yn gwerthu amrywiaeth o gynhyrchion ar gyfer adar gwyllt, cŵn, cathod ac anifeiliaid bach.
Uned 4,
Canolfan Siopau, Daniel Owen,
Yr Wyddgrug,
CH7 1AP
07920 825779
wildbirdpets@gmail.com

A F Architectural Designs

Gwasanaethau Pensaernïol
Llys Y Coed,
54 Ffordd Byrnwr Gwair,
Yr Wyddgrug,
CH7 1FQ
07980799827
info@afad.co.uk
gwefan
facebook

Paterson Macaulay & Owens

Penseiri Siartredig.
9 Ffordd yr Iarll,
Yr Wyddgrug,
CH7 1AJ
01352 755703
gwefan
facebook

Barclays Bank

38/42 Stryd Fawr,
Yr Wyddgrug CH7 1BB
0345 734 5345
gwefan
facebook

Halifax

25 Stryd Fawr,
Yr Wyddgrug, CH7 1AZ
0345 720 3040
gwefan
facebook

HSBC

22 Stryd Fawr,
Yr Wyddgrug, CH7 1AR
03457 404 404
gwefan
facebook


Lloyds Bank

Stryd Fawr,
Yr Wyddgrug, CH7 1AS
0345 602 1997
gwefan
facebook


Nationwide Building Society

Cymdeithas Adeiladu
26 Stryd Fawr,
Yr Wyddgrug CH7 1AZ
0345 605 1522
gwefan

NatWest

48 Stryd Fawr,
Yr Wyddgrug CH7 1BA
0345 302 0774
gwefan
facebook

Principality Building Society


39 Stryd Fawr,
Yr Wyddgrug CH7 1BQ
01352 756345
gwefan
facebook

Santander

31 Stryd Fawr,
Yr Wyddgrug, CH7 1BQ
0800 9123123
gwefan
facebook

B&M

Stryd Gaer,
Yr Wyddgrug,
CH7 1UF
facebook

Florence & Bunce

Vintage Painted Furniture
Unit 4,
Argoed Business Park,
Chester Road,
Mold, CH7 1UE
01352 331049
website
facebook

Florence & Bunce

Dodrefn Peintiedig o’r Oes a Fu
Uned 4,
Parc Busnes Argoed,
Ffordd Gaer,
Yr Wyddgrug,
CH7 1UE
01352 331049
gwefan
facebook

Home Bargains

Stryd Gaer,
Yr Wyddgrug,
CH7 1UF
01352 872543
gwefan

Josar

Gwasanaeth fframio lluniau, fframiau wedi’u gwneud ar archeb, engrafu, torri agoriadau, nwyddau lledr o waith llaw, anrhegion bedyddio, gwasanaeth gosod batris mewn oriaduron ac engrafu tlysau.

Marchnad Dan Do,
Yr Wyddgrug, CH7 1AP
07952 643210
facebook

Mancave

Rydym yn gwerthu anrhegion pwrpasol, fframiau celfyddyd bop, posteri a phethau cofiadwy hollol ddilys – ac mae popeth yn ymwneud â byd chwaraeon ac adloniant. Bydd cewri byd chwaraeon yn dod draw i’n siop yn aml er mwyn cynnal sesiynau cwrdd a chyfarch a sesiynau arwyddo llyfrau. Mae ein cwmni’n trefnu digwyddiadau elusennol ac yn darparu pethau cofiadwy yn ôl trefniadau gwerthu a dychwelyd.
28 Stryd Wrecsam,
Yr Wyddgrug, CH7 1WS
07852 680664
andynicks@icloud.com
facebook

Mati & Meg

Siop nwyddau cartref ac anrhegion yw Mati & Meg hefyd yn cadw Paent Sialc Annie Sloan
24 Heol Newydd,
Yr Wyddgrug CH7 4GZ
01352 331606
anwen@matiameg.com
gwefan
facebook

My Moroccan Folly

Busnes yn yr Wyddgrug; Menter Crefftwr â’i gwreiddiau yn Essaouira, Moroco, sy’n ymwneud ag ymdeimlo ag adnoddau byd-eang; mae gennym ganghennau yn y DU;
Menter crefftwr bwtîc fychan yw My Moroccan Folly a sefydlwyd gan Kosovo, a Helen, gŵr a gwraig sy’n dylunio, gwneud a gwerthu anrhegion unigryw, o waith pren, sy’n hardd a defnyddiol hefyd. Kosovo sy’n dylunio a gwneud ein hanrhegion tra mae Helen yn canolbwyntio ar werthu, marchnata a datblygu’n cynhyrchion. Sut y bu i My Moroccan Folly ymsefydlu yn yr Wyddgrug, Gogledd Cymru? Wel, mae’r stori honno llawn mor unigryw â’r anrhegion yr ydym yn eu dylunio, gwneud a gwerthu. Pan fyddwch chi’n prynu anrheg gennym, yna mi gewch chi’r hanes i gyd, ynghyd â chyfarwyddiadau ynghylch gofalu am eich anrheg. Ffrwyth llafur ein llaw a’n cariad yw’n holl waith - ar gyfer ein gilydd, ar gyfer ein cartref arall, Essaouira, Moroco; yr hyn sy’n ein hysbrydoli yw’r diddordeb angerddol sydd gennym mewn gwaith crefftwr, menter a gwneud anrhegion hardd a chynaliadwy o wreiddiau a changen y binwydden thwia sydd ond yn tyfu yn rhanbarth Essaouira. Rydym yn defnyddio pren cynaliadwy ac mae ailddefnyddio ac ailgylchu yn rhan annatod o egwyddorion ein busnes. Rydym hefyd yn sicrhau bod ein costau postio a phacio cyn ised â phosibl, gan ein bod yn ailddefnyddio hen amlenni, papur ac ati. Felly os bydd gennych unrhyw flychau ac amlenni yr hoffech gael gwared â hwy, cofiwch roi gwybod inni oherwydd gallwn ni ddod i’w nôl a’u hailddefnyddio os ydych chi’n byw yn ein hardal leol.
65 Ffordd Hendy,
Yr Wyddgrug, CH7 1QR
07713997075
mymoroccanfolly@hotmail.com
facebook
twitter

P&L Homeworks

Rydym yn gwerthu anrhegion ac ategolion cartref o safon, dodrefn di-raen ffasiynol am brisiau rhyfeddol.
Marchnad Dan Do,
Yr Wyddgrug, CH7 1AP
facebook

Poundland

Siop Adrannol
Canolfan Ambrose Lloyd Centre,
Yr Wyddgrug,
CH7 1NR
01352 759408
gwefan
facebook

Poundstretcher

Yr Ardd, Storio, Cegin, Dillad Gwely, Dodrefn a llawer rhagor.
Unedau 3-4,
Canolfan Siopau Daniel Owen,
Yr Wyddgrug CH7 1AP
01352 751268
gwefan
facebook

Siop y Siswrn

Llyfrau lleol, cyrsiau a llyfrau ar gyfer dysgwyr Cymraeg, calendrau Gogledd Cymru, cardiau cyfarch Cymraeg a Saesneg, Mygiau’r Wyddgrug, anrhegion a chofroddion Cymreig, jig-sos, gemwaith Celtaidd, llwyau caru.
6-8 Heol Newydd,
Yr Wyddgrug CH7 1 NZ
01352 753200
siopysiswrn@aol.com
gwefan
facebook

STAGGERED

Mae Staggered yn darparu cyflenwad o lieiniau moethus ac ategolion dodrefnu i rai o’r cadwyni gwestai mwyaf blaenllaw yn y DU. Rydym yn cynnig gwasanaeth heb ei ail sy’n canolbwyntio’n bennaf ar ddarparu defnyddiau o safon uchel ac ymateb a darparu popeth yn gyflym. Nid ydym yn disgwyl i’n cleientiaid neilltuo amser i gael cipolwg ar lyfrynnau broliant a dewis cynnyrch sydd rywfaint yn debyg i’w hanghenion. Bydd ein cleientiaid yn dweud wrthym yr union beth y mae arnynt ei angen a dyna’r hyn a gânt gennym. Cynhyrchion moethus, pwrpasol, o safon uchel.

Canolfan Siopa Daniel Owen,
Yr Wyddgrug,
CH7 1AP
07500 657529
info.staggered@gmail.com
gwefan

The Antiques Shop

Hen bethau, effemera ac arwyddion arddangos.
22 Stryd Wrecsam,
Yr Wyddgrug CH7 1ES
01352 753052

The Book Shop

Rydym yn cadw detholiad eang o lyfrau, addas i bob oed. Rydym hefyd yn cadw mapiau’r arolwg ordnans, jig-sos a chyflenwadau celf. Mae modd archebu unrhyw lyfr nad yw gennym i gyrraedd cyn pen 24/48 awr (os yw ar gael). Porwch ein silffoedd ar-lein. Cyflenwi gartref ar gael.
33 Stryd Fawr,
Yr Wyddgrug CH7 1BQ
01352 759879
info@moldbookshop.co.uk
gwefan
facebook

The Time Travellers

Siop yn gwerthu amrywiaeth o eitemau o’r gorffennol. Mae pethau i’w casglu, hynodion, delwaith mewn ffrâm, ffasiwn ac ategolion o dras yn creu cymysgedd eclectig o ddyddiau a fu. Pa un ai ydych yn caru pethau ddoe, o dras neu hen, bydd gan y siop hon rywbeth i chi.
The Old Bowling Green Hotel,
94 Stryd Wrecsam,
Yr Wyddgrug CH7 1HG
07708 397420
thetimetravellers94@outlook.com
facebook

Trasmundi Glass

Anrhegion gwydr tawdd a lliw unigryw a wnaed â llaw a dosbarthiadau addurno gwydr
Glasdir,
Yr Wyddgrug CH7 1TN
07887 382520
wendi_trasmundi@btinternet.com
gwefan
facebook

WHSmith

Llyfrau, deunydd ysgrifennu, anrhegion a llawer mwy.
24 Stryd Fawr,
Yr Wyddgrug CH7 1AZ
01352 754569
customer.relations@whsmith.co.uk
gwefan
facebook


The Woodworks Timber Buildings

Mae Woodworks Timber Buildings (a alwyd gynt yn P&A Fencing and Timber Buildings) yn arbenigo mewn datblygu adeiladau pren cynaliadwy sy’n gost-effeithiol ac yn gydnaws â’r amgylchedd a hefyd yn hybu dysgu a chreadigedd ac yn gwella lles pobl. Gallwn ni ddylunio ac adeiladau amgylcheddau dysgu naturiol ar gyfer ysgolion, adeiladu trawiadol i’w gosod yng ngerddi cartrefi pobl, swyddfeydd sy’n ecolegol-gyfrifol, ac adeileddau arloesol yn yr awyr agored.
Ffordd Stephen Gray,
Yr Wyddgrug,
Sir y Fflint, CH7 1HE
01352 752555 ext.221
john@p-a-group.com
gwefan
facebook
twitter

Alexander's

Rydyn ni newydd lansio ein Siop Cludfwyd Pizza Baked Stone newydd. Mae ein Pitsas i gyd yn gartrefol gan ddefnyddio cynhwysion ffres o'r ansawdd uchaf
52 Stryd Fawr,
Yr Wyddgrug CH7 1BH
07912 159802
alexanderscoffee@hotmail.co.uk
facebook

Asia Sensation

Bwyty Maleisaidd.
Heol y Brenin, Yr Wyddgrug, CH7 1LA
01352 876009
asiasensation168@gmail.com
facebook

Belvedere Italian Restaurant

Bwyty Eidalaidd teuluol ydym ni sy’n coginio seigiau gwladaidd hollol ddilysedig.
85 Wrexham St, Yr Wyddgrug, CH7 1 01362 753229
facebook

Bryn Griffith Working men’s Social Club (Top Club Mold)

Mae croeso i aelodau newydd ymuno â ni. Rydym yn dangos y rhan fwyaf o’r digwyddiadau chwaraeon yn fyw ac mae’r cyfleusterau’n cynnwys dau fwrdd snwcer maint llawn ac ystafell i’w llogi.

77 Stryd Wrecsam,
Yr Wyddgrug,CH7 1HQ
01352 753651
facebook

Canolfan Gymuned Daniel Owen

Caffi’n cynnig prydau i’w bwyta i mewn ac i fynd. Fel canolfan CommUnedy wrth galon yr Wyddgrug, rydym hefyd yn llogi ystafelloedd ar gyfer grwpiau a busnesau a chynnal pob math o achlysuron.
Canolfan Siopa Daniel Owen,
Ffordd yr Iarll,
Yr Wyddgrug CH7 1AB
01352 754792
danielowencentre@outlook.com
facebook


Costa Coffee

Siop Goffi.
17 Stryd Fawr,
Yr Wyddgrug CH7 1AZ
01352 752618
gwefan
facebook

Deadwood Smokehouse

Yn Deadwood Smokehouse mi gewch chi’r bwyd Barbeciw Americanaidd ar ei orau yma yn Sir y Fflint, cig trwy fwg trwy’r dydd – bwyd gwych, diodydd gwych, coctels gwych

8 Stryd Wrecsam,
Yr Wyddgrug ,
Sir y Fflint CH7 GB
01352 754187
moldbookings@deadwoodsmokehouse.co.uk
gwefan
facebook

Doherty's Café

Rydym yn darparu prydau bwyd wedi’u coginio gartref, hyd at saladau ysgafn, gan ddefnyddio cynnyrch o’r ardal leol. Rydym hefyd yn gwerthu coffi gwych yn null yr Eidal.

65 Stryd Wrecsam,
Yr Wyddgrug,
CH7 1HQ
01352 757585
facebook

Eastern Red

Bwyty a Phrydau Parod Tsieineaidd.
1-4 Grosvenor St,
Mold CH7 1EJ
01352 757555
gwefan
facebook

Fat Boar

Bar a thŷ bwyta annibynnol sy’n cynnig bwyd bendigedig, gwasanaeth gwych, diodydd delfrydol ac awyrgylch heb ei ail.
17 Stryd Caer,
Yr Wyddgrug CH7 1EG
01352 759890
enquiries@thefatboar.co.uk
gwefan
facebook

Glasfryn

Bwyty tafarn sy'n gweini cwrw, gwin a bwyd o ansawdd gwych.
Lon Raikes,
Yr Wyddgrug,
CH7 6LR
01352 750500
glasfryn@brunningandprice.co.uk
gwefan
facebook

Just Steak

Stecdy bach annibynnol yw Just Steak. Pleidleisiwyd yn Stecdy Rhif 1 yng Nghymru 2020. Just Steak yw’r unig stecdy sy’n gweini darnau anodd eu cael fel “Bullet Steak”, “Bed Steak” a “Tres-Major Steak”… Caiff ein holl gig eidion ei aeddfedu dros am o leiaf 30 diwrnod ac rydym yn cigydda’n fewnol.
56 Stryd Fawr,
Yr Wyddgrug CH7 1BH
01352 759225
juststeakmold@gmail.com
gwefan
facebook

Lovelies Delights

Mwy na siop goffi a dewis braf yn lle ystafell de, mae Lovelies Delights yn cynnig coffi organig Masnach Deg, te rhydd lleol a theisenni nodedig ynghyd â bwyd ffres, a wnaed â llaw. O frecwast i ginio a the’r prynhawn, waeth ba bryd yr ymwelwch, fe fydd rhywbeth newydd i roi cynnig arno bob tro.
46 Stryd Fawr,
Yr Wyddgrug CH7 1BQ

01352 757836
info@loveliesdelights.com
gwefan
facebook

Maria’s Cafe

Caffi traddodiadol yn gweini prydau a thameidiau cartref gan gynnwys adran bwyd cartref Eidalaidd ar y fwydlen! Bwyd da a chroeso cynnes.
7 Stryd y Brenin,
Yr Wyddgrug,
CH7 1LA
07715376417
mariabinelli123@hotmail.com

Mel's Café

Siop Goffi.
21 Stryd Wrecsam,
Yr Wyddgrug CH7 1ET
01352 744908
facebook

Mold Ex-Servicemens Club (Bottom Club)

Yng nglwb y cyn-filwyr yn Yr Wyddgrug mae gennym ystafell fawr ar gyfer cynnal digwyddiadau, y gallwch ei llogi i fwynhau’ch digwyddiadau preifat. Mae’r offer yn cynnwys llwyfan, llawr dawnsio, goleuadau disgo â’r system uned sain ddiweddaraf un. Ac ar ben hynny mae gennym ddau fwrdd snwcer maint llawn a sgrîn anferthol!
77 Stryd Wrecsam,
Yr Wyddgrug,
CH7 1HQ
01352 752819
facebook

Parivaar

Cyfuniad unigryw o brydau bwyd Indiaidd/Bengalaidd traddodiadol a modern. Bwyty a phrydau parod.
Stryd Grosvenor,
Yr Wyddgrug CH7 1EJ
01352 752541
info@parivaar.co.uk
gwefan
facebook

Pen Y Bont Farm

Bwyty a thafarn sy’n croesawu teuluoedd. Mae gennym ddewis amrywiol o brydau bwyd a diodydd, fel cyw iâr rhost a choctels.
Fferm Pen-y-Bont,
Ffordd Gaer,
Yr Wyddgrug,
CH7 1EJ
01352860101
penybontfarm.mold@marstons.co.uk
gwefan
facebook
twitter
Instagram

Primo Amore

Bwyty Eidalaidd.
33 Heol Newydd,
Yr Wyddgrug, CH7 1NY
01352 757457
primoamore04@gmail.com
gwefan
facebook

Queens Head

Tafarn a Bwyty
Ffordd Gaer,
Yr Wyddgrug,
CH7 1QU
01352 218266
gwefan
facebook

Red Lion

Tafarn
15 Stryd Wrecsam,
Yr Wyddgrug,
CH7 1ET
01352 758739
gwefan
facebook

Rubens

Coffi crefftwr yn yr Wyddgrug.
24 Stryd Fawr,
Yr Wyddgrug,
Sir y Fflint, CH7 1AZ
01352 754111
rubens.coffee@hotmail.com
facebook

Spoons & Forks

Bistro’n gweini brecwast, cinio, te’r prynhawn a phryd min nis arbennig. Teisenni a diodydd. Addas ar gyfer ymborth figan a rhydd o lwten.
1 Siambrau’r Iarll, Ffordd yr Iarll,
Yr Wyddgrug, CH7 1 AL
01352 754612
facebook

The Gathering

Siop goffi’n gweini coffi lleol a theisenni a bwyd pob cartref.
1A Ffordd yr Iarll,
Yr Wyddgrug CH7 1AX
07434 504807
rick@thegatheringmold.co.uk
facebook

Tafarndy'r Wyddgrug

Microdafarn yn yr Wyddgrug a’r Ficrodafarn gyntaf yng Ngogledd Cymru
2, Earl Chambers,
Stryd yr Iarll,
Yr Wyddgrug,
Sir y Fflint CH7 1AL
01352 218188
facebook

The Griffin

Tafarn
1 Stryd Fawr,
Yr Wyddgrug, CH71BQ
07827 757115
griffininn5@gmail.com
facebook

Truly Scrumptious

Ystafell de draddodiadol unigryw yn yr Wyddgrug yw Truly Scrumptious lle cewch chi groeso cynnes bob amser. Teisennau a sgons cartref, brecwastau iach. Prydau cinio ysgafn.
8 Stryd y Brenin,
Yr Wyddgrug,
CH7 1LA
01352 217210
facebook

Venue Alexandra, Clwb Pêl-droed Mold Alex

Rydym yn glwb pêl-droed lleol gyda chaffi a bar trwyddedig ac ystafell achlysuron i’w harchebu hefyd ar gyfer partïon ac achlysuron preifat.
Parc Alun,
Ffordd Dinbych,
Yr Wyddgrug CH7 1FT
07958074124
venuealexandra@gmail.com
facebook

Waffle Box Mold

Wafflau melys a sawrus, ysgytlaethau, coffi barista a siocled poeth, cyrfau, gwin a choctels.
1 Adeiladau’r Iarll,
Yr Wyddgrug,
CH7 1AN
01352 753177
gwefan
facebook

Y Baedd Bach

Siop goffi ynghanol tref yr Wyddgrug.
4-5 Y Groes,
Yr Wyddgrug CH7 1ER
01352 754175
facebook

Y Delyn Wine Bar

Rydym yn gwerthu dros ugain o gyrfau arbenigol o Wlad Belg, rhestr o gyrfau Crefft yr ydym yn ei diweddaru’n gyson, unarddeg o gyrfau wastad ar gael gan gynnwys cyrfau gwadd, ynghyd â rhestr helaeth o winoedd i fodloni pob chwaeth. I gyd-fynd â’ch diodydd mae gennym ddewis bendigedig o tapas sy’n llawn blasau ysbrydoledig y Dwyrain Canol, trwy Sbaen a Gogledd Affrica. Caiff ein holl fwyd ei baratoi’n ffres a’i goginio’n berffaith, gan ein pen-cogyddioin sydd wedi’u hyfforddi’n fedrus i wneud tapas.
3 Stryd y Brenin,
Yr Wyddgrug,
CH7 1LA
01352 759642
facebook

Y Pentan

Tafarn
1-3 Heol Newydd,
Yr Wyddgrug,
CH7 1NY
facebook

Advocacy Services North East Wales (ASNEW)

Mae ASNEW yn darparu amrywiaeth o Wasanaethau Eiriolaeth ledled Sir y Fflint, Wrecsam a’r cylch
Swyddfeydd y Llawr 1af,
42 Stryd Fawr,
Yr Wyddgrug,
CH7 1BH
01352 759332
gwefan

Age Cymru

Siop elusen
28 Stryd Fawr,
Yr Wyddgrug,
CH7 1AZ
01352 700067
gwefan
facebook

Barnardo's

Siop elusen
4 Stryd Fawr,
Yr Wyddgrug,
CH7 1AZ
01352 757447
gwefan
facebook

British Heart Foundation

Siop elusen
8 Stryd Fawr,
Yr Wyddgrug, CH7 1AZ
01352 750791
M21@bhf.org.uk
gwefan
facebook

Capacity Marketing for Charities

Rydym yn fwyaf adnabyddus am ein rhaglenni elusennol Free Wills – Free Wills Month a’r Free Wills Network, yn cynorthwyo elusennau gyda’u codi arian etifeddol.
Uned 17, Parc Busness,Y
r Wyddgrug, Ffordd Wrecsam, CH7 1XP
01352 755771
enquires@capacity-marketing.com
gwefan
facebook
twitter

Cyngor Ar Bopeth Sir y Fflint

Mudiad Gwirfoddol/y Trydydd Sector sy’n darparu gwasanaeth cynghori, rydym yn cynnig cyngor cydgyfrinachol, diduedd ac annibynnol, am ddim, i bobl Sir y Fflint. Rydym yn rhoi i bobl yr wybodaeth a’r hyder y mae arnynt eu hangen er mwyn camu ymlaen – ni waeth pwy ydynt ac ni waeth beth yw eu problem.

Tŷ Terrig,
Stryd Gaer,
Yr Wyddgrug, CH7 1EG
01352 706841
admin@flintshirecab.org.uk
gwefan
facebook
twitter
instagram

Cyngor Gwirfoddol Sir y Fflint

Sefydliad ambarél yw Cyngor Gwirfoddol Sir y Fflint sy’n gweithredu ar gyfer elusennau a grwpiau gwirfoddol a chymunedol yn y sir. Trwy gyfrwng Cytundeb Seilwaith Llywodraeth Cymru, mae ein gwasanaethau’n cynnwys:

  • Darparu gwybodaeth, cyngor a hyfforddiant ynghylch cyllid a threfn llywodraethu (cynnal grŵp neu sefydliad yn llwyddiannus)
  • rhoi cymorth i grwpiau er mwyn iddynt benodi a rheoli gwirfoddolwyr yn effeithiol
  • Cynorthwyo unigolion i fachu ar y cyfle iawn i wirfoddoli, a darparu rhaglen wirfoddoli gymorthedig ar gyfer unigolion sy’n wynebu rhwystrau i wirfoddoli
  • Creu cyfleoedd rhwydweithio, dysgu a rhannu ar gyfer gweithwyr a gwirfoddolwyr y trydydd sector. Rhestru ac ymateb i’r anghenion hyfforddiant a dysgu yn y trydydd sector. Sicrhau bod y penderfynwyr yn gwybod beth yw sylwadau barn y sector gwirfoddol
  • Meithrin partneriaethau â’r sefydliadau gwirfoddol a statudol. Ymateb i anghenion y gymuned ar y cyd ag asiantaethau eraill
Corlan Parc Busnes Yr Wyddgrug,
Ffordd Wrexham,
Yr Wyddgrug Sir y Fflint, CH7 1XP
01352 744030
mel.salisbury@flvc.org.uk
gwefan
facebook
twitter

Mind Gogledd Ddwyrain Cymru

Cefnogi pobl yn Sir y Fflint a Wrecsam gyda'u hiechyd meddwl a'u lles emosiynol. Rydym yn darparu nifer o wasanaethau yn Yr Wyddgrug, gan gynnwys Cwnsela, yn ogystal â nifer o weithgareddau lles. Cysylltwch â ni am fwy o wybodaeth..

Y Ganolfan Les, 23b Stryd Caer,
Yr Wyddgrug,
CH7 1EG
01352974430
enquiries@newmind.org.uk
gwefan
facebook

NEWCIS

Mae siopau elusennol NEWCIS yn cynorthwyo i godi arian er mwyn rhoi cymorth i ofalyddion lleol nad ydynt yn cael eu talu.
Canolfan Siopau Daniel Owen,
Yr Wyddgrug, CH7 1AP
01352 250144
enquiries@newcis.org.uk
gwefan
facebook
twitter
instagram

NEWCIS Carers Centre

Mae NEWCIS yn darparu gwybodaeth, cefnogaeth un ag un, hyfforddiant a chwnsela i ofalyddion sy’n rhoi cefnogaeth ddi-dâl i’w teuluoedd neu ffrindiau sy’n byw yng Ngogledd-ddwyrain Cymru.

28-44 Heol Newydd,
Yr Wyddgrug, CH7 1NZ
01352 752525
enquiries@newcis.org.uk
gwefan
facebook
twitter
instagram

Nightingales

Siop elusen
20 Heol Newydd,
Yr Wyddgrug,
CH7 1NZ
01352 752373
gwefan
facebook

NYAS Cymru

Swyddfa Elusen
43-47 Stryd Fawr,
Yr Wyddgrug,
CH7 1BH
01352 751399
gwefan

Oxfam

Siop elusen
Canolfan Siopa Daniel Owen,
Yr Wyddgrug,
CH7 1AP
01352 757156
gwefan
facebook

North Wales Animal Rescue (Charity Shop)

Siop elusen sy’n cefnogi gwaith Mudiad Achub Anifeiliaid Gogledd Cymru, sef yr elusen lles anifeiliaid fwyaf yn y Gogledd-Orllewin. Bob blwyddyn rydym yn gofalu am fwy na 1,800 o anifeiliaid anwes y cartref.
Heol Newydd,
Yr Wyddgrug, CH7 1NZ
01352 750652

Same but Different

Sefydliad yw ‘Same but Different’ sy’n defnyddio’r celfyddydau i sicrhau newid cymdeithasol er gwell er mwyn dod â chymunedau at ei gilydd a rhoi sylw amlwg i faterion anghydraddoldeb. Rydym yn llunio prosiectau celfyddyd sy’n ysgogi’r meddwl sy’n fodd i hybu trafodaeth, newid agweddau a grymuso’r bobl hynny sydd wedi cael eu heffeithio. Mae ein hwbfa ‘Rare Navigator’ a ‘Care for Rare’ yn cynnig cymorth a chyfarwyddyd i deuluoedd y mae clefydau prin wedi cael effaith arnynt.
Yr Hen Gapel,
91 Stryd Wrecsam,
Yr Wyddgrug CH7 1HQ
07971 983028
enquiries@samebutdifferentcic.org.uk
website
facebook
twitter
instagram

Save the Children

Siop elusen yn gwerthu dillad, llyfrau, trugareddau, nwyddau cartref ac anrhegion

4 Lôn yr Eglwys,
Yr Wyddgrug,
CH7 1BW
01352 752753
moldshop4@gmail.com
gwefan
facebook

Tenovus

Siop elusen
44 Stryd Fawr,
Yr Wyddgrug,
CH7 1BH
01352 759012
gwefan

The Counselling Hub Charity

Siop elusen fanwerthol
9 Stryd Wrecsam,
Yr Wyddgrug, CH7 IET
01352331330
contact@thecounsellinghubcharity.com
gwefan
facebook

The FDF

Sefyliad partneriaeth ar gyfer pobl anabl yw’r FDF (Fforwm Anabledd Sir y Fflint gynt), ac mae pob un aelod yn cydwewithio er mwyn meithrin, datblygu a rhoi cymorth i faes galluogrwydd, cydraddoldeb, byw’n anibynnol a symudedd ledled Cymru.
Neuadd y Dref,
Ffordd yr Iarll,
Yr Wyddgrug,
Sir y Fflint.
CH7 1AB
01352 756618
gwefan
facebook

The Salvation Army

Siop elusen a chaffi Byddin yr Iachawdwriaeth.
27 Stryd Wrecsam, Yr Wyddgrug CH7 1ET
01352 757998
gwefan
facebook

Sparkling Transformations Ltd

Cwmni proffesiynol glanhau cartrefi ac adeiladau masnachol sy’n gweithredu yn Sir y Fflint , Sir Gaer, Ellesmere Port, Cilgwri a Sir Ddinbych
50 Stryd Fawr,
Yr Wyddgrug, Sir y Fflint, CH7 1BH
0741 5472179
mikeandsim@outlook.com
facebook

Atropa Cleaning Services

Tîm proffesiynol, profiadol ac ymroddedig ydym ni, sy’n cynnig amrywiaeth o wasanaethau glanhau. Mae ein gwasanaethau’n cynnwys eiddo domestig a masnachol, adeiladau ar rent, lletyau gwyliau ar osod, a llawer mwy er mwyn sicrhau y bydd ein cwsmeriaid yn fodlon ar ein gwasanaeth. Rydym yn cynnig gwasanaeth glanhau carpedi/clustogwaith, golchi dillad, smwddio a gwasanaethau glanhau poptai.
The Britannia Inn,
57 Stryd Wrecsam,
Yr Wyddgrug, CH7 1ET
01352 756552
gwefan
facebook

Bliss Lingerie Ltd

Mae Bliss Lingerie Cyf. yn cynnig gwasanaeth ffitio bronglwm personol, gan arbenigo mewn bronglymau arferol, brondrychiad, mamolaeth, nyrsio, chwaraeon ac i enethod yn eu harddegau. Rydym hefyd yn cadw stoc amrywiol a helaeth o nicers, siapddillad a hosanau. Yn ein siop ac ar-lein hefyd mae ein dillad ‘Bliss Fashion Edit’ ac esgidiau ar gael – ffasiwn arbennig i ferched.
5 Adeiladau’r Iarll,
Ffordd yr Iarll,
Yr Wyddgrug,
CH7 1AN
01352 217276
gwefan
facebook

Chain Store Outlet

Rydym yn gwerthu dilladau siopau cadwyn i bawb yn y teulu am brisiau bargen.
Canolfan Siopau Daniel Owen,
r Wyddgrug CH7 1AP
facebook

Choice Workwear Ltd

Cyflenwyr dillad gwaith a Chyfarpar Diogelu Personol i bob math o sectorau busnes. Rydym hefyd yn cynnig gwasanaeth brodwaith mewnol a gwasanaeth argraffu.
Vision House,
Ffordd Ddinbych,
Yr Wyddgrug,
CH7 1FT
01352 748672
info@choiceworkwear.wales
gwefan
facebook
twitter
instagram

Florence & Company

Dillad merched o’r Eidal, ynghyd ag esgidiau, sgarffiau ac ati.
14 Stryd Fawr,
Yr Wyddgrug CH7 1AZ
01352 751436
sales@florenceandcompany.co.uk
gwefan
facebook

Forrester

Rydym yn arbenigo mewn gwerthu dillad ysgol.
14-16 Heol Newydd,
Yr Wyddgrug, CH7 1NZ
01352 756636
gwefan

Gemania Jewellers

Gemwaith aur ac arian, rydym yn prynu aur a hefyd yn trwsio gemwaith
Uned 7C,
Marchnad Dan Do,
Yr Wyddgrug, CH7 1AP
07984 629147
Gemania.jewels@gmail.com
facebook

Glambox

Colur, penwisgoedd cyfaredd, bagiau, pyrsiau, sgarffiau a menig, gemwaith ffasiwn ac yn y blaen
Uned 7A,
Marchnad Dan Do,
Yr Wyddgrug, CH7 1AP
07984 629147
glambox2019@gmail.com

Goldfields Jewellers

Dewis mawr o emwaith gan gwmnïau Aur Clogau, Fiorelli, Celtic a llond gwlad o ddarnau unigol. Yn ogystal ag oriaduron Sekonda, mae gennym ni weithdy gemwaith ar y safle, gwasanaeth trwsio oriaduron a gosod batris. Rydym hefyd yn prynu aur ac arian.

6 Stryd Caer,
Yr Wyddgrug, CH7 1EG
01352 757852
Julian.murphy90@yahoo.co.uk
gwefan
facebook


Jane Davies

Dillad ac ategolion moethus i ferched gyda gwasanaeth dylunio wrth fesur ar gael yn fewnol.
10 Stryd Wrecsam,
Yr Wyddgrug CH7 1ES
01352 700101
jane@janedavies.co.uk
gwefan
facebook

Mococo

Mae gan siop Mococo’r Wyddgrug ddetholiad eang o rai o’r brandiau a dylunwyr gemwaith mwyaf ffasiynol. Galwch heibio ein siop yn yr Wyddgrug am brofiad siopa cynnes a chroesawus wrth bori dylunwyr fel Clogau, Pandora, Swarovski, ChloBo, Thomas Sabo, Nomination a mwy.
3 Ffordd yr Iarll,
Yr Wyddgrug CH7 1AN
01352 700 456
mold@mococo.co.uk
gwefan
facebook

Peacocks

Siop gadwyn ffasiynol sy’n cynnig dillad, esgidiau ac ategolion am brisiau rhatach i’r holl deulu.
Uned 2,
Canolfan Siopau Daniel Owen,
Yr Wyddgrug CH7 1AP
01352 759759
gwefan
facebook

Pwdin Bach

Dillad plant ac anrehgion i blant
Canolfan Siopa Daniel Owen,
Yr Wyddgrug,
CH7 1AP
07542702800
pwdinbach@hotmail.com
facebook

RainbowBiz Hippy Shop

Mae’r Hippy Shop yn gwerthu nwyddau gwahanol, masnach deg, a dillad gŵyl, masgiau, arogldarth, dalwyr breuddwydion, dalwyr haul, clychau gwynt, cwrlidau Indiaidd, esgidiau mawr, hetiau, bagiau, anrhegion, a gemwaith. Gallwch gael hyd i ni hefyd ar-lein a defnyddio ein gwasanaeth clicio a chasglu gwych. Holl elw’n mynd yn ôl i brosiectau RainbowBiz commUnedy.

Mae ’na groeso bob amser i’n cyfeillion pedwartroedog ddod draw â’u “pobl” i gael golwg ar yr Hippy Shop. Neu beth am gymryd saib y tu allan i’r siop am funud er mwyn cael llymaid o ddŵr oer, Cymreig - bendigedig!

8 Canolfan Siopa Daniel Owen,
Yr Wyddgrug CH7 1AP
07759 753473
info@rainbowbizhippyshop.org.uk
gwefan
facebook

Rock Bottom

Dillad, esgidiau a gemwaith merched
27 Stryd Fawr,
Yr Wyddgrug CH7 1AZ
01352 751436
sales@florenceandcompany.co.uk
gwefan
facebook

Sheila Williams

Detholiad o emwaith aur ac arian, gan gynnwys Clogau, Ortak, Punty. Seiko, watshis Rotary, clociau, nwyddau grisial, tancardiau, fflasgiau poced, blychau gemwaith, dolenni llewys, fframiau pictiwr ac anrhegion cyffredinol. Trwsio gemwaith a watshis, cyfnewid batrïau, addasu breichledi a strapiau.
39/41 Stryd Wrecsam,
Yr Wyddgrug, CH7 1ET
01352 752314
sheilawilliamsjewellers@btconnect.com

Simmi

Boutique dillad merched hefyd yn gwerthu anrhegion, gemwaith, bagiau, canhwyllau a phersawr. Mae brandiau’n cynnwys French Connection, Saint Tropez, Soya Concept, Italian Fashion, Joma Jewellery, Katie Loxton, East of India, The Bath House a mwy…
10A Heol Newydd,
Yr Wyddgrug,
CH7 1 NZ
01352 218162
hello@simmiwoman.co.uk
gwefan
facebook

Vaughan Davies

Busnes manwerthu hirsefydlog yn gwerthu dillad o safon i ddynion a dillad hamdden i ferched. Arbenigwr siwtiau gyda rhai o’r brandiau dillad gorau o Brydain a’r cyfandir. Llogi dillad a gwasanaeth addasiadau cyflym ar gael hefyd.
1-3 Stryd Wrecsam,
Yr Wyddgrug CH7 1ET
01352 752632
info@vaughandavies.co.uk
gwefan
facebook

Wildcats Shoes & Accessories

Ffasiynau merched, esgidiau, bagiau llaw, gemwaith a theganau meddal Jellycat
26 Heol Newydd,
Yr Wyddgrug CH7 1NZ
01352 750520
facebook

Clwb Rygbi Yr Wyddgrug

Rydym wastad yn croesawu chwaraewyr newydd.
Ffordd Gaer,
Yr Wyddgrug,
CH7 1UF
01352 755635
gwefan
facebook

Cymdeithas y Lluoedd Wrth Gefn a Chadetiaid (Cymru)

Ffordd yr Iarll,
Yr Wyddgrug,
CH7 1AX
01352 752782

Golden Lion Sub Aqua Club

Clwb BSAC hynod gyfeillgar ac egniol ydym ni sy’n mwynhau plymio bob wythnos mewn amryw fannau yng Ngogledd Cymru. Byddwn yn mynd ar deithiau yn aml, i fannau eraill yn y DU a dramor. Rydym yn cwrdd bob nos Fercher am 8pm yng Nghanolfan Chwaraeon yr Wyddgrug, ac os hoffech ddysgu sut i blymio neu snorcelu neu os ydych eisoes yn gallu plymio, mae croeso ichi ddod i’n cyfarfod. Mi gewch chi archwilio byd hollol newydd o dan y don! Yn ystod misoedd yr haf byddwn yn gwneud defnydd da o’n cwch plymio sy’n gyflawn o bob offer, ac yn mynd i weld rhai o’r basgreigiau, y llongau drylliedig a’r cildraethau hardd sydd i’w gweld o amgylch Ynys Môn a Gogledd Cymru.

Canolfan Chwaraeon Yr Wyddgrug,
Ffordd Wrecsam,
Yr Wyddgrug,
CH7 1HT
01244 550169
diving@goldenlionsac.org.uk
gwefan
facebook

Mold Cricket Club

Rydym yn cynnal sesiynau ymarfer/hyfforddi i’r holl sêr a phlant iau ar ddyddiau Gwener, gyda 4 tîm oedran hŷn yn cynnig criced yn ystod penwythnosau a chanol wythnos. Mae gennym ystafelloedd i glybiau a bar ar gael i’w llogi, felly mae croeso ichi ddod draw i’n gweld!
Ffordd Gaer,
Yr Wyddgrug,
CH7 1UF
01352 756066
gwefan
facebook

Mold Flower Club

Mae’n cwrdd bob 3ydd dydd Iau ym mhob mis yn Neuadd Eglwys Dewi Sant, ac mae croeso cynnes i bawb sy’n mwynhau blodau. Noson ymlaciol dros ben yw hon pan fydd pawb sy’n mynd yno’n cael cyfle i eistedd a gwylio amryw arddangoswyr dawnus yn llunio trefniadau blodau hardd. Ar ddiwedd y noson gellir ennill yr arddangosiadau mewn raffl.

Neuadd Eglwys Dewi Sant,
Lôn Dewi Sant,
Yr Wyddgrug, CH7 1LH
07809 375228
gwefan

Mold Tennis Club

Cyfle i unrhyw un sy’n dymuno chwarae tenis.
Maes Bodlonfa,
Mold CH71DR
07835909997
krymertennis@gmail.com
gwefan
facebook
twitter
instagram

Mold WI (Women's Institute)

Sefydliad sy’n dod â merched at ei gilydd gyda’r bwriad o wneud ffrindiau, rhannu profiadau, dysgu a chael hwyl.
Cyfrinfa Seiri Rhyddion,
Ffordd yr Iarll,
Yr Wyddgrug
01352 799223
Hazelevans2@btinternet.com
facebook

Seishin Ryu Ju Jitsu

Clwb Jw-jitsw hwyliog i’r teulu, ar gyfer plant 7+ oed ac oedolion – sy’n cynnig gwersi jw-jitsw clasurol a modern, paffio o hyd braich, trechu at y llawr yn null Brasil, hunanamddiffyn ar y stryd, a ffitrwydd.
Dydd Mawrth ac Iau 6pm – 8pm.
Ysgol Bryn Coch,
Ffordd Victoria,
Yr Wyddgrug, CH7 1EW
07791789028
seishinryujujitsu@gmail.com
gwefan
facebook
twitter

Parkfields Community Centre

Canolfan gymuned groesawgar â chyfleusterau rhagorol, maes parcio a Wi-Fi. Mae amrywiaeth o ystafelloedd ar gael i’w llogi ac mae nifer helaeth o sefydliadau’n defnyddio’r Ganolfan. Mae Parkfields yn cynnal Cynllun Oergell Cymunedol, Clybiau i Blant a Phobl Ifanc, ac er mwyn cael rhagor o wybodaeth neu gyfle i fwrw golwg ar y lle mae croeso ichi anfon e-bost i’r Ganolfan.

Canolfan Gymuned Parkfields,
Ash Grove,
Yr Wyddgrug CH7 1TB
01352 756337
parkfieldsccmol@outlook.com
facebook

Amanda's Fabrics

Deunyddiau cotwm o safon ar gyfer cwiltio a gwneud dillad. Dewis llawn o fanion gwnïo. Dosbarthiadau gwnïo ar gyfer dechreuwyr llwyr, gwneud dillad, cwiltio a brodwaith.
30 Stryd Fawr,
Yr Wyddgrug CH7 1BH
07849 962312
amandasfabrics@gmail.com
gwefan
facebook

Cambria Costume House

Mae gan Cambria Custom House wisgoedd theatr i'w llogi sy'n ymwneud â phob oes hanesyddol, ynghyd â gwasanaeth gwneud gwisgoedd at y pwrpas. Ar ben hynny mae gennym le gweithdy creadigol lle byddwn yn cynnal gweithdai a chyrsiau trwy gydol y flwyddyn ar gyfer dechreuwyr a dysgwyr uwch mewn torri patrymau, teilwrio, staesiau, gwneud hetiau, brodwaith, gwneud gwisgoedd, gwnïo a thecstilau creadigol.
Yr 2il Lawr,
43-47 Stryd Fawr,
Yr Wyddgrug,
CH7 1BQ
01352 758796
gwefan
facebook

Kate Barlow Embroidery

Rwyf yn ddylunydd a thiwtor brodwaith llaw, ac fe enillais radd ar ôl dilyn Rhaglen Tiwtoriaid y Dyfodol yn yr Ysgol Frenhinol ar gyfer Gwniadwaith. Defnyddiaf fy mhecynnau brodwaith fy hun i addysgu, yn lleol a rhyngwladol, gan ddefnyddio technegau traddodiadol mewn modd cyfoes. Rwyf hefyd yn ymhyfrydu mewn cyfuno fy mrodwaith â’m hoffter angerddol o wisg hanesyddol, a byddaf yn llunio pecynnau wedi’u seilio ar ddarnau gwreiddiol. Gall fy nosbarthiadau ddarparu ar gyfer dysgwyr o bob gallu, o ddechreuwyr pur hyd at bwythwyr mwy datblygedig.

Uwchben Williams Estates,
Stryd Fawr,
Yr Wyddgrug,
CH7 1AZ
07990 921982
katenataliebarlow@gmail.com
gwefan
facebook
instagram

Minorca Alteration's

Gwasanaeth o safon uchel. Ail-steilio a phatrymu, gwasanaeth ffitio a gwaith trwsio cyffredinol.
7 B Marchnad Dan Do,
Yr Wyddgrug, CH7 1AP
07908 654192
minorcarios777@gmail.com

Sheilas

Gwasanaeth gwneud newidiadau mewn dillad a theilwra.
31A Stryd Wrecsam,
Yr Wyddgrug,
CH7 1ET
01352 756515

Yarn O’clock

Siop edafedd unigryw yng Ngogledd Cymru, yn arbenigo mewn edafedd Prydeinig gan gynnwys cyflenwyr lleol, Cambrian Wool, John Arbon, Garthenor Organic ac WYS. Cyngor, gweithdai a chyflenwadau cyfeillgar ac arbenigol ar gyfer eich holl anghenion gweu / crosio.
2 Ffordd yr Iarll,
Yr Wyddgrug CH7 1AJ
01352 218082
yarnoclock@gmail.com
gwefan
facebook

Get Connected

Get Connected ydym ni – y siop ffonau sy’n hwyluso popeth ar gyfer y cwsmer. Yn y DU, ni yw’r manwerthwr ffonau mwyaf sydd mewn perchnogaeth breifat.
Y Groesffordd,
1a Stryd Fawr,
Yr Wyddgrug CH7 1AZ
01873 85 88 11
admin@get-connected.com
gwefan
facebook

Net Result

Wedi'i sefydlu ym 1996, mae gan NetResult enw rhagorol ledled y DU am ddarparu datrysiadau a chefnogaeth TG ragorol, pob cleient mawr a bach. Gyda dros 20 mlynedd o brofiad o dan ein gwregys, rydym yn deall y dylid trin anghenion pob cleient fel achos unigol.
100 Stryd Fawr,
Yr Wyddgrug,
CH7 1BH
01244 478638
gwefan
facebook

PRS Telecom Ltd

Darparwr telathrebu o fusnes i fusnes yw PRS Telecom ac rydym yn cynnig amrywiaeth o atebion i ddatrys problemau eich busnes penodol
8/8a Heol y Brenin ,
Yr Wyddgrug,
Sir y Fflint CH7 1LA
0330 400 4321
customerservice@prstelecom.co.uk
gwefan
facebook

Tech 51 Mold

Ategolion ffonau poced, atgyweiriadau a datgloi.
Canolfan Siopa Daniel Owen,
Yr Wyddgrug,
CH7 1AP
07717 595504
facebook

The Allyway

Trwsio cyfrifiaduron ac atebion cyfrifiadurol
Y Llawr 1af,
82 Stryd Fawr,
Yr Wyddgrug,
CH7 1BH
01352 751157
info@theallyway.co.uk
gwefan

This Digital

Asiantaeth farchnata digidol yw This Digital sy’n arbenigo mewn hysbysebion ‘Talu Fesul Clic’. Rydym yn cydweithio â busnesau uchelgeisiol o bob math a maint sy’n dymuno datblygu rhagor ar eu marchnata digidol gyda’r bwriad o sicrhau twf hirdymor i’w busnesau – twf sy’n gwneud elw.
52 Stryd Fawr,
Wyddgrug,
Sir y Fflint, CH7 1BH
01352 876200
gwefan

Academy of Design

Busnes teuluol cyfeillgar a dibynadwy, a sefydlwyd yn 1998, ar gyfer dylunio a gosod Prydeinig, ceginau ac ystafelloedd gwely gosod o safon. Gallu gwneud pob prosiect o’i ddechrau i’w ddiwedd.
36 Stryd Wrecsam,
Yr Wyddgrug CH7 1ES
01352 751567
info@academyofdesign.co.uk
gwefan

Anderson Blinds

Busnes teuluol yn gwerthu llenni, bleindiau, eitemau dodrefnu’r cartref. Rydym yn cynnig gwasanaeth cyflenwi, mesur a gosod. Mae holl gynhyrchion wrth fesur.
4 Ffordd yr Iarll,
Yr Wyddgrug CH7 1AJ
01352 752467
enquiries@andersonsblinds.co.uk
gwefan
facebook

Benchmarx Kitchens & Joinery

Mae ein tîm arbenigol yma, yn y fan a’r lle, i gydweithio â chi er mwyn ichi gael eich cegin ddelfrydol.
Rydym wedi’n lleoli y tu mewn i Travis Perkins,
64 Heol Newydd,
Yr Wyddgrug,
CH7 1NZ
01352 744406
gwefan

Bevans (Home & Garden)

Cwmni hirsefydlog yng Ngogledd Cymru, Gororau Cymru, Sir Gaer a Chilgwri ydym ni, ac rydym yn manwerthu nwyddau gwaith haearn, garddio a DIY. Ein nod yw gwerthu cynnyrch gwaith haearn o safon uchel, nwyddau’r prif frandiau am brisiau cystadleuol.
68 Stryd Fawr,
Yr Wyddgrug, CH7 1BE
01352 751714
gwefan
facebook

Flooring & Blinds

Beth bynnag yr ydych yn ei wneud - diweddaru’ch addurnwaith neu osod offer mewn cartref newydd sbon - beth am ichi adael i ddawn y dylunydd, Flooring & Blinds, berffeithio popeth ichi, gyda’n dewis trawiadol o lenni at chwaeth y cwsmer.
20 Stryd Gaer,
Yr Wyddgrug CH7 1EG
01352 750874
gwefan

Freedom Showers

Busnes teuluol yw Freedom Showers ac at ei gilydd mae gennym fwy na 25 mlynedd o brofiad o weithredu yn y farchnad symudedd.
12 Heol Newydd,
Yr Wyddgrug CH7 1NZ
01352 750099
info@freedomshowersltd.co.uk
gwefan
facebook


Gregory's Rugs & Carpets

Busnes teuluol bychan ydym ni, sy’n ymfalchïo mewn rhoi gwasanaeth i’r cwsmer, a rhoi’r pwys mwyaf ar bob tasg a wnawn. Rydym yma i ddigoni pob un o’ch anghenion ar gyfer llawr eich cartref ac mae gennym ddewis helaeth o rygiau, gorchyddion finyl, carpedi a laminiadau.
54 Stryd Fawr,
Yr Wyddgrug CH71 1BH
01352 754481
gregoryscarpets@outlook.com
facebook

Grosvenor Carpets & Furniture

Am garpedi a lloriau hardd gan lawr-osodwyr profiadol, beth am ichi ffonio Grosvenor Carpets & Furniture. Cewch ddewis o blith yr amrywiaeth aruthrol o ddefnydd llorio sydd gennym, a hyn i gyd am brisiau isel bendigedig.
12 Stryd Wrecsam,
Yr Wyddgrug, CH7 1ES
01352 700002
gwefan
facebook

KMA Tool Hire & Sales

Rydym yn gwmni llogi, gwerthu a chreu atebion annibynnol lleol sy’n cynnig llogi offer, gwerthu offer, ategolion offer, Cyfarpar Diogelu Personol, offer coedwigaeth, offer garddio, dillad arolygu, nwyddau traul a rhannau diogel ac o safon i’w gwsmeriaid; yn brydlon ac am bris cystadleuol.
Uned 8, Parc Busnes Broncoed,
Ffordd Wrecsam,
Yr Wyddgrug CH7 1HP
01352 873511
cs@kmatoolhiresales.co.uk
gwefan
facebook

Michel Davies (Electrical Services)

Gwasanaeth trwsio offer.
3A Stryd Caer,
Yr Wyddgrug,
CH7 1EG
01352 753496

Morgans of Mold

Cyflenwr adeiladwyr, DIY, cyflenwr amaethyddol
Ffordd Ddinbych,
Yr Wyddgrug,
Sir y Fflint, CH7 1BF
01352 746909
mold@morgansltd.com
gwefan
facebook

Sliding Robes

Yn Sliding Robes yr Wyddgrug, mi gewch chi ddrychau mewn ffrâm a drysau solet addurnol, o safon uchel, wedi’u gwenud wrth fesur, ym Mhrydain – a hyn i gyd mewn amrywiaeth eang o liwiau a chabolwaith.
33 Stryd Wrecsam,
Yr Wyddgrug, CH7 1ET.
01352 759868
slidingrobesmold@yahoo.com
gwefan
facebook

Snowdonia Windows & Doors Ltd

Ffenestri, drysau ac ystafelloedd gwydr
Ystad Ddiwydiannol Bromfield,
Yr Wyddgrug, CH7 1HA
01352 758812
reception@snowdoniawindows.co.uk
gwefan
facebook
twitter

Taps 'n Tubs

Gwasanaeth Gwerthu Ystafelloedd Ymolchi a Phlymwaith i’r Fasnach a’r Cyhoedd
Uned 2,
Parc Busnes Argoed,
Ffordd Gaer,
Yr Wyddgrug,
CH7 1UE
01352 700129
facebook

Travis Perkins

Cyflenwyr adeiladwyr
64 Heol Newydd,
Yr Wyddgrug,
CH7 1NZ
01352 752255
gwefan
facebook

Truwood Furniture Ltd

Seiri dodrefn pwrpasol nodedig – cafodd ei sefydlu ym 1984 gan Gordon Cook (y Rheolwr-Gyfarwyddwr). Rydym yn cynhyrchu dodrefn a chydrannau ar gyfer ceginau, ystafelloedd gwely ac ystafelloedd ymolchi ar gyfer ein cwsmeriaid masnach sydd â chleientiaid chwaethus. Yn yr ardal hon, dyma’r cwmni mwyaf sy’n cynhyrchu dodrefn pren.
Ystâd Ddiwydiannol Bromfield,
Yr Wyddgrug,
Sir y Fflint, CH7 1XB
01352750777
info@truwoodfurniture.co.uk
gwefan
facebook
twitter

Bradley Medical Practice

Meddygfa
Canolfan Feddygol Glanrafon,
Ffordd Glanrafon,
Yr Wyddgrug,CH7 1PA
0345 900 7851
admin.w00076@wales.nhs.uk
gwefan
facebook

Bryn Siriol Dental Practice

Deintydd
Ffordd Pwll Glas,
Yr Wyddgrug, CH7 1RA
01352 758707
gwefan
facebook

Bupa Dental Care UK

Mae Bupa Dental Care yn geffyl blaen ym maes darparu gwasanaethau deintyddol preifat a’r GIG hefyd.

25 Stryd Gaer,
Yr Wyddgrug CH7 1EG
01352 759162
mold@oasis-healthcare.com
gwefan
facebook

Coppersun Dental Ltd

Deintydd
12 Stryd Grosvenor,
Yr Wyddgrug, CH7 1EJ
01352 752795
coppersundental@hotmail.com


Grosvenor Place Dental Practice

Deintydd
4 Stryd Grosvenor,
Yr Wyddgrug, CH7 1EJ
01352 753777
reception@dentistmold.co.uk
gwefan

Mold Community Hospital

Ysbyty Cymunedol. Uned Mân Anafiadau (MIU) 8.00am - 6.30pm, 7 diwrnod yr wythnos. Ysigiadau/toriadau a sgriffiadau/sgaldiadau / rhywbeth yn eich llygad/ brathiadau a phigiadau gan bryfed/mân anafiadau’r pen.

Does dim angen apwyntiad, ac fel arfer gallant gynnig amseroedd aros llawer byrrach na’n prif adrannau argyfwng sy’n gorfod rhoi’r flaenoriaeth i’r cleifion hynny sydd ag anafiadau mwyaf difrifol.
Ash Grove,
Yr Wyddgrug,
CH7 1XG
0300 085 0006
gwefan
facebook

Moore's Dental Studio

Mae The Dental Studio yn darparu gwasanaeth llawn o gymorth i ddeintyddfeydd ledled y DU gyda’r amrywiaeth cynhwysfawr o gynhyrchion sydd gennym, er mwyn i chi a’ch cleifion fod wrth eich bodd â’r canlyniadau y gallwn eu rhoi ichi.
2-4 Stryd Gladstone,
Yr Wyddgrug,
CH7 1PF
01352 706100
gwefan
facebook

Pendre Surgery

Meddygfa
47 Clayton Road,
Yr Wyddgrug, CH7 1SS
01352 759163
gwefan
facebook

Canolfan Gwaith yr Wyddgrug

Canolfan Byd Gwaith yr Wyddgrug,
Lôn Dewi Sant,
Yr Wyddgrug,
CH7 1LH
gwefan

Credyd Cynhwysol

gwefan

Barnard Engineering Ltd

Peirianwyr Sifil ac Adeiladu.
Tŷ'r Groesffordd,
Lôn Bromfield,
Yr Wyddgrug,
CH7 1JW
01352 753141
info@barnardengineering.co.uk
gwefan
facebook

Beresford Adams

Rydym yn arbenigo mewn eiddo ledled Gogledd Cymru a Sir Gaer ac felly os ydych chi’n prynu, gwerthu neu rentu eiddo, neu ei roi ar osod, mae ein tîm cyfeillgar wastad yma i’ch helpu chi.
Y Groesffordd, Yr Wyddgrug CH7 1ER
01352 620024
gwefan
facebook

Cavendish Ikin

Gwerthwyr tai ac eiddo arobryn yw Cavendish Residential a buom yn gwerthu eiddo yn llwyddiannus ledled Sir Gaer a Gogledd Cymru ers 1993.
Y Groesffordd, 1 Stryd Fawr,
Yr Wyddgrug CH7 1AZ
01352 751515
mold@cavres.co.uk
gwefan

Limelight Letting

Cwmni rheoli eiddo
Tŷ Grosvenor,
Stryd Grosvenor,
Yr Wyddgrug,
CH7 1RJ
01352 218210
gwefan
facebook

Molyneux Estate Agents

Cwmni teuluol ydym ni yn yr Wyddgrug a’r ardal gyfagos ers dros 50 mlynedd. Rydym yn cynnig gwasanaethau ariannol, gwerthu tai ac eiddo, asiantaeth rhoi eiddo ar osod a gwneud arolwg.

13-15 Stryd Gaer,
Yr Wyddgrug CH7 1EG
01352 758088
mold@molyneux-estateagents.co.uk
gwefan
facebook

New Home 4U Ltd

Ni yw’r Gwerthwyr Tai ac Eiddo annibynnol, teuluol, mwyaf blaenllaw yn Sir y Fflint. Rydym wedi ennill gwobr am werthiannau eithriadol dair blynedd yn olynol gyda chefnogaeth Rightmove a The Best Estate Agency Guide. Felly rydym ymhlith y 5% uchaf – o ran Gwerthwyr Tai ac Eiddo – yn y DU. Rydym yn gwerthu eiddo ‘yn annhebyg i unrhyw werthwr tai ac eiddo arall’; gallwch weld ein hadolygiadau pum seren uchaf ar Gwgl, a ni yw’r unig werthwr tai ac eiddo sydd ar agor ar ddydd Sul.

16-18 Stryd Gaer,
Yr Wyddgrug, CH7 1EG
01352 837837
info@newhome4u.co.uk
gwefan
facebook
instagram

Reid & Roberts

Busnes teuluol annibynnol ydym ni a buom ar fynd ers dros wyth mlynedd bellach. Rydym yn ymfalchïo mewn cynnig y gwasanaeth gorau un i’n cwsmeriaid gan fod ein cwsmeriaid yn bwysig dros ben inni.
4 Stryd Gaer,
Yr Wyddgrug CH7 1EG
01352 700070
mold@reidandroberts.com
gwefan
facebook

Town & Country

Gwerthwyr tai ac eiddo annibynnol yw Town & Country ac mae ein swyddfa yng nghanol tref Yr Wyddgrug. Rydym yn arbenigo mewn gwerthu eiddo preswyl, rhentu eiddo ac arwerthiannau.
2 Heol Newydd,
Yr Wyddgrug, CH7 1NZ
01352 750501
info@townandcountrymold.com
gwefan
facebook

Williams Estates

Gwerthwyr tai ac eiddo arobryn yw Williams Estates sy’n arbenigo ym maes gwerthu eiddo preswyl, rhoi eiddo ar osod ac eiddo masnachol.
4 Stryd Fawr,
Yr Wyddgrug CH7 1AZ
01352 372111
mold@williamsestates.com
gwefan


Accounting & Bookkeeping Consultancy Ltd

Cwmni cyfrifyddu arobryn ac enw da iddo am fod yn rhagweithiol ac am ymateb i anghenion ein cleientiaid. Ni fyddwn yn eich mwydro â gwag siarad ac fe wnawn eich helpu i ddeall eich ffigurau ac i fwrw ymlaen â’ch busnes. Mae croeso ichi gysylltu â ni er mwyn cael sgwrs ac ni fyddwch dan orfodaeth i’n defnyddio wedyn.

Ystad Ddiwydiannol Bromfield,
Yr Wyddgrug,
CH7 1XB
01352 872222
angela@accountingbookkeeping.co.uk
gwefan
facebook
instagram

Capacity Marketing for Charities

We are best known for our charity Free Wills programmes – Free Wills Month and the Free Wills Network, helping charities with their legacy fundraising.
Unit 17, Mold Business Park, Wrexham Road CH7 1XP 01352 755771
enquires@capacity-marketing.com
gwefan
facebook
twitter

Capper & Jones Solicitors

Cwmni cyfreithiol hirsefydlog yn yr Wyddgrug, Sir y Fflint, yw Capper & Jones Solicitors ac rydym wedi darparu gwasanaethau cyfreithiol ers dros 40 mlynedd. Gallwn gynnig cyngor cyfreithiol cost-effeithiol i bob un o’n cleientitiad, a byddwn yn gwneud ein gorau glas i roi cyngor cyfreithiol a chymorth cyfreithiol o’r radd flaenaf mewn modd proffesiynol, ond personol.
Siambrau’r Hen Fanc,
1 Stryd y Brenin,
Yr Wyddgrug,
CH7 1LA
01352 752020
gwefan
facebook

Celtic Financial Planning Ltd

Mae Financial Planning Ltd yn gwmni arobryn sy’n gallu rhoi cyngor annibynnol ynghylch arian a morgeisi – rydym wedi ymsefydlu yn nhref farchnad hanesyddol yr Wyddgrug
Florence House,
Bromfield Lane,
Ystad Ddiwydiannol Bromfield, Yr Wyddgrug, CH7 1JW
01352 390 121
hello@celticfp.co.uk
gwefan
facebook
instagram

Coversure Insurance

Gwasanaethau Yswiriant Coversure
Swyddfa 1,
Tŷ Winston,
Stryd Fawr,
Yr Wyddgrug,
CH7 1BQ
01352 218004
mold@coversure.co.uk
gwefan
facebook

Family Tree Wealth Management

Cynllunwyr Ariannol
36 Stryd Fawr,
Yr Wyddgrug,
CH7 1BH
01352748870
marcus.platt@sjpp.co.uk
gwefan
facebook

Gamlins Law

Gamlins yw’r cwmni cyfreithiol mwyaf blaenllaw yng Ngogledd Cymru ac rydym wedi ymrwymo i roi cyngor personol fforddiadwy i’n cleientitiad corfforaethol a phreifat.
Siambrau Cambria,
Ffordd yr Iarll,
Yr Wyddgrug,
CH7 1AJ
01352 758533
gwefan
facebook

Hill & Roberts

Cyfrifwyr Siartredig
48-50 Stryd Fawr,
Yr Wyddgrug,
CH7 1BH
01352 700086
gwefan
facebook

Intec Enquiry Agency

Ymchwiliadau Preifat.
Blwch S B 530,
Ffordd yr Iarll,
Yr Wyddgrug,
CH7 9DH
01352 758230
info@intecea.co.uk
gwefan

Llewellyn Jones

Cwmni cyfreithiol hirsefydlog yw Llewellyn-Jones sydd â swyddfeydd yn y trefi marchnad canlynol yng Ngogledd Cymru, sef yr Wyddgrug, Sir y Fflint a Rhuthun, Sir Ddinbych.
Victoria House,
Stryd Grosvenor,
Yr Wyddgrug,
CH7 1EJ
01352 755305
gwefan
facebook

Love Mortgages

Mortgage & Protection Advisers
16-18 Chester Street,
Mold, CH7 1EG
01244 904410
enquiries@lovemortgages.co.uk
gwefan
facebook

P&L Accountancy

Cyfrifyddion Siartredig a Chynghorwyr Busnes
Yr Ail Lawr,
51 Stryd Fawr,
Yr Wyddgrug,
CH7 1BQ
01352 755966
office@pandlaccountancy.co.uk
gwefan
facebook
twitter

RFL Credit Finance Broker

Cyllid asedau busnes, benthyciadau masnachol a morgeisi masnachol.
Ystafelloedd Llawr 1af,
Neuadd Seiri Rhyddion,
Ffordd yr Iarll,
Yr Wyddgrug,
CH7 1AX
01352 700033
finance@rflcredit.com
gwefan

The Platt Partnership

Yma, yn The Platt Partnership Ltd, rydym yn sylweddoli bod eich sefyllfa ariannol chi yn unigryw. Felly er mwyn i’r cyngor ariannol fod yn wirioneddol bwrpasol rhaid iddo gael ei seilio ar arolwg cynhwysfawr a manwl o’ch amgylchiadau presennol ac at y dyfodol.
21 Stryd Gaer,
Yr Wyddgrug CH7 1EG
01352 753353
gwefan

UKI Financial Planning

Ymgynghorwyr annibynnol sy’n arbenigo mewn cynnig morgeisi ac yswiriant bywyd. Byddwn yn ymchwilio i’r farchnad gyfan ac yn cynnig dyfynbrisiau yn hollol rad ac am ddim. Mae apwyntiadau gyda’r nos ac yn ystod y penwythnos ar gael, a chofiwch am ein teclyn Canfod Morgeisi ar-lein.
3A Stryd Gaer,
Yr Wyddgrug, CH7 1EG
01352 756111
office@ukinvestments.co.uk
gwefan
facebook

A fish Artist from Fleetwood

Gwerthwr pysgod ac arbenigwr bwyd môr

Uned 10,

Marchnad Dan Do, Yr Wyddgrugt

07977722100
Preaderftfc@gmail.com
facebook

Bargain Booze

Siop gadwyn all-drwydded sy’n gwerthu cwrw, gwin a gwirodydd am brisiau rhatach a rhywfaint o fyrbrydau a bwydydd.
62 Stryd Fawr,
Yr Wyddgrug, CH7 1BH
01352 700203
gwefan
facebook

CJ's Butchers

Mae Cj’s Butchers yn siop gig draddodiadol ynghanol tref yr Wyddgrug. Rydym yn cynnig amrywiaeth eang o gynhyrchion cig, i gyd o amaethwyr lleol Cymreig.
Uned 26, Canolfan Siopa Daniel Owen,
Yr Wyddgrug CH7 1AP
01352 219216
facebook

CJ's Traditional Farmstyle Cooking

Mae Cj’s Butchers bellach wedi agor eu cownter cig parod ym Marchnad Dan Do’r Wyddgrug yn gwerthu detholiad rhyfeddol o gigoedd a phasteiod parod.
Marchnad Dan Do,
Yr Wyddgrug, CH7 1AP
01352 331529
facebook

Cravin' Cupcakes

Teisennau ar Archeb a Danteithion Melys. Siop Teisennau yng Nghanol Yr Wyddgrug.
Canolfan Siopau Daniel Owen, Yr Wyddgrug,
CH7 1AP
01352 750117
Cravinuk@outlook.com
gwefan
facebook

Daniel Morris Butchers

Mae Daniel Morris Butchers yn ymfalchïo yn y ffaith fod ganddo dîm o gigyddion medrus, sy’n rhoi sylw manwl a pherffaith i bopeth a wnant. Cafodd Daniel Morris Butchers Ltd ei sefydlu yn 2019, ond mae gan Daniel ei hun fwy na 15 mlynedd o brofiad ym maes cigyddiaeth.
53 Stryd Fawr,
Yr Wyddgrug CH7 1BQ
01352 746296
info@dmorrisbutchers.co.uk
gwefan
facebook

Gerrads

Pobydd teuluol a siop goffi.
11 Stryd Fawr,
Yr Wyddgrug CH7 1AZ
01352 759272
gwefan
facebook

Hafod Brewery

Bragdy teuluol, annibynnol yw Hafod sy’n gwneud dewis o gwrw perffaith gytbwys sy’n wych i’w yfed. Mae ein tîm teuluol yn canolbwyntio ar roi gwasanaeth ardderchog i’n cwsmeriaid er mwyn ichi flasu’r Hafod ar ei orau.
1A Hen Waith Nwy,
Lôn Nwy,
Yr Wyddgrug,
Sir y Fflint, CH7 1UR
07901 386638
sales@welshbeer.com
gwefan
facebook

Hulsons

Nwyddau pob, cynhyrchion porc, cigoedd oer a phasteiwyr.
35-37 Stryd Wrecsam,
Yr Wyddgrug CH7 1ET
01352 753112
facebook

Jones Price Ltd

Cyfanwerthwyr ffrwythau a llysiau sy’n cyflenwi ysgolion, tafarnau, tai bwyta, cartrefi gofal yn y CommUnedy. Mae ein warws ar agor i’r cyhoedd ar gyfer danfon gartref / clicio a chasglu neu dewch i siopa am gynnyrch o safon bob dydd. Rydym hefyd yn defnyddio cyflenwyr lleol lle gallwn ac yn cefnogi llai o ddeunydd pacio.
Uned 1, Parc Busnes Cambria,
Lôn y Frenhines,
Yr Wyddgrug CH7 1NJ
01352 758861
tracey@jonesprice.co.uk
gwefan
facebook

Pound Bakery

Pobydd cadwyn sy’n cynnnig bargeinion ynghylch nwyddau wedi eu pobi – poeth ac oer.
6 Stryd Fawr,
Yr Wyddgrug, CH7 1AZ
01352 753 778
gwefan
facebook

Spavens

Siop fferins a rhywle i gynnal parti. Mae ein dewis o felysion yn eang ac mae gennym y fferins traddodiadol i gyd, siocledi o Wlad Belg a licris o’r Iseldiroedd. Rydym yn gwneud ein Cyffug ein hunain a gallwch fwynhau crempogen a hufen iâ yn ein caffi hefyd.
5 Heol y Brenin,
Yr Wyddgrug CH7 1LA
01352 752695
info@spavens.co.uk
gwefan
facebook

Sugarfayre

Arbenigwyr mewn nwyddau addurno teisennau a chrefft siwgr.
11 Stryd Wrecsam,
Yr Wyddgrug CH7 1ES
01352 757305
facebook

Tasters Delicatessen

Bwydydd bendigedig o Gymru a’r cyfandir. Coffi a chinio i fynd. Rhewfwydydd a basgedi.
28 Canolfan Siopa Daniel Owen,
Yr Wyddgrug CH7 1AP
01352 752992
facebook

The Olive Tree

Deli crefftus gwobrwyol yn gwerthu cawsiau, olewau, finegrau, Charcuterie / antipasti a hamiau
33 Stryd Fawr,
Yr Wyddgrug
01352 744949
olivetreedeli@outlook.com
gwefan
facebook


The Organic Stores

Siop iechyd organig ydym ni, sy’n cael ei chynnal gan y teulu. Mae gennym gyflenwad ac amrywiaeth lawn o lysiau a ffrwythau organig ardystiedig, rhewfwydydd a bwyd cwpwrdd, cig a chynnyrch llaeth, ychwanegion, cynhyrchion harddwch, cynnyrch figanaidd; a dewisiadau llysieuol a heb glwten. Mae gennym wasanaeth danfon i’r ardal leol.
Uned 4,
Parc Busnes Oaktree,
Lôn y Frenhines,
Yr Wyddgrug,
CH7 1XB
01352 217568
facebook

ACRO SQUAD

Acrobateg, Acroddawnsio a dosbarthau Acro Cyn ysgol ar gyfer 3 i 16 oed. Hefyd dosbarthau Acro Oedolion.
The Clubhouse,
Park Avenue,
Yr Wyddgrug,
CH7 1RY
07521928375
Acrosquad@outlook.com Instagram

Alpha Cycle Worx

Canolfan a siop feiciau, gweithdy, bar coffi, hyfforddiant/ymarfer rhyngweithiol ‘Zwift’, a sba a champfa gyflawn.
Uned 3,
Lôn y Frenhines, Ystad Ddiwydiannol Bromfield,
Yr Wyddgrug, CH7 1XB
01352 746118
sales@alphacycleworx.co.uk
gwefan
facebook
instagram

Avatar Fitness

Campfa annibynnol leol a chyfeillgar lle mae croeso i bawb! Rydym yn cynnig amrywiaeth llawn o offer gwrthiant a chardiofasgwlaidd. Mae gennym amserlen ar gyfer y dosbarthiadau sy’n cynnwys dwysedd uchel, tynhau a chyfannol. Mae dewisiadau contract a heb gontract ar gael ar gyfer pob aelodaeth debyd uniongyrchol. Ar agor o 6am o ddydd Llun-Gwener – Ystafell godi pwysau ar wahân – Hyfforddiant personol – Coffi organig a byrbrydau iachus.

Uned 7,
Parc Busnes y Derwen,
Lôn y Frenhines,
Ystad Ddiwydiannol Bromfield,
Yr Wyddgrug CH7 1XB

01352 331392
info@avatarfitness.co.uk
gwefan
facebook
instagram

I-Lift Fitness

Offer cryfder a nerth. Offer ffitrwydd i’w ddefnyddio gartref ac yn fasnachol:
- Rhaciau cwrcwd
- Bariau tynnu i fyny a gostwng
- Platiau codi pwysau
- Pwysau codi
- Ategolion

Uned 7,
Ystad Ddiwydiannol Bromfield,
Yr Wyddgrug, CH7 1HA
01352 752690
info@i-liftfitness.co.uk
gwefan
facebook

Iron Asylum Gym

Campfa deuluol ar gyfer cryfhau’r corff a chadw’n heini; ystafell codi pwysau dros 4000 troedfedd sgwâr gyda mwy na 60 o beiriannau; siop ychwanegion a gwelyau haul ar gael hefyd; croeso i bawb.
Heol Newydd,
Yr Wyddgrug,
CH7 1NY
01352 705019
facebook
Instagram

JS-PT Health Studio

Stiwdio iechyd yn yr Wyddgrug sy’n cynnig dewis arall yn lle’r gampfa a’r hyn mae hi’n canolbwyntio arno. Rydym yn rhoi cymorth a chefnogaeth i bobl er mwyn eu gwneud yn fwy heini ac egnïol trwy gyfrwng hyfforddiant ac atebolrwydd. Mae gennym raglenni ar wahân ar gyfer dynion a merched.
Uned 3,
Llys Daniel,
Lôn Nwy, Yr Wyddgrug,
CH7 1UR
0771 5643062
liz@js-pt.co.uk
gwefan
facebook

Mold Tennis Club

Cyfle i unrhyw un chwarae tenis.
Maes Bodlonfa,
Mold CH71DR
07835909997
krymertennis@gmail.com
gwefan
facebook
twitter
instagram

PT Fitness

Campfa gyda dewis llawn o ddosbarthiadau. Busnes teuluol yn masnachu ers 2004. Dewis mawr o offer CV / pwysau rhydd. Hyfforddiant personol ar gael.
2 Lôn y Frenhines,
Ystad Ddiwydiannol Bromfield,
Yr Wyddgrug CH7 1JR
01352 753553
admin@ptfitness.co.uk
gwefan
facebook

Reach Your Peak Facility

Cyfleuster preifat â thîm bach o weithwyr proffesiynol sydd â diddordeb angerddol mewn materion fel eich cadw’n heini ac iach, yn gryf ac wedi ymadfer. Dim ond trwy apwyntiad y gallwch chi ddefnyddio Cyfleuster ‘Reach Your Peak’. Mae gennym ni hyfforddwyr personol a phrif hyfforddwr cryfder, therapyddion a maethegydd. Ar ben hynny mae gennym ni ystafell newid, ystafell therapi a’r offer diweddaraf y byddech yn disgwyl eu gweld mewn campfa a hefyd rhai o’r pethau na fyddech chi’n eu gweld yn eich campfa gyffredin. Gallwn ni eich cynorthwyo chi gyda rheoli pwysau a chryfder a ffyrfhau trwy gyfrwng sesiynau hyfforddiant personol wyneb yn wyneb neu, fel arall, mae croeso ichi ymuno â dosbarth ymarfer mewn grŵp. Gallwn ni hefyd eich helpu chi gyda’ch diffyg cydbwysedd a’ch patrymau echddygol diffygiol trwy eu hegluro ichi wrth inni fwrw ymlaen â’r sesiynau. Felly mi gewch chi brofiad hwyliog sy’n llawn gwybodaeth. Mae ein gwasanaethau’n cynnwys hyfforddiant un ag un, sesiynau grŵp, dosbarthiadau, tylino ar gyfer chwaraeon, tylino’r pen yn null India, adweitheg, Reiki a llawer mwy.

63 Heol Newydd,
Yr Wyddgrug, CH7 1NY
07473857465
info@mattmorganpt.co.uk
gwefan
facebook
instagram

Aldi

Heol y Brenin,
Yr Wyddgrug,
CH7 1LA
0800 042 0800
gwefan
facebook

Farmfoods

Lead Mls,
Yr Wyddgrug,
CH7 1UD
0121 700 7160

Iceland

28/44 Heol Newydd,
Yr Wyddgrug,
CH7 1NZ
01352 700468
gwefan
facebook

Lidl

Ffordd Dinbych,
Yr Wyddgrug,
CH7 1BL
0370 444 1234
gwefan
facebook

Tesco

Ponterwyl,
Yr Wyddgrug,
CH7 1UB
0345 677 9468
gwefan
facebook

The Food Warehouse by Iceland

Stryd Gaer,
Yr Wyddgrug,
CH7 1UF
01352 755177
gwefan
facebook

James Hughes Funeralcare

Yn James Hughes Funeralcare rydym yma ar eich cyfer chi pan mae arnoch ein hangen fwyaf. Mae croeso ichi ddod draw i’r parlwr angladdau neu gallwch drefnu apwyntiad os hoffech gael gair â ni.
Yr Hen Gapel,
Ffordd Glanrafon,
Yr Wyddgrug,
CH7 1PA
01352 700266
facebook

J E Davies & Son

Ers canrif a mwy, mae J. E. Davies a’i Fab wedi bod yn rhoi gwasanaeth i gymunedau lleol Sir y Fflint a’r ardaloedd cyfagos. Mae’r busnes teuluol hwn bellach yn ei bedwaredd genhedlaeth, a’r dyddiau hyn mae o’n cael ei arwain gan Edward Davies, gor-ŵyr y diweddar J. E. Davies. Fe wnawn ni wrando ar yr hyn sydd ar eich meddwl ynghyd â’ch disgwyliadau, cyn eich tywys a’ch cynghori chi er mwyn sicrhau y bydd y deyrnged olaf yn achlysur cysurlon a pharchus.
90 Stryd Wrecsam,
Yr Wyddgrug,
CH7 1HQ
01352 700155
gwefan

Peter Morris Funeral Directors

Trefnwyr angladdau yw Peter Morris Funeral Directors ac mae’r cwmni teuluol, annibynnol, hirsefydlog hwn wedi’i leoli yn yr Wyddgrug, Sir y Fflint. Mae e’n rhoi gwasanaeth i’r holl ardaloedd lleol a’r cyffiniau.
Stryd Gaer,
Yr Wyddgrug,
CH7 1EG
01352 700142
gwefan
facebook

Corbett Sports

Siop Fetio Drwyddedig
6 Stryd Wrecsam,
Yr Wyddgrug,
CH7 1HQ

Ladbrokes

Siop Fetio Drwyddedig
20 Stryd Wrecsam,
Yr Wyddgrug,
CH7 1HQ
0800 022 3454

Beans Blooms

Gwerthwr blodau wedi'i leoli mewn stiwdio gartref, rydym yn darparu ar gyfer priodasau, angladdau, pob digwyddiad, partïon, gosodiadau, ac yn cynnal dosbarthiadau hefyd!
Yr Wyddgrug, CH7 1SU 07873 156559
Beansbloomsflowers@gmail.com
facebook
instagram

Flowers By Anne

Gwerthwr blodau ynghanol yr Wyddgrug, yn cyflenwi blodau ffres a ffug ar gyfer pob achlysur. Mae modd danfon yn lleol yn yr Wyddgrug. Pob agwedd ar flodeuwriaeth.
Uned 2 Marchnad Dan Do,
Canolfan Siopa Daniel Owen,
Yr Wyddgrug CH7 1AP
01352 331014
flowersbyanne11@gmail.com
facebook

The Woodworks Garden Centre and Café

Mae Canolfan Garddio a Chaffi Woodworks yn ymfalchïo mewn cynnig dewis o gynhyrchion o safon uchel ar gyfer eich cartref a’ch gardd. Ar ben hynny mae gennym gaffi a siop anrhegion ardderchog.

Ffordd Wrecsam,
Ystad Ddiwydiannol Bromfield,
Yr Wyddgrug,
Sir y Fflint CH7 4HE
01352 752 555 - opsiwn 3
info@woodworksgc.com
gwefan
facebook
twitter
instagram

Card Factory

Cardiau cyfarch, addurniadau ar gyfer anrhegion, a chynhyrchion sy’n gysylltiedig ag anrhegion a phartïon.
9 Stryd Fawr,
Yr Wyddgrug CH7 1AZ
01352 751773
gwefan
facebook

Aesthetics & Beauty By Jade

Mae estheteg uwch, pigiadau gwrthgrychion a phob agwedd ar harddwch i’w cael yn ein hadeilad ni.
Y Groesffordd, 2 Stryd Gaer, Yr Wyddgrug CH7 1EG
07527 048827
Jadeylea27@icloud.com
gwefan
facebook
instagram

All About You Hair & Beauty

Salon croesawgar sy'n cynnig pob agwedd ar wallt a harddwch
56-58 Heol Newydd,
Yr Wyddgrug, CH7 1 NZ
01352 758199
Allaboutyou1353@outlook.com
facebook
instagram

Beauty By Design

Stiwdio Harddwch. Mae’n cynnig triniaethau Environ arbennig ar gyfer yr wyneb, triniaethau MONU Spa a Lash Perfect ar gyfer y blew amrant.
20 Heol Newydd,
Yr Wyddgrug,
CH7 1NZ
01352 700081
mybeautybydesign@hotmail.com
gwefan
facebook
instagram

Beauty by Sian

Therapydd harddwch sy’n darparu gwasanaeth teithiol
Yr Wyddgrug 07584128323
beautybysian@hotmail.com
gwefan
facebook
instagram

Blades

Busnes teuluol ydym ni, â mwy na 40 mlynedd o brofiad, a buom ar agor yn yr Wyddgrug ers 26 blynedd. Rydym yn dîm cyfeillgar a phroffesiynol sy’n cynnig pob un o’r steiliau a’r afliwiadau croen diweddaraf un.
35 Stryd Wrecsam,
Yr Wyddgrug,
CH7 1ET
07713 028283
facebook

Cariad Nails

Mae Cariad Nails yn cynnig dewis proffesiynol llawn o driniaethau ewinedd a thriniaethau harddu; microlafnu, cwyro, blew llygaid ffug a phyrmio a lliwio blew llygaid, mewn awyrgylch hamddenol a chyfeillgar gan dechnegydd cwbl gymwysedig.
(Tanz & Hands) 72 Stryd Fawr,
Yr Wyddgrug CH7 1BH
07947 797037
facebook

Chelsea Ann Hair

Technegydd steilio, torri a lliwio mewn ffordd greadigol, sy’n cynnig gwasanaeth o safon dda mewn awyrgylch hapus a chroesawgar.
12 Stryd Gaer,
Yr Wyddgrug, CH7 1EG
07889 876898
chelsieann@icloud.com
facebook

Cherise Amore

Tîm Trin Gwallt a Harddu cymwysedig dros ben, yn cynnig triniaethau canol dinas o safon yn nhref yr Wyddgrug.

22 Heol Newydd,
Yr Wyddgrug CH7 1NZ
01352 752840
cherisedavies1@live.co.uk
gwefan
facebook

Cheryl's Nails

Triniaethau cyflawn sielac, ombré, triniaeth i’r traed a’r dwylo.
5 Stryd Wrecsam,
Yr Wyddgrug, CH7 1ET
07850 423969
facebook

Christopher Barrie Hair and Beauty

Salon gwallt a harddwch, benigamp arobryn 5* yn yr Wyddgrug, Sir y Fflint. Busnes cyfeillgar, ymlaciol a phroffesiynol.
Siambrau Tudur,
Stryd Gaer,
Yr Wyddgrug, CH7 1EG
01352 753871
info@christopherbarrie.co.uk
gwefan
facebook

Cutting Edge Barbers

Barbwyr
Uned 1,
Canolfan Siopau Daniel Owen,
Yr Wyddgrug, CH7 1AP
07865 053096
cuttingedge@gmail.com
facebook

Defining Hair & Beauty

Yn eu maes mae gan Lianne a Zoe fwy nag 20 mlynedd o brofiad, ac maent yn cynnig pob math o driniaethau gwallt a harddwch mewn salon broffesiynol a chroesawgar.
1 Lôn yr Eglwys,
Yr Wyddgrug,
Sir y Fflint CH7 1BW
01352 755014
defininghb@gmail.com
facebook

Eddy’s Barbers shop

Barbwr Traddodiadol Twrcaidd
Heol Newydd,
Yr Wyddgrug,
CH7 1NY
07479 613633

Emma James Hair Salon

Salon gwallt i ferched.
18 Stryd Wrecsam,
Yr Wyddgrug, CH7 1ES
01352753445
emmajameshairsalon@talktalk.net
facebook

Evolve Hair Company

Yn Evolve, rydym yn ymfalchïo mewn cynnig steiliau gwallt ffasiynol, o’r radd flaenaf a rhoi gwasanaeth o’r safon uchaf i’n cwsmeriaid, a hynny i gyd am bris fforddiadwy.
20 Heol Newydd,
Yr Wyddgrug, CH7 1NZ
01352 753952
kayeighjameshair@hotmail.co.uk
facebook

Eyelicious Brow, Lash & Skin Clinic

Arbenigwr tra chymwys ar gyfer HD Brows, LVL Lashes, llyfnu croen, pilio cemegol, micronodwyddo, mesotherapy a BB Glow.
3 Ffordd yr Iarll,
Yr Wyddgrug CH7 1AJ
07775 182871
hello@eyelicious.co.uk
gwefan
facebook

FABeauty

Salon harddwch a gwallt.
36 Heol Newydd,
Yr Wyddgrug,
CH7 1NZ
01352758335
fabeauty36@gmail.com
gwefan

FACE Ltd (Facial Aesthetics and Cosmetic Enhancement's)

Estheteg feddygol a gofal y croen, therapïau cyfannol. Hyfforddiant mewn estheteg feddygol.

7 Stryd Gaer,
Yr Wyddgrug, CH7 1EG
07904 168438
info@face-mold.co.uk
gwefan
facebook
instagram

Glow Beauty

Bydd Glow’n creu amgylchedd moethus a diogel i chi ddianc iddo. Bydd ein gwasanaeth digyfaddawd a’n therapyddion proffesiynol cymwysedig yn personoli eich triniaethau gan sicrhau y gwelwch y gwahaniaeth y gall ychydig o GLOW ei wneud.
43 Stryd Wrecsam,
Yr Wyddgrug CH7 1ET
01352 750756
mold@glow-beauty.com
gwefan
facebook

G styles

Siop Barbwr Twrcaidd Traddodiadol yw G Styles. Mae gennym farbwyr profiadol iawn sy’n golygu y cewch chi brofiad bendigedig yn ein siop.
17 Stryd Wrecsam,
Yr Wyddgrug CH7 1ET
07414 505440
gstylesmold@gmail.com
facebook

HeadQuarters

Siop Barbwr – siop trin gwallt fodern i ddynion. Mae ein tîm profiadol a chyfeillgar yn cynnig amrywiaeth eang o steiliau torri gwallt penigamp am brisiau cystadleuol. Mae croeso i bawb o bob oedran.
Kemar House,
Ffordd yr Iarll,
Yr Wyddgrug CH7 1AX
01352 759500
natashaellis93@hotmail.com
gwefan
facebook

House of Beauty

Therapyddion harddu a chynllunwyr gwallt profiadol yn cynnig triniaethau o’r ansawdd uchaf yn ein salon fodern a chyfeillgar, gyferbyn â swyddfa bost yr Wyddgrug.
3 Adeilad Dewi Sant,
Ffordd yr Iarll,
Yr Wyddgrug CH7 1DQ
01352 754610
houseofbeauty.mold@gmail.com
gwefan
facebook

Hux The Barber

Barbwr Traddodiadol
Sgwâr Daniel Owen,
2 Adeilad Dewi Sant,
Yr Wyddgrug,
CH7 1DQ
07446 145232
gwefan
facebook

Jacksons Barbers

Barbwyr - rydym yn croesawu pob oed
18 Stryd Wrecsam,
Yr Wyddgrug CH7 1ES
07783 319515
facebook

Kate Alexandra Nails

Salon ewinedd
3 Sycamore Villas,
Trem y Gorllewin,
Yr Wyddgrug, Ch7 1DP
07805 475919
facebook

Karizma Barbers

Lleolir Karizma yng nghanol tref yr Wyddgrug ac ef yw’r barbwr mwyaf blaenllaw yng Ngogledd Cymru. Sefydlwyd y busnes yn 2018. Rydym yn canolbwyntio ar gynnig steiliau gwallt o safon uchel i ddynion, am brisiau gwych. Mae gennym farbwyr hynod ddawnus, ac felly gallwn dorri’ch gwallt yn y steil sy’n eich plesio chi. Dros y blynyddoedd rydym wedi gweithio’n galed er mwyn gallu darparu’r gwasanaethau a’r cynhyrchion yr ydym yn eu cynnig heddiw. Gwasanaethau: Eillio Pro-Steam Tywel Poeth. Beth am ichi fwytho’ch hun, a chael un heddiw? Eisteddwch yn ôl yn ein cadeiriau lledr a gadael i un o’n harbenigwyr wneud popeth ar eich cyfer. I goroni bob dim mi roddant fymryn o cologne ‘Red One’ sy’n golygu y bydd aroglau da arnoch yn barod ar gyfer gweddill y diwrnod. Mae’r gwasanaethau’n cynnwys torri gwallt, torri gwallt plant, toriadau â chlipiwr, ail-steilio a thocio barf.

49 Stryd Fawr,
Yr Wyddgrug CH7 1BQ
07492 691937
karizmabarbers49@gmail.com
facebook
instagram

Kave Barbershop

Siop torri gwallt i ddynion sy’n cynnwys ymdwtio, toriadau ymdoddi, eillio tywel poeth, siapio barf.
34 Heol Newydd,
Yr Wyddgrug, CH7 1NZ
01352 219213
kavebarbershop@gmail.com
facebook

Krystal Kiss Beauty

Gweithiwr proffesiynol ym maes harddwch, â 12 mlynedd o brofiad yn y diwydiant, sy’n gweithio yn salon gwallt ‘Lush’ a hefyd yn cynnig gwasanaeth teithiol. Mae’n arbenigo mewn triniaethau fel Haenellu Aeliau, Aeliau Trawiadol, Edafu, Coluro, Ewinedd Gel, Acryligau, Triniaethau Dwylo a Thraed a Chwyro’r Corff. Terfynwr yng Ngwobrau Gwallt a Harddwch 2021.

Lush Hair Studio,
45 Stryd Fawr,
Yr Wyddgrug, CH7 1BQ
07929030107
Krystalkisscosmetics@outlook.com
facebook
instagram

Lush Hair Studio

Salon gwallt ac ewinedd. Salon ymlaciol a chyfeillgar â gweithwyr tra phroffesiynol. Gallwn steilio gwallt pawb o bob oedran, dynion, merched a phlant. Gallwn ddefnyddio’r holl dechnegau ar gyfer ewinedd.
45 Stryd Fawr,
Yr Wyddgrug CH7 1BQ
01352 700870
facebook

Mark Leonard's hair salon

Salon gwallt.
16 Stryd Wrecsam,
Yr Wyddgrug CH7 1ES
01352 755984
facebook

Meraki Beauty Ltd

Salon harddwch cyfeillgar yw Meraki sy'n cynnig pob agwedd ar harddwch, gan gynnwys estyniadau ewinedd, estyniadau i'r blewyn amrant, hwbio’r blewyn amrant, lamineiddio aeliau a llawer elfen arall o harddwch. Rydym am i bawb sy'n cerdded drwy ein drws deimlo bod croeso iddynt, eu bod nhw’n cael y profiad gorau a theimlo eu bod wedi cael gwerth eu harian.
84 Stryd Fawr,
Yr Wyddgrug,
CH7 1BH
07720 299078
Merakibeauty2022@gmail.com
instagram

My Hair Lady

Salon gwallt a harddwch yn yr Wyddgrug yw My Hair Lady Ltd. Mae gennym 20 mlynedd a rhagor o brofiad o weithio yn y diwydiant gwallt a harddwch.

Rydym yn cynnig amrywiaeth eang o driniaethau, ac rydym yn arbenigo mewn torri a lliwio’r gwallt.

Canolfan Siopau Daniel Owen,
Yr Wyddgrug CH7 1AP
01352 219125
facebook
instagram

Muka Hair Design

Mae Muka yn frwd dros lunio gwallt hardd a hybu lles cyffredinol ein cwsmeriaid, trwy ddefnyddio dull cynaliadwy mwy cyfannol. Rydym yn rhoi’r flaenoriaeth fwyaf i gynaliadwyedd ac addysg ac yn ceisio ysbrydoli ein gwesteion yn ein salon sydd wedi’i hadnewyddu’n hyfryd, trwy ddefnyddio cynhyrchion organig, figanaidd naturiol a wnaethpwyd â llaw. Mae ein rhesymau dros wneud yr hyn a wnawn yn mynd y tu hwnt i’r diddordeb angerddol sydd gennym mewn gwallt hardd... mae’n ymwneud â chael cydbwysedd trwy ein crefft a meithrin amgylchedd gwell i bawb sy’n byw yn ein cymuned ac ar ein planed.
Tŵr y Cloc,
28 Stryd Fawr,
Yr Wyddgrug,
CH7 1BH
01352 757575
muka.hair.design@gmail.com
gwefan
facebook

Pure Beauty

Yn Pure Beauty bydd ein therapyddion yn rhoi croeso cynnes i chi ynghyd â phob math o driniaethau harddu proffesiynol. Bydd ein therapyddion profiadol dros ben yn eich mwytho gyda thriniaethau bythgofiadwy, o dylino a thrin wynebau, i drin dwylo a chwyro. Cewch hyd i ni fymryn oddi ar y Stryd Fawr gyda pharcio gerllaw.
18B Stryd Grosvenor,
Yr Wyddgrug CH7 1EJ
01352 219387
hello@purebeautymold.co.uk
gwefan
facebook

Revolution Hair & Beauty UK Ltd

Yn 2006 yr ymsefydlodd Revolution Hair and Beauty yn yr Wyddgrug, er mwyn rhoi gwasanaeth a bodlonrwydd o safon uchel i’w cwsmeriaid, sy’n nodweddiadol o’r busnes.

Felly os ydych chi am fwytho’ch hun, cael tipyn o geinder neu olwg newydd i chi’ch hun, yna bydd ein salon gwallt a’n salon harddwch eang, nodedig, wastad yma i fodloni’ch gofynion.

2 & 3 Sgwâr Griffiths,
Yr Wyddgrug, CH7 1BH
01352 751417
Lisa4hair@hotmail.com
facebook

Select Hair & Beauty

Salon neillryw yw Select Hair & Beauty yn cynnig amrywiaeth eang o driniaethau gwallt a harddu gan weithwyr proffesiynol hollol gymwysedig a phrofiadol. Rydym yn ymfalchïo yn ein gofal rhagorol o gleientiaid a’n gwir gariad o’r diwydiant.
65 Stryd Wrecsam,
Yr Wyddgrug CH7 1HQ
01352 755480
Jlp13@live.co.uk
facebook
instagram

Stunners Hair & Beauty

Salon trin gwallt a harddu, partïon / gwersi maldodi, LVL, trin wynebau, cwyro, llyfnu croen, trin traed, pecynnau BB Glow Mummy & Me, micronodwyddo, codi gwallt, lliwiau ysgytlaeth, triniaethau olpalex.

13 Stryd Wrecsam,
Yr Wyddgrug CH7 1ET
01352 700707
facebook

S & F Barbers

Siop Barbwr
44 Stryd Wrecsam,
Yr Wyddgrug, CH7 1ES
07762 929197
chicago1000@hotmail.co.uk
facebook

Tanz n Hanz

Yn nwylo Jane ers 2006, ailwampiwyd y salon yn ddiweddar yn cynnig gwelyau lliw haul cyflym, cyrsiau bloc rhatach, pob math o gyflymyddion lliw haul.
74 Stryd Fawr,
Yr Wyddgrug CH7 1BH
01352 751222
facebook

The Tanning Studio

Salon foethus i gael lliw haul, hefyd yn cynnig sgeintio lliw haul a thriniaethau harddu. Gwelyau gorwedd a chawodydd haul o safon gyda chyflymyddion wynebol, aerdymheru llawn a cherddoriaeth. Glanweithdra ac awyru yw’r flaenoriaeth uchaf.
18 Stryd Grosvenor (uwchben Simmi),
Yr Wyddgrug CH7 1EJ
07956 670021
thetanningstudiomold@gmail.com
facebook

Absolute Footcare

Mae pob un o’n trinwyr traed hollol gymwysedig wedi’u cofrestru â HPC, a gallant gynnwys amrywiaeth llawn o driniaethau gofal y traed, gan gynnwys: gofal traed i bobl ddiabetig, trin cyrn a chaledennau, traed poenus, triniaeth ar gyfer heintiadau ffyngaidd.
Ewinedd traed sydd wedi tyfu i’r byw, orthoteg bwrpasol i’r unigolyn, mewnwadnau arbenigol, llawdriniaeth ar gyfer ewinedd, dafadennau… a llawer mwy.
20 Ffordd yr Iarll,
Yr Wyddgrug,
CH7 1AX
01352 753303
gwefan
facebook

Archway Reflexology

Triniaeth sydd mor unigol â chi. Pa un ai ydych eisiau ymlacio, ailfywiogi neu ailsbarduno, bydd Archway’n addasu triniaeth benodol i’ch anghenion. Mae Archway’n cynnig Adweitheg a therapïau holistaidd eraill mewn amgylchedd hamddenol a phroffesiynol gyda’ch cysur a’ch ffyniant chi mewn golwg.
The Wellbeing Centre,
23b Stryd Caer,
Yr Wyddgrug CH7 1EG
0740 0846 303
archwayreflex@hotmail.co.uk
facebook
gwefan

Baibua Thai Massage

Mae Baibua yn cynnig ichi dawelfan lle gallwch chi ymlacio a throi cefn ar straen bywyd beunyddiol. Gallwn gynnig amrywiaeth o driniaethau, o dylino yn null traddodiadol y Thai a thylino’r traed hyd at driniaethau Cerrig Poeth, a thriniaeth i’r wyneb a’r pen.
Uned 7,
Canolfan Siopau Daniel Owen,
Yr Wyddgrug CH7 1AP
01352 217200
gwefan
facebook

Clwydian Sports Therapy & Injury Clinic

Rydym eisiau eich cael yn rhydd o boen ac yn ôl i weithgareddau arferol mor fuan ag y bo modd, boed hyn yn golygu chwaraeon, gweithgareddau i’r teulu neu waith. Gwasanaethau’n cynnwys: * Asesu a thrin anafiadau * Tylino chwaraeon ac adferol * Orthoteg wrth fesur * Pilates 1 i 1 a dosbarthiadau * adsefydlu trwy ymarfer.
Swyddfa 2,
Parc Masnach Bromfield,
Ffordd Stephen Gray,
Yr Wyddgrug,
CH7 1HE
01352 746 500
info@clwydiansportstherapy.co.uk
gwefan
facebook
Instagram

Enable Orthotics

Clinig blaenllaw ym maes dadansoddi cerddediad (osgo) yw Enable Orthotics. Rydym yn arbenigo mewn gwneud diagnosis a thrin poenau ac anafiadau i aelodau isaf y corff. Rydym yn falch o’r ffaith ein bod yn rhan o rwydwaith cenedlaethol o arbenigwyr dadansoddi cerddediad – Clinigau Cerddediad a Symudiad. Ein nod yw sicrhau bod y boen yn eich troed, coes neu gefn wedi mynd am byth er mwyn ichi allu canlyn arni â’ch bywyd. Rydym yn defnyddio’r technolegau diweddaraf un, fel gwasgedd-blatiau sganio troed ynghyd â fideo i ddadansoddi’r cerddediad er mwyn gwneud diagnosis manwl gywir o’r camweithrediad biomecanyddol sydd, yn aml, yn gallu arwain at boen ac anafiadau. Trwy ddefnyddio’r wybodaeth hon gallwn ni wedyn gynnig triniaethau ar sail tystiolaeth, gan gynnwys orthoteg ac argymell ymarfer wedi’i dargedu er mwyn lleihau poen ac adfer anafiadau.

10 Stryd Grosvenor,
Yr Wyddgrug, CH7 1EJ
07858 865169
emma@enableorthotics.co.uk
gwefan
facebook
instagram
Georgina Bailey Physiotherapy

Ffisiotherapi arbenigol ar gyfer iechyd pelfig
y tu mewn i Grosvenor Street Physiotherapy,
10 Stryd Grosvenor,
Yr Wyddgrug,
CH7 1EJ
07709 427353
gwefan
facebook

Grosvenor Street Physiotherapy Health and Wellbeing Clinic

Yn ein Clinig Ffisiotherapi, Iechyd a Lles yn Stryd Grosvenor rydym ni wedi ymrwymo i gynorthwyo ein cleifion i wella safon eu bywyd trwy leihau eu poen, adfer a gwella’r modd y mae’r corff yn symud a gweithredu.

Mae ein tîm amltherapi, medrus dros ben, yn canolbwyntio’n gyfangwbl ar eich lles a’ch iechyd, trwy wrando arnoch er mwyn gwybod beth yw’r broblem a rhoi digon o amser ichi ei hegluro. Mae ein gwasanaethau’n cynnwys: Ffisiotherapi, therapi tylino, therapïau cyfannol, Pilates, iechyd menywod/pelfig, cynghori, clinig orthotist a chlyw. Pan ydych chi’n teimlo’n well, rydych chi’n byw’n well – dyna yw’n barn ni.

10 Stryd Grosvenor,
Yr Wyddgrug,
CH7 1EJ
01352 753400
info@gsphysio.co.uk
gwefan
facebook
instagram

Helen Jones Holistic Therapist

Rwyf yn cynnig gwasanaethau fel adweitheg, adweitheg i’r wyneb, adweitheg oncoleg, adweitheg mamolaeth, reiki, tylino’r pen yn null India, therapi cerrig poeth, canhwyllau Hopi i’r glust, tyliniadau aromatherapi a thriniaethau aromatherapi i’r wyneb gan ddefnyddio cynhyrchion organig naturiol ‘Pinks Boutique’.

y tu mewn i Grosvenor Street Physiotherapy,
10 Stryd Grosvenor,
Yr Wyddgrug,
CH7 1EJ
07932 129115
helenjones8@yahoo.co.uk
gwefan
facebook
Instagram

Holistic Bliss

Tylino, Adweitheg, Aromatherapi, Reiki, darlleniadau cardiau Angel
Yn Wellness, 1-2 Griffiths Square,
Yr Wyddgrug CH7 1DJ
07904 575930
rmholisticbliss@gmail.com
gwefan
facebook

Holland & Barrett

Siop Bwyd Iachusol.
10a Stryd Fawr,
Yr Wyddgrug CH7 1AZ
01352 759536
gwefan
facebook

InsideOut Wellness

Gweithwyr proffesiynol ym maes iechyd a lles, sy’n cynnig triniaethau pwrpasol er mwyn rhoi hwb i’ch lles emosiynol, corfforol ac ysbrydol.

Gwasanaethau: Aciwbigo, Cwnsela, Cwsgdriniaeth, Tylino, Reiki, Adweitheg.

Ar y cyd â Menopause Experts rydym yn cynnal gweithdai a chyrsiau ar gyfer merched canol oed.

1-2 Sgwâr Griffiths,
Yr Wyddgrug,
Sir y Fflint CH7 1DJ
01352 339123
info@insideoutwellness.healthcare
gwefan
facebook
instagram

Just ONE

Darparwyr gofal yn y cartref.
Swyddfa 1,
Canolfan Daniel Owen,
Yr Wyddgrug,
CH7 1AP
01352 700300
gwefan

Liberty Care

Mae Liberty Care Flintshire Ltd yn cynnig cymorth i unigolion dros 18 oed. Gallwn roi cymorth i unigolion sydd ag anawsterau dysgu, anableddau corfforol, coll/nam synhwyraidd ynghyd â darparu gofal arbenigol ar gyfer unigolion sydd â dementia ac anghenion gofal lliniarol. Ar ben hynny mae Liberty Care Flintshire yn cynnig gofal er mwyn rhoi cymorth i bobl sydd wedi cael strôc, a hefyd i drychedigion, pobl sy’n defnyddio cadair olwyn, a phobl ag anhwylderau ar y galon. Gallwn ni gynorthwyo â gofal rhai unigolion trwy eu codi a chario â llaw, yn ogystal â chynorthwyo gyda’r feddyginiaeth i bob unigolyn os bydd angen.
Swyddfa 1,
Canolfan Fusnes Podiwm,
Yr Wyddgrug,
CH7 1NH
01352 756706
gwefan
facebook

Melody Dean Pilates

Mae Melody Dean Pilates and Lifestyle yn cynnal dosbarthiadau a sesiynau pilates yn Grosvenor Street Physiotherapy. Athrawes brofiadol ym maes Pilates yw Melody sydd â diddordeb angerddol mewn rhoi hwb i bobl gredu ynddynt eu hunain. “Rwyf yn dymuno ichi deimlo’n dda yn eich hanfod eich hun. Rwyf i’n credu ynoch ac rwyf am i chi gredu ynoch eich hun hefyd.”
y tu mewn i Grosvenor Street Physiotherapy,
10 Stryd Grosvenor,
Yr Wyddgrug,
CH7 1EJ
07951 145117
gwefan
facebookMind North East Wales

Rydym yn cynorthwyo pobl Sir y Fflint a Wrecsam i ymadfer ar ôl iddynt ddioddef problemau iechyd meddwl er mwyn iddynt barhau i fod yn emosiynol iach.
Y tu mewn i’r Ganolfan Lles,
23b Stryd Caer,
Yr Wyddgrug,
CH7 1EG
01352 974430
gwefan
facebook

Mold Chiropody & Podiatry

Ar gyfer nodi a thrin unrhyw cyflwr troed, bys troed neu ewin poenus gan bodiatrydd cofrestredig BSc, HCPC.
3 Sycamore Villas,
Trem y Gorllewin,
Yr Wyddgrug CH7 1DP
01352 331993
facebook

Mold Hearing Clinic

Gwasanaeth gofal clyw a chael gwared â chŵyr clustiau a gofal clyw – microsugno, profion am ddim ar gymhorthion clyw ac ymweliadau â chartrefi ar gael.

y tu mewn i Grosvenor Street Physiotherapy,
10 Stryd Grosvenor,
Yr Wyddgrug,
CH7 1EJ
01492 540000
advice@colwynbayhearing.co.uk
gwefan

Park Clinic

Ym 1989 y sefydlwyd Park Clinic sy’n darparu gwasanaethau therapi o safon uchel fel meddygaeth esgyrn ac aciwbigo.

Ffordd yr Iarll,
Yr Wyddgrug,
CH7 1AX
01352 753331
gwefan

Way of Mindfulness Counselling

Cwnsela seicotherapiwtig, teithiau cerdded ymwybyddiaeth fyfyriol, cyrsiau ymwybyddiaeth fyfyriol, dyddiau grymuso yn yr awyr agored i ferched, llaisdeithiau cerdded myfyriol.

y tu mewn i Grosvenor Street Physiotherapy,
10 Stryd Grosvenor,
Yr Wyddgrug,
CH7 1EJ
07851 218014
gwefan
facebook

Delyn Safety Ltd

Hyfforddiant ac Ymgynghoriaeth.
Delyn Safety Ltd,
6 Lôn y Frenhines,
Yr Wyddgrug,
CH7 1JR
01352 756114
info@delynsafety.co.uk
gwefan
facebook
twitter

CP Heating & Plumbing

Amrywiaeth gynhwysfawr o wasanaethau plymwaith a gwresogi yn yr Wyddgrug, Caer a’r ardal oddi amgylch, o dasgau syml fel gosod wasier newydd ar y tap hyd at osod system wres canolog gyflawn. Mae’r gwahanol wasanaethau’n cynnwys Gwaith Cynnal a Chadw, gosod a thrwsio offer Nwy, olew ac LPG mewn cartrefi. Rydym wedi cofrestru gydag OFTEC a GasSafe ac mae gennym yswiriant cwbl-gynhwysfawr.
Bron Afon,
Maes Bodlonfa,
Yr Wyddgrug, CH7 1DR
07767777204
charlie@cpheating.co.uk
gwefan

Crown Fuels

Cyflenwad o Danwydd Solet a nwyddau i’r ardd, ynghyd ag amrywiaeth helaeth o stofiau traddodiadol, o safon uchel.
Unid 1,
Parc Busnes Argoed, Ffordd Gaer,
Yr Wyddgrug
CH7 1UE
01352 753137
gwefan
facebook

Gwesty’r Beaufort Park

Gwesty’n cynnig llety, bwyd a diod, achlysuron.
New Brighton, CH7 6RQ 01352 758 646
info@beaufortparkhotel.co.uk
gwefan
facebook

St Mary’s Chambers

Cartref Gwyliau Fictoraidd - tŷ
tref Fictoraidd tri llawr gwreiddiol wedi ei newid yn ôl yn eiddo gwyliau Fictoraidd ar osod sy'n llawn cymeriad yng nghanol y Wyddgrug.

St Marys Chambers,
87 High Street,
Yr Wyddgrug, CH71BQ
07807063886
kelvinlloydroberts@outlook.com
Gwefan

Securiweld Ltd

Gwneuthuriadau Carbon, Dur Di-staen ac Alwminiwm
Uned 7 Ystâd Ddiwydiannol Bromfield,
Yr Wyddgrug,
Sir y Fflint CH7 1HA

07834 393636
info@securiweld.co.uk
gwefan
facebook
instagram

Art and Crafts by Farnworth Supplies

Rydym yn dylunio a chynhyrchu celfyddydwaith a chrefftau pren ynghyd â chynhyrchion o bren i’w rhoi yn yr ardd. Rydym yn arbenigo mewn gwneud standiau arddangos ac arwyddion ar gyfer blaenau siopau a stondinau marchnad, trwy gydweithio â’r cwsmer er mwyn sicrhau fod popeth yn bodloni eu hanghenion. Rydym hefyd yn cynnig arwyddion i’ch bar gartref, arwyddion enwau tai ac ati. Byddwn yn gwneud popeth yn ôl y gofynion penodol. Rydym yn tueddu i wneud pethau hynod wahanol ar gyfer yr ardd, o’n blwch adar ar ffurf tŷ tylwyth teg hyd at ein colomendai addurnol. Nid y pethau arferol a welwch mewn canolfan garddio.
Marchnad Yr Wyddgrug 07894 529021
fsandsenquiries@gmail.com
gwefan
facebook
instagramBranded Outlet UK

Enwau’r stryd fawr yn rhatach

Marchnad Yr Wyddgrug 07745 962201
kennyrowe288@googlemail.com
facebook
instagram

Cols Keys & Vapes

Rwy’n cynnig gwasanaeth torri allweddi sydd hefyd yn cynnwys allweddi rhai ceir hefyd ond nid dyna’r cyfan. Rwyf hefyd yn newid batrïau a strapiau watshis ynghyd â chadw amrywiaeth eang o fatrïau lithiwm CR ar gyfer allweddi ceir. Rwy’n cadw dewis eang o hylifau DU Ecig o safon.
Marchnad Yr Wyddgrug 0789995167
col_mat@hotmail.com

Dalton Wood

Rwyf yn defnyddio pren lleol o goetiroedd wedi’u rheoli, i greu cefluniau unigryw o bren a cherfiadau unigol â llif gadwyn. Rwyf hefyd yn derbyn gwaith ar gomisiwn. Mae croeso ichi ddod draw i’m siop yn y farchnad dan do, neu fwrw golwg ar fy ngwefan. Edrychaf ymlaen at glywed gennych.
Marchnad Yr Wyddgrug 07967889685
email@daltonwood.co.uk
gwefan
facebook

Doughnutology

Cwmni toesenni moethus a wneir gan grefftwr
Marchnad Yr Wyddgrug 07876 343913
doughnutologychester@gmail.com
gwefan
facebook

E & K Magnetic Healthcare

Breichledau a Gemwaith Magnetig i leddfu symptomau a phoenau llid y cymalau, poenau’r cefn, gwar ac ysgwydd, Syndrom Twnnel yr Arddwrn a llawer o gyflyrau corfforol eraill. Dewch i siarad â ni i gael cyngor cyfeillgar, diduedd.
Marchnad Yr Wyddgrug 01512002247
e.gunn10566@ntlworld.com

Glenn’s Dysons

Gwasanaeth gwerthu sugnyddion llwch adnewyddedig Dyson a gwaith trwsio cyffredinol sugnyddion unionsyth Dyson, bob dydd Sadwrn trwy gydol y flwyddyn (os bydd y tywydd yn caniatáu). O flaen siop “Rock Bottom” ar ddyddiau Sadwrn yn unig!
Marchnad Yr Wyddgrug 07734260926
Glennsdysons@googlemail.com

Little Welsh Pantri

Jamiau, siytni a phicls wedi'u gwneud gartref yn y dull traddodiadol. Os oes modd yn y byd byddwn yn defnyddio cynnyrch lleol. Hefyd rydym yn gwerthu mêl lleol sy'n cael ei wneud mewn Gwenynfeydd sydd o fewn pellter o 8 milltir i'r Wyddgrug.
Marchnad Yr Wyddgrug 07521 301285
facebook

Nicks Cheese and Meat stall

Caws a Chigoedd.
Marchnad Yr Wyddgrug 07517 686728
facebook

Omeda Crafts

Cyflawn o olewau ar gyfer y farf a nwyddau eillio. Mae gennym hefyd ategolion a setiau anrheg. Gallwn hefyd wneud setiau anrheg at y pwrpas, gan ddefnyddio unrhyw un/rai o’r cynhyrchion sydd ar gael ar ein gwefan. Cofiwch anfon e-bost er mwyn cael dyfynbris.
Marchnad Yr Wyddgrug 07393 2842233
gwefan
facebook

Outdoor Clothing

Rydym yn manwerthu dillad, siacedi a fflisys i’w gwisgo yn yr awyr agored (ar gyfer dynion a merched)

Marchnad Yr Wyddgrug 07952 346472
tinapointing@sky.com

Sugar and Spice

Rydym yn gwerthu cynfennau o safon uchel, ac yn eu prynu gan y cynhyrchydd ei hun er mwyn sicrhau eu bod mor ffres ag y bo modd. Ar ben hynny rydym yn dewis cwmnïau teuluol sy’n cynhyrchu eu nwyddau yn ôl y safonau traddodiadol, uchaf posibl. Mae ein nwyddau’n cynnwys: mêl crai (a gynhyrchir gan Haughton… neu o leiaf gan eu gwenyn), Picls (a gynhyrchir gan Bartons) , Jamiau, Siytni (Raydale) a Sbeisys (gan The Spice Company)

Marchnad Yr Wyddgrug 07894 529021
fsandsenquiries@gmail.com
gwefan
facebook
instagramThe Dog Stall

Cynhyrchion ac ategolion i gŵn fel: gwelyau, coleri, tenynnau, harneisiau, pethau neis i’r ci, bwyd, teganau, cynhyrchion gofal a llawer mwy. Ym Marchnad yr Wyddgrug bob dydd Mercher a dydd Sadwrn.
Marchnad Yr Wyddgrug 07710462306
pbproctor@hotmail.co.uk

The Great British Bakehouse

Pobi crefftus, bara, teisenni a phasteiod arbenigol.

Marchnad Yr Wyddgrug,
0151 336 2686
mellorbrownltd@aol.com
gwefan
facebook

The Mill Shop

Siop ddillad enwog, sy’n arbenigo mewn brandiau Stryd Fawr a ffasiwn dylunwyr o’r Eidal
Marchnad Yr Wyddgrug 0151 336 1559
0151 625 0751
facebook
instagram

Traders Paraphernalia

Stondin marchnad sy’n gwerthu cynhyrchion ysmygu, arwyddion metel a gwelyau i anifeiliaid anwes. Marchnad yr Wyddgrug ar ddyddiau Mercher a Sadwrn.

Marchnad Yr Wyddgrug 07702 796540
davetrader.jones@live.co.uk
facebook

Checkpoint Service Centre

Gwasanaeth Trwsio a Chynnal a Chadw Ceir
Ffordd Gaer,
Yr Wyddgrug,
CH7 1UF
01352 700005
gwefan
facebook

Dickens Station Motors

Dewis o geir ail-law o safon uchel, ynghyd â gwasanaeth cynnal a chadw a phrofion MOT, rydym yn arbenigwyr ar geir pwerus iawn.
Ffordd Gaer,
Yr Wyddgrug,
CH7 1UE
01352 758673

Flintshire Motorcyles

Yn Flintshire Motorcycles mae gennym fecanyddion profiadol ym maes beiciau modur, staff cyfeillgar, amrywiaeth o ddarnau sbâr, dillad, sgwteri a beiciau modur. Felly rydym yn gwbl sicr y gallwn eich helpu chi i fanteisio i’r eithaf ar eich sgwter neu’ch beic modur.
Ystad Ddiwydiannol Bromfield,
Lôn y Frenhines,
Yr Wyddgrug,
CH7 1JR
01352 759222
info@flintmc.co.uk
gwefan
facebook

Gleamz Hand Car Wash

Golchi Ceir â Llaw
Ffordd Rhuthun,
Yr Wyddgrug,
CH7 1QQ
01352 750060

LHM Automotive

Mae LHM yn canolbwyntio ar dwf y farchnad am ddarnau offer gwreiddiol ôl-farchnad a gwasanaethau ôl-werthiant, ac mae hyn wedi bod yn allweddol i alluogi busnesau ein cleientiaid i ehangu a sicrhau llwyddiant yn y dyfodol. Rydym yn cynnig asiantaeth fasnachol, ymgynghoriaeth e-fasnach ac ymchwil i’r farchnad a phrisio.

Tŷ Winston, Stryd Fawr,
Yr Wyddgrug,
Sir y Fflint,
CH7 1BQ
01352 810968
info@lhmautomotive.co.uk
gwefan

Mold Motor Services Ltd

Cafodd Mold Motor Services ei sefydlu ym 1976. Eiddo newydd ei ddatblygu â’r offer diweddaraf un ydym ni, yng nghanol yr Wyddgrug.
12 Ffordd Rhuthun,
Yr Wyddgrug,
CH7 1QQ
01352 756784
gwefan
facebook

Mold Tyres

Gwasanaeth gwerthu a gosod teiars
Stryd Gaer,
Yr Wyddgrug,
CH7 1EG
01352 700465

Pitt-Stop garage

Canolfan MOT, cynnal, a thrwsio yn yr Wyddgrug yw Pittstop. Sefydlwyd dros 30 mlynedd yn ôl ac yn awr dan berchenogaeth newydd, gyda’r un gwasanaeth gwych.
Lôn Nwy,
Yr Wyddgrug, CH7 1UR
01352 758 687
enquiries@pittstop.wales
gwefan
facebook

Quantum AutoMarket UK

Rydym yn darparu gwasanaethau data a rheoli o safon uchel, er mwyn i’n cwsmeriaid allu sicrhau bod eu data yn fanwl gywir a chyfredol, gyda’r bwriad o hybu gwerthiant darnau yn llwyddiannus trwy e-fasnachu. Mae Quantum Automarket yn cynnig gwasanaethau pwrpasol ar gyfer meddalwedd a data rheoli darnau cerbydau. Mae Quantum Automarket yn rhan o Grŵp Gwasanaeth Cyfrifiadurol Coming, sy’n arbenigo mewn gwesteio, cefnogi a rheoli’r gwasanaethu TG allweddol ar gyfer y cwmniau penigamp mwyaf blaenllaw ledled y byd.

Tŷ Winston, Stryd Fawr,
Yr Wyddgrug,
Sir y Fflint,
CH7 1BQ
07811 369111
office@quantum-automarket.uk
gwefan

Back Alley Music

Gwerthwr offerynnau cerdd, yn arbenigo mewn gitarau.
5 Stryd Caer,
Yr Wyddgrug CH7 1EG
01352 758619
info@backalleymusic.co.uk
gwefan
facebook

Hawkeye Entertainment

Ffilmiau, cerddoriaeth, gemau a nwyddau cofiadwy.
14 Stryd Wrecsam,
Yr Wyddgrug CH7 1ES
01352 752978

Igloo Dream Co Limited

Cwmni Iglwâu Pwrpasol, sy’n helpu i gynllunio’ch digwyddiad ni waeth beth ydyw – dathlu dyweddïad, parti, pen-blwydd neu ben-blwydd priodas, gallwn gydweithio â chi er mwyn ichi gael y lleoliad perffaith â’r atgofion oesol.

Badgers Rise,
Ffordd Newydd,
Yr Wyddgrug, CH7 1GX
07540 889919
chantelle@igloodreamco.co.uk
gwefan
facebook
instagram

Mold CB & Guitars

Cwmni sy’n gwerthu gitarau ac offerynnau llinynnol eraill, yn ogystal â setiau radio CB ac ategolion, ysbienddrychau/sgopau gwylio, sganwyr awyrennau a radio a llawer mwy!
Marchnad Dan Do,
Yr Wyddgrug,
CH7 1AP

VOD Music

Recordiau finyl, cryno-ddisgiau, disgiau DVD, bathodynnau, posteri, nwyddau. Rydym yn arbenigo mewn cerddoriaeth Roc, Cynyddgar, Pync, Annibyn-roc, Krautrock, ynghyd â’r Blŵs, Jazz, Reggae, Soul a llawer mwy.
28 Heol Newydd,
Yr Wyddgrug CH7 1NZ
07904 688739
enquiries@vodmusic.co.uk
gwefan
facebook

A Fecci

Siop gwerthu papurau newydd, baco a hufen iâ
24-26 Stryd Wrecsam,
Yr Wyddgrug CH7 1ES
01352 753052

Cols Keys & Vapes

Rwy’n cynnig gwasanaeth torri allweddi sydd hefyd yn cynnwys allweddi rhai ceir hefyd ond nid dyna’r cyfan. Rwyf hefyd yn newid batrïau a strapiau watshis ynghyd â chadw amrywiaeth eang o fatrïau lithiwm CR ar gyfer allweddi ceir. Rwy’n cadw dewis eang o hylifau DU Ecig o safon.
Marchnad Yr Wyddgrug 0789995167
col_mat@hotmail.com

Ladybird Vapours & CBD store

Siopau e-sigaréts o’r radd flaenaf yn y gogledd-orllewin sy’n cynnig y gwasanaeth a’r cynhyrchion gorau un i’r cwsmer.
Uned 25,
Canolfan Siopau Daniel Owen,
Yr Wyddgrug CH7 1AP
01352 751518
david.ladybirdvapours@gmail.com
gwefan
facebook

McColl's

Siop gwerthu papurau newydd a nwyddau cyfleus
18 Stryd Fawr,
Yr Wyddgrug, CH7 1BH
01352 758142
gwefan
facebook

The E-Cig Store

Siop e- sigaréts
7 Stryd Fawr,
Yr Wyddgrug,
CH7 1BH
facebook

The GOLD Vape

Siop gwerthu e-sigaréts.
Stryd Gaer,
Yr Wyddgrug, CH7 1EG
07572 927603
thegoldvape@outlook.com
facebook

UK Vapes

E-sigaréts, teclynnau e-sigaréts personol, e-hylif.
4 Heol Newydd, Yr Wyddgrug, CH7 1AP
01352 752777‬
gwefan
facebook

Alton Murphy

Gwasanaeth ardderchog a phrisiau gwych, rydym yn gofalu am eich llygaid trwy bob cam o’ch prawf llygaid hyd at y diwedd.
34 Stryd Fawr,
Yr Wyddgrug, CH7 1BH
01352 750 250
mold@altonmurphy.co.uk
gwefan
facebook


Mold Hearing

Rydym yn darparu gofal iechyd clyw, cael gwared â chwyr y clustiau, profion clyw, cymhorthion clyw, diogelu’r clyw a rheoli canu yn y glust.

Ffiostherapi Stryd Grosvenor,
10 Stryd Grosvenor,
Yr Wyddgrug
01492540000
advice@colwynbayhearing.co.uk
gwefan

Smiths Family Opticians Ltd

Optegwyr
Stryd yr Iarll,
Yr Wyddgrug,
Sir y Fflint, CH7 1AX
01352 753560
info@smithfamilyopticians.co.uk
gwefan
facebook

Specsavers Mold

Yn Specsavers, rydym yn ceisio sicrhau y cewch chi’r gwasanaeth a’r arbenigedd o’r safon uchaf
7 Stryd Fawr,
Yr Wyddgrug,
Sir y Fflint CH7 1AZ
01352 705090
gwefan
facebook

Vision Express

Optegwyr
27 Canolfan Siopau Daniel Owen,
Yr Wyddgrug,
Sir y Fflint, CH7 1AP
01352 756872
customer.care@visionexpress.com
gwefan
facebook

Bodycare

Siop Iechyd a Harddwch.
15 Stryd Fawr,
Yr Wyddgrug CH7 1AZ

Boots

Fferyllfa, Siop Iechyd a Harddwch Boots.
19-21 Stryd Fawr,
Yr Wyddgrug, CH7 1AZ

01352 700325
gwefan
facebook

Hughes Pharmacy

Gan mai fferyllfa gymunedol annibynnol yn yr Wyddgrug ydym ni, gallwn roi’r flaenoriaeth i’n cwsmeriaid o ran bodloni eu hanghenion yn ogystal â darparu amrywiaeth o wasanaethau yn y fferyllfa.
Uned 11,
Canolfan Siopau Daniel Owen,
Yr Wyddgrug CH7 1AP
01352 753393
gwefan
facebook

Superdrug

Harddwch, Iechyd, Gofal y Croen, Persawr.

14/16 Stryd Fawr,
Yr Wyddgrug, CH7 1BQ,
01352 751849
gwefan
facebook

Emma Rose Photography

Ffotograffydd lleol ydw i sy’n tynnu ffotograffau o deuluoedd a phortreadau ynghyd â gwahanol sesiynau gyda babanod newydd-anedig, clecio’r gacen a sesiynau model, yma yn fy stiwdio yn yr Wyddgrug. Byddaf yn sicrhau y byddwch yn teimlo’n ymlaciol er mwyn gwneud yn siŵr y gwnawn ni dynnu’r ffotograffau arbennig hynny sy’n cadw atgofion melys o’r achlysuron arbennig hynny. Rwyf yn hoff iawn o weithio gyda phlant a darlunio eu personoliaethau unigryw ynghyd â’ch gwylio chi, y rhieni, yn ymadweithio yn y sesiwn.
Uned 25,
Parc Busness,
Yr Wyddgrug Ffordd Wrecsam,
Yr Wyddgrug,
CH7 1XP
07506 603916
emma@emmarosephotography.co.uk
gwefan
facebook
instagram


Max Spielmann

Gwasanaeth argraffu ffotograffau digidol a datblygu ffilmiau, ffotograffau pasbort ac anrhegion personol.
13A Stryd Fawr,
Yr Wyddgrug CH7 1AZ
01352 756898
customercare@maxspielmann.com
gwefan
facebook

P G Framing Ltd

Gwasanaeth fframio darluniau wrth fesur ac oriel gelfyddyd
23 Stryd Wrecsam,
Yr Wyddgrug,
CH7 1ET

01352 750011
Pgframing@hotmail.co.uk
gwefan
facebook
twitter

Capel Bethel

Heol Newydd,
Yr Wyddgrug, CH7 1UL

Capel Bethesda

33 Heol Newydd,
Yr Wyddgrug, CH7 1UL

Church of Saint David

2 Lôn Dewi Sant,
Yr Wyddgrug, CH7 1LH
01352 752087

Ebenezer Baptist Church

Ffordd Glanrafon,
Yr Wyddgrug,
Sir y Fflint, CH7 1PA
01352 754341

Kings Christian Centre

Canolfan Gristnogol Y Brenin,
Pwll Glas,
Yr Wyddgrug, CH7 1RA
01352 752039

Mold Methodist Church

Stryd Wrecsam,
Yr Wyddgrug, CH7 1HQ
01352 700191

St Mary's Church

6 Lôn yr Eglwys,
Yr Wyddgrug, CH7 1BW
01352 752960

Tyddyn Street Church

Stryd Tyddyn,
Yr Wyddgrug, CH7 1DX
01352 757049

HGC De Sir Fflint

Gorsaf heddlu
Stryd y Brenin,
Yr Wyddgrug,
CH7 1EF
0300 330 0101
gwefan
facebook

Mold Library & Museum

Gwasanaethau Llyfrgell a Sir y Fflint yn Cysylltu. Yn yr Amgueddfa ar y llawr cyntaf mae gennym drysorau o’r Oes Efydd, gan gynnwys bwyeill a gemwaith, yn ogystal ag atgynhyrchiad o Fantell Aur yr Wyddgrug. Rydych yn gallu cael naws yr Wyddgrug yn Oes Fictoria trwy lygaid y nofelydd Cymraeg, Daniel Owen, sydd i’w weld yn ei astudfa a’i siop teiliwr a ailgrewyd i’r pwrpas.
Sgwâr Daniel Owen,
Yr Wyddgrug, CH7 1DQ
01352 754791
gwefan
facebook

Mold Post Office

18 Ffordd yr Iarll,
Yr Wyddgrug,
CH7 1AA
0345 602 1021
gwefan
facebook

Mold Town Council

Llawr 1af,
Neuadd y Dref,
Ffordd yr Iarll,
Yr Wyddgrug,
Sir y Fflint, CH7 1AB

01352 751819
gwefan
facebook

Connection Magazines Ltd

Rydym yn cyhoeddi’r cylchgronau Mold Connection a Clwyd Connection sy’n cael eu danfon i fwy na 16,500 o gartrefi yn yr ardal bob mis. Mae’r cylchgronau hyn yn cynorthwyo busnesau lleol i hysbysebu eu hunain mewn modd effeithiol a fforddiadwy.

16 Parc Alun,
Yr Wyddgrug,
Sir y Fflint CH7 1LQ
01824 707013
trevor@connectionmagazines.co.uk
gwefan
facebook
twitter

Outwrite PR

Asiantaeth cysylltiadau cyhoeddus integredig ac arobryn ydym ni ac rydym yn meddu ar sgiliau SEO a’r cyfryngau cymdeithasol.
Tŷ Belgravia,
Stryd Grosvenor,
Yr Wyddgrug,
CH7 1EJ
01352 706260
admin@outwrite.co.uk
gwefan
twitter
instagram

H.T. Millington

Gwasanaeth symud a storio dodrefn.
1 Victoria Crescent,
Yr Wyddgrug,
CH7 1LL
01352755084
Pat.millington@btconnect.com
facebook

Abbeyfield House

Abbeyfield House, cartref ymddeol sy’n cynnig cartref gwarchod ar gyfer pobl hŷn.
Abbeyfield House,
Clayton Road,
Yr Wyddgrug,
Sir y Fflint,
CH7 1SU
01352 756879
mold@abbeyfieldsw.co.uk
gwefan
facebook

Cottage Nursing Home

Cartref nyrsio teuluol, annibynnol yw’r Bwthyn sy’n darparu gofal arobryn mewn amgylchedd cynnes, cartrefol.
54 Ffordd Hendy,
Yr Wyddgrug, CH7 1QS
01352 753600
gwefan

Alun School

Ysgol Uwchradd
Ffordd Wrecsam,
Yr Wyddgrug, CH7 1EP
01352 750755
school@alun.flintshire.sch.uk
gwefan
facebook
twitter
instagram

Creative in Excellence

Cwmni Tiwtora Mathemateg a Saesneg
Uned 12 Parc Busness,
Yr Wyddgrug,
Yr Wyddgrug,
CH71XP
01352 755141
darren@creativeinexcellence.co.uk
gwefan
facebook
twitter
instagram

Elizabeth's Family Child Minding

Gwarchodwyr Plant yn yr Wyddgrug â lleoedd gwag ar gael ar gyfer plant 0-5 oed yn ystod amser tymor yn unig. Rwyf i a’m gŵr, Owen, yn Warchodwyr Plant Cofrestredig yn yr Wyddgrug (Elizabeth's Family Childminding, Yr Wyddgrug). Mae’r Gymraeg a’r Saesneg yn cael eu siarad yma. Cafodd y ddau ohonom ein haddysgu mewn prifysgol ac mae Elizabeth yn Athrawes Ysgol Feithrin a Chynradd hollol gymwysedig. Mae gennym 20 mlynedd a rhagor o brofiad ym maes gofal plant. Mae gennym gartref mawr sy’n addas ar gyfer plant ynghyd â gardd fawr ddiogel a phreifat sy’n berffaith i blant. Rydym yn arbenigo mewn darparu cerddoriaeth a gweithgareddau chwarae natur. Yn arolygiad CIW, cawsom sgôr safon DA ym mhob maes. Am ragor o wybodaeth mae croeso ichi gysylltu â ni ac edrychwn ymlaen at glywed gennych.
Glasdir,
Yr Wyddgrug. CH7 1TN
07446 336308
elizabethsfamilychildminding@gmail.com
facebook

St David's Catholic Primary School

Ygsol Gynradd Gatholig.
Lôn Dewi Sant,
Yr Wyddgrug,
CH7 1LH
01352 752651
damail@hwbmail.net
gwefan
facebook
twitter

Ysgol Bryn Coch

Ysgol Gynradd
Victoria Road,
Yr Wyddgrug, CH7 1EW
01352 752975
bcmail@hwbmail.net
gwefan
twitter

Ysgol Bryn Gwalia

Ysgol Gynradd
Clayton Road,
Yr Wyddgrug CH7 1SU
01352 752659
gwmail@hwbmail.net
gwefan
twitter

Ysgol Glanrafron

Ysgol Uwchradd Gymraeg
Lôn Bryn Coch,
Yr Wyddgrug, CH7 1PS
01352 700384
postglanrafon@hwbmail.net
gwefan
twitter

Ysgol Maes Garmon

Ysgol Uwchradd Gymraeg
Stryd Conwy,
Yr Wyddgrug CH7 1JB
01352 750678
swyddfa@ymg.siryfflint.sch.uk
gwefan
facebook
twitter

Timpson

Siop trwsio esgidiau, torri goriadau, trwsio oriaduron, gwasanaeth ysgythru anrhegion personol.
13 Stryd Fawr,
Yr Wyddgrug CH7 1AZ
01352 759581
customer.support@timpson.com
gwefan
facebook


Chopstix

Prydau Parod Tsieineaidd.
13 Elm Dr,
Yr Wyddgrug CH7 1SF
01352 758793

Club Spice

Prydau Parod Indiaidd.
80 Stryd Fawr,
Yr Wyddgrug, CH7 1BH
01352 759616
gwefan

Crystals Fast Food

Prydau Parod - Pysgod a Sglodion, Bwyd Tsieineaidd a Seisnig.
83 Stryd Fawr,
Yr Wyddgrug CH7 1BQ
01352 754083

Domino's Pizza

Siop gadwyn danfon a gwerthu pizza parod, sy’n cynnig amrywiaeth fawr o pizzas a dewis o seigiau a phrydau ychwanegol eraill.
Uned 2 a 3 Canolfan Siopau Daniel Owen,
Yr Wyddgrug CH7 1AP
01352 755777
gwefan
facebook
twitter

Grays Kiosk

Busnes bwyd a diod parod sy'n gwerthu bwyd poeth ac oer ac, os oes modd yn y byd, byddwn yn defnyddio cynhwysion lleol. Rydym hefyd yn cynnig prydau arbennig y dydd.
Canolfan Siopa Daniel Owen,
Yr Wyddgrug,
CH7 1AP
contact@grayskiosk.com
gwefan
facebook


Happy Garden

Bwyty Tsieineaidd.
87 Wrexham St,
Yr Wyddgrug, CH7 1
01352 750695
facebook

Harun's

Tŷ Cebabau a Pizza.
67 Stryd Wrecsam,
Yr Wyddgrug,
CH7 1HQ
01352 758768
facebook

Korahi Kitchen

Prydau Parod Indiaidd, Balti ac Asiaidd.
69 Stryd Wrecsam,
Yr Wyddgrug CH7 1HQ
01352 756999
gwefan

McDonald's Restaurant

Bwyty Bwyd Brys
Stryd y Brenin,
Yr Wyddgrug,
CH7 1LA
01352 759790
gwefan
facebook

Mold Kebab House

Tŷ Cebabau, Byrgyrs a Pizza.
30-32 Stryd Wrecsam,
Yr Wyddgrug, CH7 1ES
01352 753092
gwefan
facebook

Paolos

Bwyd parod yn unig, pizza fesul sleisen neu’n gyfan fel pryd parod; rydym hefyd yn gwerthu gwir gelato Eidalaidd a diodydd ysgafn Eidalaidd. Rydym yn gwneud pizzas Calzone a Sisilaidd yn ffres bob dydd.
47 Stryd Fawr,
Yr Wyddgrug, CH7 1BQ
01352 746901
facebook

Sang Li

Prydau Parod Tsieineaidd.
29 Stryd Wrecsam,
Yr Wyddgrug CH7 1ET
01352 758277

Sawadeeka Oriental Takeaway

Prydau Parod Dwyreiniol.
70 Stryd Fawr,
Yr Wyddgrug CH7 1BH
01352 755688
gwefan
facebook

Subway

Siop brechdanau parod.
11 Stryd Fawr,
Yr Wyddgrug CH7 1AZ
01352 752323
gwefan
facebook

Sushi Bar

Rydym yn gwneud Swshi ffres 'ar archeb' a byddwn yn defnyddio cynnyrch lleol os oes modd. Mae gennym ddewis gwych o Swshi llysieuol, cyw iâr, toffw a physgod yn ogystal â diodydd a seigiau ychwanegol traddodiadol.
Canolfan Siopa Daniel Owen,
Yr Wyddgrug,
CH7 1AP
07787 953563
facebook

The Big Fish

Siop ‘Sgod a Sglods’ draddodiadol
10 Stryd Caer,
Yr Wyddgrug,
Sir y Fflint, CH7 1EG
01352 759925

Thai Kitchen

Mae gan The Thai Kitchen fwydlen lawn o brydau Thai blasus, ac mae popeth wedi’i goginio â chynhwysion ffres. Un o bentref Loei (yng Ngogledd-ddwyrain Gwlad y Thai) yw Aom yn wreiddiol, ac ef yw’r Pen-cogydd. Yn ôl diwylliant y Thaiaid maent yn bwydo eu gwesteion trwy roi iddynt fwyd gwirioneddol flasus sy’n ddigon i dynnu’r dŵr o dannedd unrhyw un.

Tŷ’r Abaty,
Stryd Gaer,
Yr Wyddgrug,
CH7 1EG
0751 7391847
thaikitchenltd@gmail.com
gwefan
facebook
instagram

Top Taste

Gallwch archebu ar-lein bob un o’ch hoff brydau a llawer rhagor o ddewisiadau blasus, er mwyn iddynt gael eu danfon i’ch cartref yn syth bin.
10A Stryd Wrecsam,
Yr Wyddgrug CH7 1ES
01352 750378
gwefan

Wes Edwards Traditional Fish & Chips

Pysgod a Sglodion Traddodiadol.
17 Elm Dr,
Yr Wyddgrug CH7 1SF
01352 753201

R&R Tattoo

Tatŵes, trydyllwyr y corff a therapyddion harddwch.
63 Stryd Wrecsam,
Yr Wyddgrug,
CH7 1HQ
01352 217130
facebook

Ynez Ink Tattoos

Stiwdio tatŵ a thyllu
72 Stryd Fawr,
Yr Wyddgrug,
CH7 1BH
01352 752008
website
facebook

Arrow Cars

Tacsi

82-84 Stryd Fawr,
Yr Wyddgrug, CH71BH
01352 754044
amandascars@outlook.com

Castle Taxi

Tacsi

01352 755666

Cresta Cars

Tacsi

30 Stryd Gaer,
Yr Wyddgrug, CH7 1EG
01352 876666
crestamold@mail.com
facebook
instagram

Dragon Cars

Tacsi

01352 751111

Excel Cars

Tacsi

01352 741715

Stanways Taxis

Tacsi

01352 755669

Yellow Cars

Tacsi

01352 860860

Hays Travel

Hays Travel yw’r Trefnydd Teithiau Annibynnol mwyaf yn y DU gyda swyddfa yng nghanol tref yr Wyddgrug
4-5 The Cross,
Stryd Wrecsam,
Yr Wyddgrug,
Sir y Fflint CH7 1ER
01352 757000
mold@hays-travel.co.uk
gwefan
facebook

Polka Dot Travel Mold

Rydym wedi ymrwymo i help teuluoedd, parau a ffrindiau i ddod o hyd i’w man gwyliau perffaith. Ble bynnag yr hoffech fynd iddo yn y byd gallwn ni fynd â chi yno.
Uned 23,
Canolfan Siopau Daniel Owen,
Yr Wyddgrug CH7 1AP
01352 746484
mold@polkadottravel.co.uk
gwefan
facebook

Travelplaces

Trefnydd teithiau annibynnol sy’n arbenigo mewn trefnu gwyliau ichi ledled y byd, i gyd-fynd â’ch anghenion.
10 Heol Newydd, Yr Wyddgrug CH7 1NZ
01352 700080
gwefan
facebook

3B3D Printing Solutions

Cwmni yn y DU ydym ni, sy’n darparu atebion ar gyfer argraffu 3D. Rydym yn ymfalchïo mewn cynnig amrywiaeth helaeth o gynhyrchion a gwasanaethau pwrpasol i fodloni anghenion unigryw busnesau a’r unigolion hynny sy’n ymddiddori mewn hobïau. Rydym yn cynnig cynhyrchion o’r radd flaenaf fel ffilamentau argraffyddion 3D, argraffyddion 3D diwydiannol, a gwasanaethau arbenigol sy’n sicrhau y bydd pawb yn cael gwasanaeth argraffu di-fwlch. Yn ogystal â’r offer penigamp y gallwn ei gynnig, rydym hefyd yn darparu gwasanaethau ardderchog mewn argraffu a phrototeipio 3D. Gyda’r uwch dechnoleg ac arbenigedd sydd gennym gallwn eich cynorthwyo i wireddu’ch syniadau mewn ffordd fanwl gywir ac effeithlon. O ddatblygu’r syniad hyd at lunio’r cynnyrch terfynol, rydym wedi ymrwymo i roi’r gwasanaethau gorau posibl i’n cleientiaid yr ydym yn eu mawr werthfawrogi. Yn 3B3D Printing Solutions, mae gennym ddiddordeb angerddol mewn tynnu sylw at y manteision trawsnewidiol y gall technoleg argraffu 3D eu cynnig i’ch busnes. Felly, byddwn yn mynd ati i gymryd rhan mewn sioeau masnach diwydiant ledled y wlad er mwyn dangos y gallu cudd sydd gan ein casgliad o gynhyrchion. Mae croeso ichi gysylltu â ni er mwyn cael gwybod rhagor am y modd y gallwn ni gynorthwyo’ch busnes gyda’r holl anghenion argraffu 3D sydd gennych. Felly rydym yn rhoi gwahoddiad twymgalon ichi ddod draw i’n hystafell arddangos er mwyn ichi weld yr amrywiaeth lawn o gynhyrchion a gwasanaethau sydd gennym. Byddwch cystal â rhoi gwybod inni ymlaen llaw, a byddwn ni’n falch dros ben o drefnu ichi ddod i’n gweld.
Parkhouse suite 2 Broncoed Business Park Ffordd Byrnwr Gwair,Yr Wyddgrug,
Sir y Fflint, CH7 1FQ
+447979916247
Birgulcallaghan@gmail.com
gwefan
facebook
twitter
Instagram

Reynolds International Ltd

Ymgynghorwyr daearegol a geoffisegol.
Ystafelloedd 2 a 3,
Tŷ Broncoed,
Parc Busnes Broncoed,
Ffordd Wrecsam,
Yr Wyddgrug,
Sir y Fflint, CH7 1HP
+44 (0)1352 756196
info@reynolds-international.co.uk
gwefan
Totally Mold Totally Mold Totally Mold