Llety

ble i aros yn yr Wyddgrug a’r cylch

Mae’r Wyddgrug yn cynnig dewis rhyfeddol o fannau i aros, naill ai yn y dref neu ond ychydig ffordd o ganol y dref; o westai boutique a Chenedlaethol, Plastai Gwledig, lletyau gwely a brecwast, hunanarlwyo neu beth am ddod â’ch carafan/pabell a gwersylla ar un o’r safleoedd gerllaw. Yma yn Yr Wyddgrug, gallwn ddarparu ar gyfer eich holl anghenion.

Gwelwch rai o’n huchafbwyntiau llety.

Gwestai

Gwesty a Chanolfan Gynadledda Beaufort Park
Gwesty a chanolfan gynadledda annibynnol llai na milltir draw o Ganol Tref yr Wyddgrug. Yn y Beaufort mae bar a thŷ bwyta hefyd ar agor i westai allanol gyda digwyddiadau / nosweithiau thema rheolaidd ac achlysuron.

Cyfeiriad: Ffordd yr Wyddgrug, New Brighton, Yr Wyddgrug, CH7 6RQ
Ffôn: 01352 758 646
Gwefan: beaufortparkhotel.co.uk


Gwesty Northop Hall Country House
Gwesty mewn plas Fictoraidd hudol mewn naw erw o goetir.

Cyfeiriad: Ffordd Caer, Pentre-moch, CH7 6HJ
Ffôn: 01244 816181
Gwefan: northophallhotel.co.uk


Plas Hafod
Plasty o’r 18fed ganrif yn swatio mewn naw erw o erddi a rhodfeydd wedi’u tirlunio, a gafodd ei adfer yn ofalus i ddarparu un ar ddeg o ystafelloedd en-suite gyda dodrefn o’r cyfnod.

Cyfeiriad: Gwernymynydd, Yr Wyddgrug, CH7 5JS
Ffôn: 01352 700177
Gwefan: plashafod.co.uk


Village Hotel Parc Dewi Sant
Cyfleusterau, sy’n cynnwys campfa, tŷ bwyta a bar.

Ychydig oddi ar gyffordd yr A55 Gwibffordd y Gogledd a’r A494.

Cyfeiriad: Ewlo, Glannau Dyfrdwy CH5 3YB
Ffôn: 01244 560640
Gwefan: village-hotels.co.uk/hotels/chester-st-davids


Gwely a Brecwast / Tai Llety

Tŷ Llety Gwledig Broncoed Uchaf
Aros ar Fferm Gymreig mewn ffermdy blaenorol o’r 18fed ganrif dwy filltir oddi allan i’r Wyddgrug.

Cyfeiriad: Ffordd Nercwys, Nercwys, ger Yr Wyddgrug, CH7 4ED
Ffôn: 07875 662981
Gwefan: broncoeduchaf.websites.innstyle.co.uk


Hafan Deg
Tŷ unigryw, llawn cymeriad ac yn cynnig llety o safon yn Ardal o Harddwch Naturiol Eithriadol Bryniau Clwyd a Dyffryn Dyfrdwy, yn agos at Loggerheads a Moel Famau.

Cyfeiriad: Maes-hafn, ger Yr Wyddgrug, CH7 5LU
Ffôn: 01352 810465
Gwefan: hafandeg.com


Hope Mountain Bed and Breakfast
Gwely a brecwast teuluol pedair seren ar dyddyn 18 erw mewn lleoliad hyfryd. Teithiau cerdded a llwybrau ceffylau ar garreg y drws.

Cyfeiriad: Ffynnon-y-Garreg, Cymau, LL11 5EY
Ffôn: 01978 769058
Gwefan: hopemountainbandb.co.uk

Hunanarlwyo

St Mary’s Chambers
Cartref Gwyliau Fictoraidd - tŷ
tref Fictoraidd tri llawr gwreiddiol wedi ei newid yn ôl yn eiddo gwyliau Fictoraidd ar osod sy'n llawn cymeriad yng nghanol y Wyddgrug.

Cyfeiriad: St Marys Chambers, 87 High Street, Yr Wyddgrug, CH71BQ
Gwefan: Cottages.com
Ffôn: 07807063886
Ebost: kelvinlloydroberts@outlook.com


13 St Mary's Mews
Rhandy un ystafell wely, cegin gyflawn gyda micro-don ac oergell, peiriant golchi, a 1 ystafell ymolchi gyda chawod

Cyfeiriad: 13 St Mary's Mews, Yr Wyddgrug
Gwefan: bedandbreakfast.eu/bed-and-breakfast/mold/13-st-mary-s-mews/1778738


Maes Carafanau Fferm y Fron
Parc gwyliau gwledig teuluol ger yr Wyddgrug gyda golygfeydd gwych dros Ardal o Harddwch Naturiol Eithriadol Bryniau Clwyd. Mae hon yn fferm wartheg weithredol hefyd a gallwch weld yr anifeiliaid, gan gynnwys defaid, cywion, moch a cheffylau.

Cyfeiriad: Rhes y Cae, Hendre, Yr Wyddgrug, CH7 5QW
Ffôn: 01352 741482
Gwefan: fronfarmcountryholidaypark.co.uk


Gwenoldy
Bwthyn gwyliau hunanarlwyo moethys pum seren mewn cwm diarffordd ger Yr Wyddgrug, gyda lle i hyd at bedwar o bobl.

Cyfeiriad: Ffordd Bryn Eithin, Afon-wen, CH7 5UU
Ffôn: 01352 720140
Gwefan: www.gwenoldy.com


Halkyn Castle Wood
Safle Carafanio a Glampio teuluol mewn 47 erw o goetir hardd.

Cyfeiriad: Lower Lodge, Ffordd Llaneurgain, Helygain, CH8 8DF
Ffôn: 01352 781908
Gwefan: halkyncastlewood.com


Herons Lake Retreat
Yn darparu dewis o gabanau un gwely, dau wely neu dri gwely a stiwdios gyda golygfeydd dros y llyn, y coetir neu’r cwm.

Cyfeiriad: Allt Caerwys, Sir y Fflint, CH7 5AD
Ffôn
: 01352 721272
Gwefan: heronslakeretreat.com


Llys Onnen
Ar y Mynydd Du ger pentref Graianrhyd, mae’r bwthyn yn sefyll mewn 3 erw o dir yn cynnwys pwll bach.

Cyfeiriad: Llys Onnen, Yr Wyddgrug, CH7 4BW
Ffôn: 01824 780005
Gwefan: housestorent.com


Yr Hen Felin, Nannerch
Bythynnod gwyliau nodedig pedair seren yn sefyll mewn ardal gadwraeth melin o fewn Ardal o Harddwch Naturiol Eithriadol Bryniau Clwyd.

Cyfeiriad: Melin y Wern, Ffordd Dinbych, Nannerch, Yr Wyddgrug, CH7 5RH
Ffôn: 01352 741937
Gwefan: old-mill.co.uk


Ystâd Penbedw
Profiad cefn gwlad gwirioneddol wrth aros mewn pebyll crwyn Mongolaidd go iawn, caban coed, pebyll cloch neu ffermdy teuluol..

Cyfeiriad: Nannerch, Yr Wyddgrug CH7 5QT
Gwefan: penbedwestate.com


Sunset Cabin
Caban coed â thwba twym gyda golygfeydd mynyddog bendigedig mewn cefn gwlad syfrdanol yn edrych dros Foel Famau a Bryniau Clwyd.

Cyfeiriad: Huw Parc Bychan Cottage, Rhosesmor, Yr Wyddgrug, CH7 6PE
Ffôn: 07434123416
Gwefan: sunsetcabin.co.uk

Totally Mold Totally Mold Totally Mold